Logo SocioSite Logo SocioSite
Home Subjects CyberSociology Search About Add link Donate Contact

Bibliografie van Johan Goudsblom

samengesteld door Willem H. Kranendonk
Johan Goudsblom - copyright S. Mennell
Introductie

Publicaties

Sociologists Sociologists in social media
© 2005-2018 AByT! All Rights Reserved

Introductie

“(...) essayist, dichter en socioloog (...)
En aangezien men in Nederland slecht leest:
Goudsblom is een belofte: men mag hem véél vragen,
omdat hij reeds getoond heeft veel te kunnen geven.”
[J. de Kadt, in 60b+6]

De publicaties van de auteur zijn, met inbegrip van (ook gedeeltelijke) herdrukken, bewerkte en vertaalde versies, in onderstaande lijst zo volle­dig mogelijk verzameld en geordend naar verschijningsdatum (bij bena­dering). In de annotaties zijn tevens directe reacties van en discussies met anderen vermeld. Goudsbloms onderscheid in het gebruik van voorletter of voornaam in zijn auteursnaam (J. — of een enkele maal Joop — bij Nederlandse publi­caties, Johan bij anderstalige) is hierbij weggevallen.

Recensies van zijn geschriften zijn opgenomen voorzover ze werden gevonden: de beper­kingen van de beschikbare bibliografische hulpmiddelen laten hier geen aanspraak op volledigheid toe. Dat geldt eens te meer voor de vraagge­sprekken door anderen met hem gevoerd; ook deze zijn opgenomen.

Met dank aan Maria Goudsblom-Oestreicher voor inzage van o.a. vroege kranten­publicaties, de heer C.W. Raven van uitgeverij Knijnenberg te Krommenie voor zijn helaas vergeefse zoeken naar oude jaargangen van De Krommenieër, en Kees Bruin voor een uitgebreide lijst van PC-bijdragen.

Een eerdere versie van deze bibliografie, lopend tot mei 1997, is gepubliceerd 341-375 in: Nico Wilterdink, Johan Heilbron & Abram de Swaan (red.), Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom. Amsterdam 1997: Meulenhoff.

Voor deze versie, waarin enige correcties zijn aangebracht, is dankbaar gebruik gemaakt van aanvullingen door Goudsblom zelf. Voor de vormgeving op deze site was de assistentie van Albert Benschop onontbeerlijk.

Bij tijdschriften wordt het nummer van een jaargang gevolgd door een liggend streepje en het nummer van de aflevering. Het liggende streepje bij vermeldingen van paginanummers dient te worden gelezen als ‘tot en met’.

Index Publicaties

48a
bijdragen over oud-Krommenie, molens enz.
in weekblad De Krommenieër. Plaatselijk nieuwsblad voor Krommenie en omgeving jrg. 15 en/of 16, 1948, getekend JG

48b
artikel over molens
in Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon' jrg. 4, 1948 [waarschijnlijk in laatste kwartaal]

48/9
De hennepkloppers van Krommenie. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der zeildoekindustrie
De Zaende. Maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek 3-10, 11 (1948) en 4-1, 2, 3, 4 (1949). Ook overdruk 68 pp. Zaandam 1949

49a
verslagen van een reis naar Engeland
in De Zaanlander. Dagblad voor de Zaanstreek jrg. 58, 1949. Reeks van 9 artikelen, wekelijks van 19 maart t/m 14 mei [n.a.v. reis als prijs gewon­nen in opstelwedstrijd, uitgeschreven door de UNESCO Council for Education in World Citizenship en de Overseas and Transatlantic Mail, weekuitgave van The Daily Mail]

49b
Joop Goudsblom schrijft: Reisindrukken uit Engeland
[vgl. 49a] in weekblad De Krommenieër jrg. 16, 1948/49. Reeks van 7 artikelen in nrs 34 en 35 (23 en 30 maart), 36, 38 en 39 (6, 20 en 27 april), 40 en 41 (4 en 11 mei 1949)

49c
Engelse brief van Joop Goudsblom
[vgl. 49a] tweemaal in Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon' jrg. 4, 26 maart en 23 april 1949

49/50
opstel over snobisme; interview met Simon Carmiggelt in schoolkrant De Projectielantaarn jrg. ?, 1949 of 1950?

50
verslag van een gefingeerde enquête
The Argus jrg. ?, 1950 [blad van Wesleyan University]

50/1
reisbrieven uit de Verenigde Staten
[waar de auteur een studiejaar doorbracht aan Wesleyan University]
in De Zaanlander. Dagblad voor de Zaanstreek
  jrg. 59, 1950
 1. 7 okt.: 'Op een vrachtboot naar Amerika'
 2. 26 okt.: 'Vluchtige indrukken uit het land der onbegrensde mogelijkhe­den'
 3. 19 dec.: 'Concurrentie maakt universiteiten aantrekkelijk'.
  jrg. 60, 1951
 4. 6 jan.: 'Het Amerikaanse "college". "Van alles wat" is het devies voor de Amerikaanse student'.
 5. 24 febr.: 'Rijkdom en grootte kenmerken Amerika'
 6. 24 maart: 'Amerikaans studentenleven: over Ereraden en geheime Broederschappen'
 7. 10 mei: 'New York, indrukwekkend maar koud en gevoelloos'
 8. 23 juni: 'Nederlandse volk staat bekend als sympa­thieke natie'
 9. 3 aug.: 'Liftend door "God's own country". 5000 kilometer door wereldsteden en woestijnen'
 10. 18 aug.: 'Californië land van uitersten en contrasten' [beide uit San Francisco]
 11. 28 aug.: 'Reno, het Amerikaan­se Monte Carlo, stad van echtscheiding en "free love" ' [uit New York]
 12. 1 sept.: 'Laatste reisbrief van Joop Goudsbloem [sic]. Liftend door "Gods own country" ' [met foto-onderschrift 'Joop Goudsblom terug in Krom­menie']

53/7
bijdragen aan Propria Cures. Amsterdams Studentenblad sinds 1890
legenda
[b] = bespreking van boek
[fb] = bespreking van film
[p] = vers(je) / gedicht
* = herdrukt [soms gewijzigd] in 58 en 76a en 98d
ook onder pseudoniemen: J.G. van Bergen (JGB), Walter Gordon Eaton (WGE), Jalink (Jal), H. Tichelwerk (Tich), Herbert Wittgans (Witt), Wiebe of W.M.W. Wortel (WW). Eenmalig gehanteerde overige pseu­doniemen zijn vermeld bij de titel in kwestie.

