Amsterdam by Bite

GENERAL | AlGEMEEN

Christendom.pagina.nl
Christian organizations in the Netherlands. @ Overzicht van christelijke organisaties in Nederland.


De Duif
Oecumenische basisgemeente in Amsterdam-centrum; tevens lokatie voor concerten en evenementen.


Kerken in Amsterdam
Churches in Amsterdam.


The Spiritual City
The Atlas Amsterdam ;98-'99 has an excellent short chapter on "The Spiritual City". You'll learn why Amsterdam is a spiritually vibrant place although the Church has lost many souls in recent decades. Many churches have been abandoned, converted or have acquired a secular function. Amsterdam forms a pantheon of world religions, sects, salvationist movements and New Age gurus.

BAHÁ'Í

Amsterdamse Bahá'í Gemeenschap
A group of people who are interested in "universal spiritual principles" and who want to propagate these principles in society. @ Een diverse groep mensen die geïnteresseerd zijn in "universele geestelijke principes" en die deze praktisch willen uitdragen in de maatschappij.


Bahá'í Nederland
The Dutch Bahá'í community.


International resources on Bahá'í (SocioSite)

BUDDHISM | BOEDDHISME

Advayavada InfoCenter Amsterdam


boeddhisme.pagina.nl
A listing of buddhist resources in the Netherlands. @ Overzicht van boeddistische bronnen in Nederland.


Nyingma Centrum Nederland (NCN)
Het centrum sluit aan bij de oudste traditie van het Tibetaans boeddhisme, waarin meditatie en studie worden geïntegreerd met de ervaringen van het dagelijks leven. Het Centrum biedt verschillende mogelijkheden voor meditatie en studie: cursussen, weekeindprogramma's, retraites.


Soka Gakkai International Nederland (SGIN)
Soka Gakkai staat voor 'Waarde Scheppende Maatschappij' en is een organisatie die op basis van het Boeddhisme van Nichiren Daishonin activiteiten ontplooit voor het bereiken van wereldvrede en het geluk van alle mensen. Er is ook een Soka Gakkai International site.

CATHOLIC | KATHOLIEK

Agnes Kerk
Amsterdam Oud-Zuid.


De Boomkerk
Rooms-katholieke Parochiekerk van de H. Franciscus van Assisie.Informatie over de kerk, historie, Franciscus van Assisie, Antonius van Padua, Parochieblad, Regio etc.


Ignatiushuis
Centrum voor geloofsverdieping op oecumenische grondslag. Project van Jezuïten; in Nederland.


Onze Lieve Vrouwekerk
Catholic services in neogothic Church.


Sichting De Boog
Publisher of books on meditation, religion and spirituality. @ Uitgever van boeken m.b.t. meditatie, geloof, bezinning, rust, inkeer, religie, Jezus Christus, Heilige Geest, Vader, God, Rooms Katholiek, RK Kerk, Maria, Jozef, paus Johannes Paulus II, de zalige Josemaria Escriva en het Opus Dei.


La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling
Een project van de Minderbroeders Franciscanen in Nederland. La Verna staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke of religieuze achtergrond. Persoonlijke spiritualiteit wordt ontdekt en ontwikkeld door middel van lezingen, en cursussen op het gebied van meditatie, teksten van Franciscus en uit de Schrift, meditatief schilderen en tekenen, de weg van de dans, muziek en spiritualiteit, en een leerroute integraal leven.

HUMANISM | HUMANISME

Humanistisch Verbond
The national organization of humanism, located in Amsterdam.


Jonge Humanisten
Young humanists in the Netherlands.


Vrije Gemeente
Ontmoetingsplaats voor mensen die met elkaar willen praten over de 'zin van ons mens-zijn' en over onze plaats, taak en verantwoordelijkheid in de wereld.


humanisme.pagina.nl
A link collection on humanism in the Netherlands.

ISLAM

Islam Wetenschap en Cultuur
[Dutch only] Algemene informatie over de Islam en de overleveringen van de profeet Muhammad. Inclusief islamitsche visie op opvoeding en onderwijs; archaïsche seksuele moraal ('masturbatie is verboden'); islamitische kinderverhalen; de methodologie van de islamitische wetsleer.