  vóór redacteurschap:
 • 1953 jrg. 64 (1953/54)
  • nr 6 (17 okt.) 'Het Pipo' (JGB)
  • nr 9 (7 nov.) 'De broeken bollen'*, 'Dispuut'*, 'Grutters graven'*, 'Figu­ranten', 'Schemerlicht en Debussy' (5 kwatrijnen door JGB)
 • 1954
  • nr 27 (3 apr.) 'A Poet's Cross' (Witt) [vgl. Correspondentierubriek in nr 22 (27 febr.)]
 • jrg. 65 (1954/55)
  • nr 5 (9 okt.) 'Het verhaal van Jalink' (Tich) [herdrukt in jrg. 67 nr 29]
  • nr 10 (13 nov.) [?] 'La tristesse est plus vite que l'amour ...' (JvG) [= van Goudsbergen?]
  • nr 11 (20 nov.) 'Het schone, het goede en het ware' [aforismen, enkele *]. 'Ingezonden' (Witt)
  • nr 13 (4 dec.) 'Kapoen de kindermoordenaar'
 • 1955
  • nr 17 (29 jan.) 'Absurditeit voor beginners'
  • nr 19 (12 febr.) 'Protest' (Stanneke Vanderpastorije en Rogier Mans)
  als redacteur:
  • nr 20 (19 febr.) 'Intrede' [waarin gedeelte 'De bierbuik'*]
  • nr 22 (5 mrt.) 'Sartre in Vlaanderen' [b]
  • nr 24 (19 mrt.) 'Het geluid' (Jal)
  • nr 25 (26 mrt.) 'Carnaval der puriteinen' (onder motto * van Witt)
  • nr 27 (23 apr.) rubriek Klein Vuil
  • nr 29 (14 mei) "Maar wee degenen, die zich door de paedagogen van hun puberteit laten beroven" (Menno ter Braak)' [= 'Cynici zijn lastpos­ten']. 'Santpoortse Muilezels' [b]. 'Troost voor Van Stockum' [b]
  • nr 30 (21 mei) 'Paardevijgen op grenadine III Rutger van Zeijst of het loon der genialiteit'. 'Late expertise' [b]. 'AlLeMaAl GeKhEiD' onder motto 'Zijn neurose ...' (Witt) [motto [p]* als 'Gek']
  • nr 32 (18 juni) 'Two Cheers voor onze Studentenpers' [bespr.]
  • nr 33 (2 juli) 'Opportunisme' (Jal) [p]
  • nr 34 (17 aug.) 'Verscheidene dagen geleden neuriënd naar Blokzijl gefietst ...' (Jal) [p]*. 'Vikingen' [b]. 'Neef Gerhardt is een boom gewor­den of Alles is psychologisch te verklaren' (Tich)
 • jrg. 66 (1955/56)
  • nr 2 (23 sept.) rubriek Klein Vuil
  • nr 3 (30 sept.) 'De grote stilte'
  • nr 4 (7 okt.) 'Hoe zij denken'
  • nr 5 (15 okt.) 'Elegie op de nieuwgebouwde R.K. Kerk St. Petrus Ban­den' (Witt) [p] [* als 'Op een kerkklok']
  • nr 6 (22 okt.) Nawoord bij 'Voor een goede onenigheid' door B.A.M. Barendse
  • nr 7 (29 okt.) 'One Poem and Seven Epigrams' (WGE) [p]
  • nr 8 (5 nov.) filmrubriek. 'Verleden en toekomst van Prof. Dr Fred Po­lak' [b]
  • nr 10 (19 nov.) 'Lysistrata en de dubbele moraal'. 'De koeien en de vrij­heid'
  • nr 11 (26 nov.) 'Pretentieuse pleinpraat'
  • nr 13 (10 dec.) in rubriek Klein Vuil. 'Een dag' (Jal)
  • nr 14 (23 dec.) 'Bim Bam Beieren'. 'De overbodigheid van onze dichters'
 • 1956
  • nr 15 [uitgegeven als jrg. 67 nr 1] (20 jan.) 'De kat van huis' [bespr. pro­gramma Wim Kan]
  • nr 16 (27 jan.) 'De wet der optimale opinievorming'
  • nr 17 (3 febr.) 'Stories in the modern manner' (WGE). 'Soms woon ik' (Jal) [p]. 'Jij en ik ...' [p]. 'Sympathieke Penguins' [b]. 'Van onze film­redacteur [J.G.?]: Helena van Troje' [fb]. 'Oud beeld' (Tich) [p]. 'Och zo dikwijls ...' (Tich) [p]. 'De wereld is een museum geworden ...' (Tich) [p]
  • nr 18 (10 febr.) 'Gods Stoomfluit' [met in nr 21 reactie van A.F. van Hall en antwoord van J.G.]
  • nr 21 (3 mrt.) 'Mencken en Hecht' [b]. rubriek Klein Vuil. 'Wiebe en het Objectieve'. 'De Decemberdagen' (Jal) [p]
  • nr 22 (10 mrt.) 'Opgevangen' (Jal)
  • nr 24 (24 mrt.) 'De domheid in het verdomboekje'
  • nr 25 (13 apr.) 'De zaak Jungschläger. Contra-protest'
  • nr 26 (20 apr.) 'The Scourge of the Swastika' [b]. 'Speelliedje' (Witt) [p]*
  • nr 27 (27 apr.) 'De vergeten categorie' [b]. 'The Man With The Golden Arm' (Tich) [fb]. 'een groot onderkaster. anton p. tsjechow' [b]
  • nr 28 (4 mei) 'Twee Bloemlezingen' (WW) [b]
  • nr 29 (11 mei) rubriek Klein Vuil [b]
  • nr 30 (18 mei) rubriek Klein Vuil [fb]
  • nr 31 (25 mei) 'Toelichting' [bij vorige]
  • nr 32 (1 juni) 'Bedrieglijke toon' [verder over de zaak Jungschläger]. 'Rabelais' (Witt)
  • nr 33 (9 juni) 'Statistiek' [b]
  • nr 34 (14 juli) 'Rabelais en de puriteinen'. 'Wiebe doet tentamen. Een ideaal voorbeeld' (Tich). 'De renaissance van binnenuit' [b]. 'Dit leven een bloem ...' (Jal) [p]
 • jrg. 67 (1956/57)
  • nr 1 (17 aug.) 'Een humorist: Erich Kästner' [b]. 'Een moreel dilemma' (Tich)
  • nr 3 (29 sept.) 'Spinoza' in rubriek Klein Vuil. 'Bilderdijk-Herdenking' (Her­bert Teistergans) [p]*. 'Dubbeldijk en de vrede' (Tich). 'Onsterfe­lijk­heid op afbetaling' (Tich). 'lekAge' (Werbert Hittgans) [p]. Naschrift bij 'Vestdijk op floret' door Piet Nijhoff. 'De gepassioneerde' (Tich). 'Twee uitersten' [b]
  • nr 5 (13 okt.) 'Een eeuw Dageraad' [met reactie in nr 10]. 'Geen camera' [fb]
  • nr 7 (27 okt.) 'Voor een goede boulevard-pers'. 'Ingezonden' (WW). 'Tevreden kwatrijnen' (Jal) [p]*. 'Bill Bob Blak' (WGE)
  • nr 9 (7 nov. extra editie) 'Eerste reacties' [op het optreden van de Rus­sen in Hongarije, door "Redactie"]
  • nr 10 (10 nov.) naschrift bij 'Correspondentie - Vrijdenkers' door O. Noordenbos [reactie op artikel in nr 5]. 'De gênese van de humorist' (Tich). 'Sluitzang â la o.h.m.' (Tich) [p]*
  • nr 13 (1 dec.) 'Saisongemäsz' (Witt). Motto (Witt)* boven art. van Rena­te Rubinstein
  • nr 15 (17 dec.) 'Het eeuwige jaar is ingegaan' (Tich) met 'Naschrift' (Jal). 'Erflaters' [b]. 'Romein's Stijl'. 'Ken jij het oude liedje al ...' (Tich) [p]*. 'Kleine vent ...' (Witt) [p]*. 'Rogier Mans' (Stanneke Vandepastorije [de 'Vlaamse' stukjes met dit pseudoniem zijn van andere hand])
 • 1957
  • nr 17 (2 febr.) 'Ajuus' (Witt) [p]. 'Overstaand kleinvuil'
  • nr 18 (9 febr.) 'U.B. Uitleen Bureaucratie' (E.L. Banjert)
  • nr 20 (23 febr.) 'Banjert Bonje' (v. H.). 'Maand vers' (Tich) [p]*. 'Ik loop' (Tich) [p]
  • nr 21 (2 mrt.) 'Twee Ooievaars' [b]
  • nr 23 (16 mrt.) 'Oklahoma' (Tich) [fb]
  • nr 25 (30 mrt.) 'Het middel is de kwaal niet waard' [b]. 'De buigzaamheid van de moraal' [b]
  • nr 26 (1 apr.) [onder: 'Afgetreden als redacteuren: J. Goudsblom en Renate Rubinstein'] 'Een uittreden' [door "Redactie" = beiden?]
  • nr 27 (4 mei) 'Ionesco: de troost der middelmatigheid'. '1 April' [over gemeld aftreden, door iidem?]. rubriek Klein Vuil (ook Witt)
  • nr 28 (11 mei) 'Mijn levenspad gaat over Haters ...' (Jal) [p] [gecorri­geerd in nr 29]. 'Slordig slot' (Witt)
  • nr 29 (18 mei) 'Filosofie in 10 minuten' (Witt). 'Taalreis' (H. Wichel­gans)*. 'Een aardig stel' (Witt)*. 'Terugblik' (Tich)*. 'Het Verhaal van Jalink' (Tich). 'Haatvers' (WGE) [p]. 'Waar blijft de schoonheid' (Tich). 'Het wonder van het instinct' (Witt). 'Pueblo cordendo's' (vertaald door Witt) [p]. 'Een schrift Volschrijven'*. 'Oh Heer, Uw Wil Geschiede ...' [p]*. 'De Zevenenveertig Zekerheden van Jan Hendrik Toonbeeld'*. 'Languit in bed liggen ...' [p]. 'Het land. Een soort autobiografie' (JGB). 'Jan Hendrik Toonbeeld dichtte o.a.: ' (Jal) [p] [waaronder * als 'Vogels 1', 'Mijn levenspad gaat over flaters ...', 'Optocht', 'Mijn beter ik en ik ...', 'Hij hing aan zijn bezit ...', 'Literair']. 'Kraken de assen van de machine­mens ...' (Jal) [p]*. 'Des wezen jammerklacht' (W. de Poijer) [p]
  • nr 30 (25 mei) 'Rutger van Zeijst: Kroniek van de buitenkant' [b]
  Zie ook 'Uitlui' door redactie, Propria Cures 67-31 (8 juni 1957), en vgl. 97+2

  Verder herdrukt:
  'Tevreden kwatrijnen', 'Verscheidene dagen geleden ... [Blokzijl]' en 'Elegie op [...] St. Petrus Banden', door Herbert Wittgans, resp. 18, 19 en 29 in: A. Nuis (samenst.), Sonnet. Amsterdamse Studentenpoëzie gekozen uit Propria Cures. Amsterdam 1957: De Beuk (= Zesde serie A #1);
  'Cynici zijn lastposten', 'Voor een goede boulevardpers', 'De wet der optimale opi­nievorming', resp. 11-15, 23-26 en 85-89 in: PC - Een bloemlezing uit de laatste vier jaargangen van Propria Cures enz. Met een voorwoord van H.A. Gomperts. Amsterdam 1958: De Arbeiders­pers (= De Boekvink);
  'Elegie [...] op St. Petrus Banden', 'De zaak-Jungschläger. Een contra-protest', resp. 166 en 177-182 in: A. Nuis (samenst.), Propria Cures 1890-1965: een bloemlezing. Amsterdam 1965: De Arbeiderspers (= Floretboeken #7);
  'De wet der optimale opinievorming', [met begeleidend tekstje] 187-192 in: Bart van Heerikhuizen, Erik Fiechter & Dieteke van der Ree (red.), Tegenvoeters. Een vriendenboek voor Piet Nijhoff. Amsterdam 1997: Het Spinhuis

55?
bijdrage over jargon in de sociale wetenschap
in blad van de PSFaculteit aan de Universiteit van Amsterdam ...