Stichting Islam en Dialoog
The mission of "The Foundation for Islam and Dialogue" is to emphasize "that Islam is based on principles such as affection, compassion, mercy, and tolerance and certainly not on violence, hostility, and terror; that all religions are based on these principles and therefore all conflicts of the past should be abandoned in order to initiate a warm dialogue and to free our world from the agony of war and conflict, carrying her into a peaceful and fortunate future." @ Het doel van de stichting is het duidelijk maken "dat de Islam gebaseerd is op principes als genegenheid, genade, vergevingsgezindheid en tolerantie en niet op twist, geweld en terreur; dat alle godsdiensten op deze principes zijn gefundeerd; dat derhalve alle strijd achterwege gelaten moet worden opdat we onze door oorlogen en twisten gekwelde aarde naar een vredige en gelukkige toekomst kunnen dragen."

JEWISH | JOODS

Beit Ha'Chidush - Huis van Vernieuwing
A new Jewish congregation in Amsterdam, dedicated to creating a joyful and enriching Jewish experience for a diverse community. Beit Ha'Chidush began in 1995 as an informal group of people who didn't feel at home in the existing Jewish congregations. Beit Ha'Chidush means "House of Renewal". The congregation wants to renew a sense of community, a sense of purpose, sense of spirit, and a sense of joy to Jewish life, specially for those seeking reconnection with their Jewish heritage. @ Een nieuwe joodse gemeente-in-wording in Amsterdam. Ontstaan als een informeel samenwerkingsverband van een aantal mensen die zich niet thuisvoelen bij bestaande joodse gemeentes. Vanuit hun joodse identiteit en tradities willen zij nieuwe wegen en richtingen zoeken die aansluiten bij hun levensgevoel en spirituele behoeften.


Gerard Dou Synagoge
This sinagogue, which was built in 1892, has a special place for the Jewish Orthodox community in Amsterdam. The combination of traditional Dutch-Jewish melodies and rituals, authentic interior and cozy atmosphere the services is exceptional, even for non-believers.


Ijar
The official website of Ijar, the Dutch Union of Jewish Students. @ Joodse Studenten- en Jongerenvereniging die invulling wil geven aan de joodse identiteit van haar leden en hun verbondenheid met Israël.


joods.nl
The digital jewish city. @ Informatie- en discussieplatform voor mensen met belangstelling voor de joodse wereld en het jodendom.


jodendom.pagina.nl
A collection links on jewism in the Netherlands.


Liberaal Jodendom in Nederland
Site and magazine of the Liberal Jews in the Netherlands. @ Site en maandblad van het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. Het kerkgenootschap overkoepelt de negen Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland.


Nieuw Israelitisch Weekblad (NIW)
Het oudste nieuws-opinieblad in Nederland - opgericht 4 augustus 1865 - verschaft informatie aan en is een spreekbuis van de joodse gemeenschap.


NIK Net
Organization of Jewish communities in the Netherlands. @ De overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland.


Vereniging Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie (NKvJG)
Netherlands Society for Jewish Genealogy interchanges genealogical data about Jewish families having lived, or now living, in the Netherlands.

PROTESTANT

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)
The Mennonite Church in The Netherlands. Worldwide there are more than one million mennonites, most of them living in North America, Africa and Europe. The Mennonite Church in The Netherlands counts about 13.500 baptised members. These are all adults, since the mennonite communities do not practice children baptism.


Centrum voor Leren en Vieren (CLV)
Een samenwerkingsverband van Amstelkerk, Oude Kerk en de commissies Tenach & Evangelie en Groot-Zuid. Het CLV is een afspiegeling van de diversiteit van hervormd Amsterdam.


Engelse Kerk
The English Reformed Church in Amsterdam. The oldest english congregation in the world outside the U.K. @ De oudste engelstalige gemeente ter wereld buiten de Verenigde Koningrijk.


Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Archive, research and documentation center for Dutch Protestantism. @ Archief-, onderzoek- en documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme van de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Nieuwe Kerk
Information on events in the Nieuwe Kerk. @ Alles wat er in de Amsterdamse Nieuwe Kerk gebeurt en gaat gebeuren.