56a
met Rob T. Mokken
Televisie en Reclame.
Documentair rapport van het Instituut voor Perswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Samengesteld, m.m.v. anderen, o.l.v. M. Brouwer. Met een voorwoord van prof. dr K. Baschwitz. Amsterdam sept. 1956, 187 pp ['Eerste afdeling', 15-90, geschreven door JG]

56b
Morals Without Religion
The Humanist 71-11 (December 1956) 12-14

57a
Doodsdrift en vooruitgang
Tirade (#1) 1 (1957) 29-39

57b
De drie-eenheid Elsschot
Tirade (#5) 1 (1957) 156-159
  Herdrukt 99-104 in: Annemarie Kets-Vree (red.), Over Willem Elsschot. Be­schouwingen en interviews, 's-Gravenhage 1982
  en 135-141 in: Frank Bovenkerk e.a. (red.), Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben. Assen 1990

57c
Drie kwajongens
Tirade (#7/8) 1 (1957) 217-218

58
Pasmunt. Aforismen, versjes en notities.
Amsterdam 1958: De Arbeiderspers (= De Boekvink: litteratuur in miniatuur #67) 32 pp
[zie ook 76a en 98d]
  Hieruit herdrukt 32 aforismen in: Gerd de Ley (samenst. en inl.), Stan­daard Modern Citatenboek. Citaten, aforismen en boutades van de 20e eeuw enz. Utrecht / Antwerpen 1972: Standaard Uitgeverij
  en enkele in: Idem, Al te zoet is buurvrouws bed: spelen met spreekwoorden en zegs­wijzen. Antwerpen 1974: Standaard Uitgeverij / Amsterdam 1974: P.N. van Kampen & Zn. (= Gemini Literaire Paperback) 15, 30, 37, 56
  en in: Idem, Aforistisch bestek 1944-1974. Essays, enquête, bibliografie, bloemlezing. Nijmegen 1976: Gottmer / Brugge 1976: Orion, 120 (zie ook 41).
  'Kwatrijn (Mijn beter ik en ik ...)' herdrukt in: Gerrit Komrij (samenst.), De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in dui­zend en enige gedichten. Amsterdam [1979-1e]: Bert Bakker, 8e herz. en verm. druk 1987: 964; 10e herz. en verm. druk 1996: 1013.
  Vgl. 98d+2

59a
Ideëngeschiedenis
bespreking van: H. Stuart Hughes, Consciousness and Society (1958)
Hollands Weekblad, tijdschrift voor litteratuur en politiek 1 (1959/60) #1 (20 mei 1959) 10-12

59b
De nieuwe volwassenen. Een enquête onder jongeren van 18 tot 30 jaar.
Met een voorwoord van Matthieu Smedts [hoofdredacteur Vrij Neder¬land, het weekblad dat de enquête hield]. Amsterdam 1959: Em. Queri¬do's Uitgeverij (= De Salamander #45) 189 pp
 • besprekingen:
  1. Bas Roodnat, 'Een vaag portret van de nieuwe volwassenen. VN-enquête onder jongeren tè geselecteerd van aard', Het Parool 1 aug. 1959, PS 2
  2. Hans Righart, 144-146 in De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam/Antwerpen 1995: De Arbeiderspers +>
 • commentaar: Hugo Brandt Corstius, 'Nederlandse schrijfkunst', Hollands Weekblad 1 (1959/60) #6 (24 juni 1959) 7-8
59c
Voorlichting over een voorlichter
bespreking van: Ludwig Marcuse, Amerikanisches Philosophieren (1959)
Hollands Weekblad 1 (1959/60) #6 ( 24 juni 1959) 10-11

59d
Primitief protesteren
bespreking van: E.J. Hobsbawm, Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries (1959)
Hollands Weekblad 1 (1959/60) #13 (12 aug. 1959) 14

59/61
bijdragen aan weekblad Vrij Nederland
boekbesprekingen, en diverse in rubriek 'Terzijde'

60a
Eerherstel voor Dumay
in serie 'Van oude boeken', n.a.v. de 3e druk 1955 van: Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest ... (1933-1e)
Hollands Weekblad 1 (1959/60) #51 (4 mei 1960) 10-11

60b
Nihilisme en cultuur.
(Proefschrift Universiteit van Amsterdam 11 nov. 1960) Amsterdam 1960
en herdruk 1963: De Arbeiderspers xii + 308 pp
 • reacties m.n. op het slothoofdstuk 216-248 'Het nihilisme nu':
  1. J.W. Smit, Hollands Weekblad 2 (1960/61) #79 (16 nov. 1960) 14-16
  2. P. Nijhoff, Tirade (#47/48) 4 (dec. 1960) 344-345
 • besprekingen:
  1. H.A. Gomperts, 'Waarden zonderWaarheid. Bij de promotie op "Nihilisme en cultuur" van J. Goudsblom', Het Parool (12 nov 1960) 19
  2. H. van Luijk, 'Nihilisme in onze cultuur', De Linie 3 juni 1961
  3. R.F. Beerling, Mens en maatschappij 36-4 (1961) 331-332
  4. J. de Kadt, 'Onvolledig, maar rijp en rijk', Socialisme en democratie 18 (okt. 1961) 713-717
  5. J. Kruithof, De Nieuwe Stem 16 (nov. 1961) 697-699
  6. V.W.D. Schenk, Mens en kosmos 17-6 (1961) 279-281
  7. J.H.J. van der Pot, 'Nihilisme als cultuurverschijnsel', Tijdschrift voor geschiedenis 75-2 (1962) 241
  8. M. van Haegendoren, Volksopvoeding 11-3 (1962) 159
  9. J.D. Pauwe, Sociologische Gids 9-4 (1962) 224-225
  10. J.W. Oerlemans, 'De culturologie van het nihilisme', NRC 3 nov. 1962
  11. J.P. van Praag, 'Nihilisme', Rekenschap 10-1 (1963) 19-25
  12. Dick Hillenius, 'Biologische notities over nihilisme', Hollands Weekblad 2 (1960/61) #80 (23 nov. 1960) 12-14
 • Voor verdere herdrukken zie 77h en 87h; voor Engelse en Italiaanse edities zie 80b en 82d
61a
Zin en wanzin
Hollands Weekblad 2 (1960/61) #96 (15 maart 1961) 1-3

61b
Brieven van een barbaar
Tirade (#58) 5 (1961) 614-623

62a
Een kritiek op Moderne Sociologie
bespreking van: J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers, Moderne sociologie. Systematiek en analyse (1959)
Sociologische Gids 9-1 (1962) 28-39
met repliek van de auteurs ibid. 39-48 [vgl. 79h]. Zie ook: J. Goudsblom, 'Motto', onder 'Reacties van lezers' in Sociodrome 1985-4: 16

62b
Sociologie en ideeëngeschiedenis
bespreking van: L. Bramson, The Political Context of Sociology (1961) en J.M.M. de Valk, De evolutie van het wetsbegrip in de sociologie (1960)
Sociologische Gids 9-4 (1962) 222-224

62c
Briefwisseling Ter Braak-Du Perron. Bezetenheid voor literatuur doet verouderd aan
over: M. ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, Deel 1, bezorgd door Henk van Galen Last (Amsterdam 1962) Vrij Nederland 23-13 (24 nov. 1962) 11
 • reactie van K.L. Poll: 'De brieven van Ter Braak en Du Perron', Hollands Weekblad 4 (1962/63)
     #184 (12 dec. 1962) 5, met antwoord van JG en naschrift van Poll ibid. #185 (19 dec. 1962) 10
63a
bespreking van: B.W. Schaper, Tussen machtsstaat en welvaartsstaat (1963)
Sociologische Gids 10-2 (1963) 104-105
63b
bespreking van: R.A. de Moor, De verklaring van het conflict (1961)
Sociologische Gids 10-4 (1963) 215-216

64a
Ideologieën en collectiviteiten
Wijsgerig perspectief op mens en samenleving 4-6 (juli 1964) 275-282
  Herdrukt 179-186 in 88a

64b
Het Algemeen Beschaafd Nederlands
Sociologische Gids 11-3 (1964) 106-124
  Licht bewerkte versie 108-126 in: Sj. Groenman & H. de Jager (red.), Staalkaart der Nederlandse sociologie. Assen 1970: Van Gorcum & Comp. Herdrukt 26-42 in: Guido Geerts (red.), Taal of taaltje? Een bloemlezing taalpolitieke beschouwingen over het Nederlands. Leuven 1978-2e: Acco, en 11-29 in 88a

65
Een taai, volhardend volkje. Troebel proza van een Leidse psycholoog
bespreking van: A. Chorus, De Nederlander uiterlijk en innerlijk. Een karakteristiek (1964)
Vrij Nederland 25-28 (6 mrt. 1965) 9
Zie ook de bespreking van hetzelfde boek in andere vorm in de Sociologische Gids 12-2 (1965) 121

66
bespreking van: Norbert Elias & John L. Scotson, The Established and the Outsiders (1965)
Sociologische Gids 13-2 (1966) 117-118

67a
bespreking van:
M.J. Levy Jr., Modernization and the Structure of Societies: A Setting for International Affairs (1966)
Sociologische Gids 14-1 (1967) 45-47
67b
Dutch Society.
New York 1967: Random House (= Studies in Modern Societies #31 / A Random House Study in Sociology) xii + 175 pp [4e druk 1973]
 • signaleringen:
  1. Sj. v.d. S., 'Beeld van Nederland', Het Parool (6 april 1967) 4
  2. Tamar [Renate Rubinstein], Vrij Nederland 27-42 (17 juni 1967) 20
 • besprekingen:
  1. Jetse Sprey, American Sociological Review 32-5 (1967) 842-843
  2. A.K. Constandse, Sociologia Ruralis 8-1 (1968) 88
  3. J.E. Ellemers, 328-330 in 'De Nederlandse maatschappij in sociologisch perspectief', Sociologische Gids 15-5 (1968) 326-336
  4. J. Sprey, Social Science Information 14 (1975) 191

70a
H. Tichelwerk interviewt Herbert Wittgans over de achtergronden van de universitaire
problematiek en het studentenprotest

en (onder pseudoniem Jalink) Postbodes doen mij denken aan oom Wim
Propria Cures 80-15/16 (1969/70) (24 jan. 1970) 15, 17, 19; resp. 19 [vgl. 53/7]

70b
Interview met Norbert Elias
Sociologische Gids 17-2 (1970) 133-140
  Herdrukt onder de titel 'An Interview in Amsterdam', 141-151 (ch. 22) in 98c
70c
Bij de tweede druk [1969] van Ueber den Prozess der Zivilisation [1939]
Mens en Maatschappij 45-5 (1970) 352-361
  Vrijwel ongewijzigd herdrukt 27-38 in 87d als 'De paradigmatische strekking van Het civilisatieproces'
70d
Friedrich Weinreb: de mémoirist als moralist
Tijdschrift voor geschiedenis (speciaal nummer over ego-documenten) 83-2 (1970) 300-302
(n.a.v. F. Weinreb, Collaboratie en verzet 1940-1945. Een poging tot ontmythologisering [1969].
Uitgave onder red. van Renate Rubinstein, met een voorwoord van Prof. dr. J. Presser en een nabeschouwing van A. Nuis)
Herdrukt 154-156 in: M.C. Brands, H.W. von der Dunk & H.H. Zwager (red.), Ego-documenten. Een bijzonder genre van historische bronnen. Groningen 1970: Wolters-Noordhoff
70e
Over Amitai Etzioni's The Active Society [1968]
De Gids 133-7/8 (1970) 247-251
  Herdrukt in Mens en maatschappij 46-1/2 (1971) 133-140

71a
Johan Goudsblom - 1971 Doelstelling, inhoud en methode, opleiding en bevoegdheid voor het vak maatschappijleer bij het VWO / HAVO.
Rapport van de commissie ad hoc Leerplan maatschappijleer 1970 van de Nederlandse Sociologische Vereniging (onder voorzitterschap van J. Goudsblom), Rotterdam 25 febr. 1971 (= NSAV-uitgave #8) 16 pp

71b
Problemen bij de sociologische studie van romans
32-47 in: Studzjekonferinsje Frysk (6 en 7 april 1971 to Grins). Ljouwert 1971: De Terp
  Licht bewerkte versie 1-18 in: Jan van Bremen, Sjaak van der Geest & Jojada Verrips (red.), Romantropologie: essays over antropologie en literatuur [Deel 1]. Amsterdam 1979: Antropologisch Sociologisch Centrum, Univ. van Amsterdam (= CANSA-uitgave #16)

71c
Voorwoord bij Wat is Sociologie?
de Nederlandse vertaling van: Norbert Elias, Was ist Soziologie? (1970), vertaald door Jan Vollers en J. Goudsblom, 7-9 in: Wat is Sociologie? Utrecht / Antwerpen 1971: Het Spectrum (= Aula-boeken #462)
[5e druk 1984]
  Herdrukt 39-41 in 87d als 'Wat is sociologie?'