Oude Kerk Amsterdam
The Old Church Amsterdam is the oldest monument of the city (build in 1260), a place where exhibitions are held and concerts are performed. The site about the church is complete and includes english info. @ Site over het oudste monument van de stad, gelegen in het historische stadshart waar concerten plaatsvinden en tentoonstellingen. Veel beroemde Nederlanders liggen daar begraven. Zoals Saskia van Uylenburg, de eerste echtgenote van Rembrandt. Ook zeehelden als Van Heemskerk en de wereldberoemde componist Sweelinck vonden hun laatste rustplaats.

QUAKERS

Ontmoet de Quakers...
Het Religieus Genootschap der Vrienden.

TAOïSME

Healing Tao Holland
A system of self-development "that enables the individual to complete harmonious evolution of the physical, mental and spiritual planes and the achievement of spiritual independence." @ Een taoïstisch systeem voor zelfontwikkeling, ontworpen is door 'Master Mantak Chia', waarmee men tot "een harmonische integratie van zijn fysiek, mentaal en spiritueel leven kan komen."

NEW AGE

Brahma Kumaris Spirituele Akademie
De Brahma Kumaris Spirituele Akademie is de Nederlandse afdeling van de Brahma Kumaris World Spiritual University (BKWSU), een internationale organisatie met 4000 centra in 77 landen. In de meditatie van de Brahma Kumaris ('Raja Yoga') kun je leren "kontakt te leggen met je eigen oorspronkelijke natuur van vrede, liefde en innerlijke kracht om vervolgens een connectie te maken met de bron van zuivere energie, de Hoogste Ziel." Zij prijzen een alternatieve horoscoop aan, de virtuescope, die inzicht zou geven in karakter, mogelijkheden en toekomst.


Bres
A magezine on anything that floats: reincarnation, channeling and sjamanism. @ Een onafhankelijke tijdschrift over keerpunten in mens en cultuur. Bres is een tweemaandelijks tijdschrift gericht op belangstelling voor spiritualiteit, bewustzijn en vernieuwing in het denken en de samenleving. Zij laten zich inspireren door de ideeën van Pauwels en Bergier die in "De Dageraad der Magiërs" (1961) hun concept van het fantastisch realisme uiteenzetten. Je vind er interviews met Fritjof Capra, Rupert Sheldrake en Carlos Castaneda, en uitleg over begrippen als reïncarnatie, channeling en sjamanisme. De naam Bres houdt tevens een strijdbaar element in, dat door de jaren heen stand heeft gehouden, niettegenstaande het heersende cynisme en ondanks de voortschrijdende New Age-tendens tot alomvattende liefdoenerij.


Inner Journey
Jo Douven and Ann Stretton want to give people the opportunity to develop their spiritual gifts. In the counseling and healing they will enable you "to reach an inner silence". @ Jo Douven en Ann Stretton willen mensen mogelijkheden bieden voor de geestelijke ontwikkeling van hun spirituele gaven en persoonlijkheid.


The Mystical Site
An inquiry into new forms of religion. The philosophers are selected according to the mystical quality of their works: Madame Blavatsky, Meister Eckhart, Sri Ramakrishna, and Arthur Schopenhauer. @ Een onderzoek naar nieuwe vormen van religie. De filosofen worden geselecteerd op de mystieke kwaliteit van hun werken: Madame Blavatsky, Meister Eckhart, Sri Ramakrishna en Arthur Schopenhauer.


The Roots of the New Age
"New Age philosophy is based on ancient traditions: Gnosticism, Alchemy, Rosicrucianism, Freemasonry, as well as Eastern philosophy. These were blended into one belief when Mme. Blavatsky founded the Theosophical Society in 1875. Her approach still bore the spirit of the age. Conflicts raged over her person, miracles and message. Yet her basic ideas of karma, reincarnation and the holographic unity of the universe are now widely accepted. The legacy of all these traditions is sublimated in the New Age philosophy."


De Pleiaden - Spiritueel Plein
Information on paranormal phenomena, shops and some links. @ Informatie over het paranormale, esoterie, New Age en enkele links.


Reiki Instituut


new-age.pagina.nl
A link collection on New Age in the Netherlands. You can also visit the link pages on: druidenesoteriehealingparanormaalreiki, and yoga.