71d
Over het begrip geluk
Intermediair 7-41 (1971) 11-19 (lezing Erasmus Universiteit Rotterdam okt. 1970) [vgl. 72d]

72a
Onbegrip voor de problemen van Norbert Elias
NRC Handelsblad (3 maart 1972) Cultureel Supplement 4, met een onderschrift van K.L. Poll
(reactie op diens bespreking van de voornaamste werken van N. Elias: 'Sociologie als alkunde', NRC Handelsblad CS 18 febr. 1972; met enige toevoegingen (maar zonder vermelding van o.a. deze reactie van JG) herdrukt 92-103 in: K.L. Poll, De beklemde elite. Essay over het relativiteitsbeginsel in de cultuur. Amsterdam 1972: Meulenhoff) [vgl. 87d+8]
  Herdrukt 176-182 in 87d als 'De civilisatietheorie in discussie 2: Naar aanleiding van een recensie'

72b
Ideologie en wetenschap: Alvin Gouldner over de crisis in de sociologie
(n.a.v. Alvin W. Gouldner, The Coming Crisis in Western Sociology [1970])
Mens en maatschappij 47-2 (1972) 129-140

72c
Enkele notities over kultuursociologisch onderzoek
67-74 in: 'Kultuursociologisch onderzoek in diskussie', Dokboek (Boekmanstichting Amsterdam) 1971/72-3: 63-84 [discussie n.a.v. de nota 'Kulturele behoeften en het akkommodatievraagstuk' ("nota-Dordrecht") van de Boekmanstichting, met inleiding (63-66) en reactie (75-80) van auteur Hugo Brits en slotcommentaar van JG (81-84)]

72d
Het begrip geluk in de westerse cultuur
9-23 in: R. Veenhoven (red.), Menselijk geluk. Rotterdam 1972: Universitaire Pers (= Studium Generale #7) [bewerking van 71d]
  Herdrukt 151-162 in 88a als 'Het begrip geluk sociologisch beschouwd'

73a
Pretenties en problemen van de sociologie
Mens en maatschappij 48-1 (1973) 2-11

73b
Norbert Elias
(in reeks 'Hoofdfiguren van de sociologie' / 17) Intermediair 9-36 (14 sept. 1973) 1, 3, 5
  Herdrukt 94-109 in: L. Rademaker & E. Petersma (red.), Hoofdfiguren uit de sociologie, deel 2: Modernen. Utrecht / Antwerpen 1974: Het Spectrum (= Aula-boeken #528),
  en 11-26 in 87d als 'Norbert Elias: socioloog'

74a
Een somber panorama: Robert Heilbroner's toekomstperspectief
Tirade (#200) 18 (1974) 514-524 (over An Inquiry into the Human Prospect [1974])

74b
bespreking
van: F. van Heek, Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering 1920-1970 [1973], Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1 (1974/75)-3 (nov. 1974) 114-119
en Mens en Maatschappij 49-4 (1974) 428-431

74c
Balans van de sociologie.
Utrecht / Antwerpen 1974: Het Spectrum (= Aula-boeken #518) 240 pp
  + besprekingen:
  1. Bart Tromp, 'Een helder schrijver aan het ziekbed. Met Johan Goudsblom door de jungle van de moderne sociologie', Vrij Nederland 35-41 (12 okt. 1974) Boekenbijlage 41-43
  2. Louis Boon, ' "... alweer een voornamelijk commentariërend werk ...": Een kritiek op de sociologie achter Goudsbloms Balans van de sociologie', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1 (1974/75)-3 (nov. 1974) 107-113; voor repliek van JG zie 75a
  3. Bart van Heerikhuizen, Intermediair 10-46 (15 nov. 1974) 27
  4. H.M. Jolles, Mens en maatschappij 49-4 (1974) 432-433
  5. Eddy Szirmai & Jan Donkers, 'Pleidooi voor reikwijdte in de sociologie', De Revisor 2-3 (juli 1975) 45-52
  6. A.T.J. Nooij, Sociologische Gids 22-5 (1975) 342-345
  7. R. Wippler, 'Over progressie en regressie in de sociologie; Goudsblom's balans van de sociologie in een ontwikkelingsperspectief', ibid. 345-358
  8. J. Berting, 'Het nut van balansen', ibid. 358-370
     voor repliek van JG op 6. t/m 8. zie 75b
  Voor uitgebreide herdrukken zie 83c en 90j; voor bewerkte Engelse en Duitse edities zie 77d en 79e

74+
interview door J. van Tijn
'Socioloog - Prof. dr. Joop Goudsblom: "Voor studenten is de subfaculteit de wereld". "Macht is wat je toegespeeld wordt door anderen" '
Vrij Nederland 35-19 (11 mei 1974) 7

75a
Commentaar op commentaar
(repliek op 74c+2) Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1 (1974/75)-4 (maart 1975) 152-155,
met Boons dupliek: 'Goudsblom, Elias en de pretenties van een perspektief', ibid. 2 (1975/76)-1 (mei 1975) 41-53

75b
repliek op besprekingen van Balans van de sociologie door Nooij, Wippler en Berting (74c+ 6-8),
Sociologische Gids 22-5 (1975) 371-382

76a
Pasmunt.
[Tweede, herziene en uitgebreide uitgave van 58]
Amsterdam 1976: Em. Querido's Uitgeverij (= De Boekvink) 45 pp
  + signalering: Aad Nuis, HP / Haagse Post 18 sept. 1976
  Hieruit herdrukt: 'Bilderdijkherdenking' en 'Gek', 116 en 160 in: Vic van de Reijt (inl. en samst.), Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw. Amsterdam 1982-1e: Bert Bakker [6e vermeerderde druk 1983; 14e druk Amsterdam 1994: Ooievaar Pockethouse];
  drie aforismen / notities als nrs. 7, 17 en 675 in: Gerd de Ley (samst.), Als liefde het antwoord is .... Baarn 1985: De Fontein;
  'Oh Heer, Uw Wil geschiede', 'Op een dispuut', 'Gek', 'Hij hing aan zijn bezit' en 'Mijn beter ik en ik', resp. 153, 189, 190, 195 en 217 in: Robert-Henk Zuidinga (samst.), Hier ligt Poot Hij is dood. De kortste Nederlandstalige gedichten. Utrecht / Antwerpen 1990: Veen Uitgevers
  Deze tweede uitgave is in zijn geheel herdrukt in 98d

76b
Notities over nihilisme
Sociodrôme 1-6 (1976) 7-10

76c
Stellingen
van J. Goudsblom en H. Dethier, in: Dokumentatie ten behoeve van de Belgisch-Nederlandse konferentie over 'De mogelijkheden van het humanisme in het geestelijk-maatschappelijk klimaat van de komende tijd', te houden op zaterdag 16 oktober 1976 in Den Haag. Utrecht 1976: Humanistisch Verbond 13 pp

76+
door Cees Cruson en Ton Zwaan
Gesprek met Johan Goudsblom
De Gids 139-9/10 (1976) 635-645

77a
Responses to Norbert Elias's work in England, Germany, the Netherlands and France
37-97 in 77c (met een bibliografie van recensies en andere geschriften van vóór 1978 die verwijzingen bevatten naar het werk van Elias; met ook daarvan [456-460] een uitgebreide selectieve bibliografie)
  Voor herdruk van de slotparagraaf 72-83 zie 87e; voor een aangevulde Duitse vertaling zie 79b;
  zie ook 84c; voor een weer uitgebreide Nederlandse versie zie 87b

77b
Reacties op het werk van Norbert Elias
De Gids 140-4/5 (1977) 238-256
[vertaling door Nelleke Fuchs-van Maaren van een gedeelte van 77a, gepresenteerd op het Gids-symposium over 'Marxisme, Psychoanalyse en de Sociologie van Norbert Elias', Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 17 juni 1977]

77c
(red. met Peter R. Gleichmann en Hermann Korte)
Human Figurations. Essays for / Aufsätze für Norbert Elias.
(Festschrift voor Norbert Elias bij zijn 80e verjaardag)
Amsterdam 1977: Stichting Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 463 pp [bevat o.a. 77a]
  + signalering:
  1. Ferd. Rondagh, 'Norbert Elias tachtig jaar', de Volkskrant 11 juni 1977: 20
  + besprekingen:
  1. Bart Tromp, 'Elias en Nederland', Vrij Nederland 38-26 (2 juli 1977) 21
  2. Zygmunt Bauman (in kader van recensie van publicaties van Elias), 'The phenomenon of Norbert Elias', Sociology 13-1 (1979) 117-125, met reactie van Eric Dunning & Stephen Mennell: ' "Figurational Sociology": Some Critical Comments on Zygmunt Bauman's "The Phenomenon of Norbert Elias" ', ibid. 13-3 (1979) 497-501

77d
Sociology in the Balance: A Critical Essay.
1977 Oxford: Basil Blackwell / New York: Columbia University Press. viii + 232 pp
[grondige bewerking van 74c]
  + besprekingen:
  1. Anthony Giddens, 'From facts to systems', The Times Literary Supplement #3929 (1 juli 1977) 796
  2. Percy S. Cohen, The Netherlands' Journal of Sociology 13 (1977) 187-189
  3. Eileen Barker, The Times Educational Supplement 29 sept. 1977
  4. John Rex, The Times Higher Education Supplement 7 okt. 1977
  5. Sociology: Reviews of New Books 5 (nov. 1977) 3
  6. Choice 14 (1977/78)-10 (dec. 1977) 1428
  7. P. Luebke, Social Forces 56-4 (1978) 1250-1251
  8. James R. Kelly, America (9 sept. 1978) 144
  9. George Ritzer, Contemporary Sociology 7-5 (1978) 550-553
  10. Science Books and Films 14 (sept. 1978) 70
  11. David G. Gil, Social Science Quarterly 59-2 (1978) 402-403
  12. Alan Waton, British Journal of Sociology 30-1 (1979) 125-126
  13. Carl M. Schmitt, Journal of the History of the Behavioural Sciences 15-4 (1979) 384-385
  14. Peter Kivisto, International Journal of Comparative Sociology 21 (1980) 133-134
  15. Jeffrey C. Alexander, American Journal of Sociol­ogy 85 (1980) 1259-1262
  Voor Duitse editie zie 79e

77e
Achterhoedeschermutselingen
De Gids 140-8 (1977) 603-605
(reactie op 'Een commentaar bij de receptie van Norbert Elias in Nederland' door A. Th. Derksen, ibid. 601-603)

77f
"Alles is sociologie". Sociologische kanttekeningen bij Enkele gedichten [van Chr. J. van Geel, 1974]
88-91 in: E. de Waard (samst., m.m.v. K. Ankerman en T. van Deel), Chr. J. van Geel: 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'. Amsterdam 1977: Meulenhoff

77g
Civilisatie, besmettingsangst en hygiëne:
Beschouwingen over een aspect van het Europese civilisatieproces

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4 (1977/78)-3 (dec. 1977) 271-300
  Voor Duitse vertaling zie 79c; voor Engelse versie en verdere vertalingen zie 86d

77h
Voorwoord bij de derde druk van Nihilisme en cultuur [60b]
Amsterdam 1977: Athenaeum - Polak & Van Gennep (= Literair-wetenschappelijke serie) xviii + 309 pp
  + bespreking: Diny Schouten, 'Nietzsche als symbool van een culturele crisis', Haarlems Dagblad
     en De Typhoon 21 jan. 1978

77i
(red. met B. van Heerikhuizen, A. de Keyser en C.T. Marijnen)
Hoofdstukken uit de sociologie.
Utrecht / Antwerpen 1977: Het Spectrum 304 pp [vgl. 95a]

78a
Het probleem van de hiërarchie bij Menno ter Braak
262-275 in: F. Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu. Baarn 1978: Ambo
  Herdrukt 150-158 in Bzzletin #44 = S. van Faassen (red.), Menno ter Braak. Een verzameling artikelen. 's-Gravenhage 1978: BZZTôH, en 132-148 in 88a

78b
De Vries en Elias
bespreking van: Gerard de Vries, Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorievorming in de sociologie (1977)
Kennis en methode 2-3 (1978) 273-277

78c
(vertaling met Rod Aya van: Norbert Elias, 'Ueber Wandlungen der Angriffslust', 263-283 in Ueber den Prozess der Zivilisation, Deel 1 [1937/39], 2e ed. Bern und München 1969: Francke Verlag)
On Transformations of Aggressiveness
Theory and Society 5-2 (1978) 219-228

79a
De Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief
8-27 in: Jan van Bremen et al. (red.), Staatsvormingsprocessen in Europa en Azië na 1750, themanummer van Symposion - Tijdschrift voor maatschappijwetenschap 1-1/2 (1979) 4-215
Opnieuw uitgegeven als boek 's-Gravenhage 1981: Martinus Nijhoff 215 pp
[vertaling van 'Dutch Society in Developmental Perspective', als paper gepresenteerd op het 9e Wereldcongres van de Sociologie, Uppsala augustus 1978, en bewerkt voor de niet verschenen bundel Comparative Studies in National Societies (red. S.N. Eisenstadt en Adam Podgoriecki)]
  + commentaar (in recensie van themanummer) door Siep Stuurman, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6 (1979/80)-4 (febr. 1980) 690-717; voor reactie van JG zie 80a
  Herdrukt 30-57 in 88a

79b
Aufnahme und Kritik der Arbeiten von Norbert Elias in England, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich
17-100 in 79d [vertaling door Elke Korte van 77a met aangevulde bibliografische gegevens; vgl. 84c]

79c
Zivilisation, Ansteckungsangst und Hygiene. Betrachtungen über einen Aspekt des europäischen Zivilisationsprozesses
215-253 in 79d [vertaling door Edda de Groot van 77g]

79d
(red. met Peter Gleichmann en Hermann Korte)
Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie [1].
Frankfurt am Main 1979, 2e druk 1982: Suhrkamp (= stw #233) 436 pp [bevat o.a. 79b en c]
  + besprekingen:
  1. Hans Joachim Krüger, Soziologische Revue 3-1 (1980) 29-31
  2. Hans Haferkamp (in kader van artikel over recente publicaties van Elias) Theory, Culture & Society 4-2/3 (juni 1987) 549-550

Johan Goudsblom

79e
Soziologie auf der Waagschale.
Frankfurt am Main 1979: Suhrkamp (= stw #223) 238 pp
[vertaling door Frank Heider en Bernhard Wirth naar de Engelse editie 77d uit het Nederlands van 74c]
  + bespreking: Gerd-Uwe Watzlawczik, Das Argument (#120) 22 (1980) 286-288

79f
Ten geleide
vii-viii in: Ruud Stokvis, Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen. (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1978) Deventer 1979: Van Loghum Slaterus

79g
De "bul eerst"-beweging: een reactie
(op: Michel Korzec, 'De "Bul eerst" beweging', Sociodrôme 1978-5: 3-5)
Sociodrôme 1979-2: 10-12, met 12-15 antwoord van Korzec

79h
Moderne sociologie: de systematiek geanalyseerd
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6 (1979/80)-3 (dec. 1979) 371-398
(bespreking van: J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers, Moderne sociologie: Een systematische inleiding [herziene editie 1976; vgl. 62a]), met repliek van de auteurs: 'Moderne sociologie: de bezwaren van Goudsblom', ibid. 7-3 (1980) 339-343, en 344-345 nawoord van JG

80a
Kanttekeningen bij 'De Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief'
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7 (1980/81)-2 (okt. 1980) 170-183
[n.a.v. commentaar van Stuurman op 79a]
  Herdrukt 57-68 in 88a als 'Naschrift: Een weinig gewelddadige enclave'

80b
Nihilism and Culture.
Met nieuwe 'Introduction'. 1980 Oxford: Basil Blackwell / Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield. xv + 213 pp [Engelse vertaling (vgl. 81c) van 60b naar de derde Nederlandse uitgave, zie 77h]
  + besprekingen:
  1. Choice 18 (1980/81)-3 (nov. 1980) 411
  2. A. Stevenson, New Universities Quarterly 35 (1981) 378
  3. K. Kumar, Politische Studien 29 (1981) 489
  4. R.G. Perrin, Contemporary Sociology 10 (1981) 757
  5. A.C. Hutchins, Yale Law Journal 94 (1984) 209
  6. Bernard Williams, 'Modern Discontent' [ook over The culture of Narcissism door Chr. Lasch], The London Review of Books, 2-14 (17 juli - 6 aug. 1980) 3
  Voor Italiaanse vertaling zie 82d

81a
Notities over mentaliteit en methode
Symposion. Tijdschrift voor maatschappijwetenschap (themanummer 'Facetten van mentaliteiten') 3-1/2 (1981) 20-34

81b
Civilisatieprocessen en civilisatietheorieën
Sociodrome 1981/6: 13-14 [aankondiging van conferentie, vgl. onder 82b]

81c
Vanuit een zaal met slechte akoestiek
Maatstaf 29-10 (1981) 22-27
  Herdrukt als 'Vanachter de doorkijkspiegel: de Engelse vertaling van Nihilisme en cultuur [80b]'
  79-88 in 88a

81/2
columns in FC folia civitatis
 1. 'Evolutietheorie', 35-4 (12 sept. 1981) 5
 2. 'Wanzin', 35-9 (17 okt. 1981) 5
 3. 'Oude talen', 35-12 (7 nov. 1981) 5
 4. 'Epidemieën', 35-16 (5 dec. 1981) 5
  (bespreking van: William H. McNeill, Plagues and Peoples [1976], vgl. 85e en 96d)
 5. 'Door en door sociaal', 35-21 (23 jan. 1982) 5
 6. 'Eerste gedichten', 35-25 (20 feb. 1982) 5
 7. 'Criteria', 35-29 (20 maart 1982) 5
 8. 'Van luide en stille deugden', 35-33 (24 april 1982) 5
  (bespreking van: Arthur W.H. Adkins, Merit and Responsibility [1960] e.a.)
 9. 'Panta rhei', 35-37 (22 mei 1982) 5

82a
(samst. met John Kleinen en A. de Swaan)
'Amsterdam en de wereld van 1632'
themanummer (met Ten Geleide van A. de Swaan) De Gids 145-1 (1982) 3-63
(bijdragen aan symposium n.a.v. de 350e dies-viering van de Universiteit van Amsterdam)

82b
Over het onderzoek van civilisatieprocessen
De Gids 145-2 (1982) 69-78 (inleiding bij de conferentie over Civilisatieprocessen en -theorieën, georganiseerd door de Werkgroep Figuratiesociologie van de NSAV, Amsterdam 17-18 dec. 1981)
  Voor bewerkte Duitse vertaling zie 84a; voor een verdere Nederlandse bewerking zie 87c

82c
Sociologie
192-200 in: H. Bergman en H.J. Schoo (red.), Zo ver is de wetenschap. Utrecht / Antwerpen 1982 (25 jaar Aula): Het Spectrum (= Aula-boeken #710)

82d
Nichilismo e Cultura.
[vertaling van 80b door Alberto Bertoni, Umberto di Raimo, Francesco Juliani en Pina Lalli]
Bologna 1982: Il Mulino 299 pp

83a
Sociale wetenschappen: kenmerken en criteria
Grafiet (themanummer 'De ontwikkeling van de sociale wetenschappen in Nederland') #4 (1983) 14-37

83b
Elias defended
The New York Review of Books 30-10 (16 juni 1983) 51-52
(brief 'To the Editors' n.a.v. Geoffrey Barracloughs recensie van: Norbert Elias, Power and Civility [The Civilizing Process Vol. II], 'Clockwork History', ibid. 29-16 [21 okt. 1982] 36-38)
  gevolgd door antwoord van Barraclough
  + commentaar door A. Sica, Mid-American Review of Sociology 9 (1984) 49
Eerder gepubliceerd, met een inleiding 'Brief uit de provincie' door JG, onder de titel 'Who is responsible for this bullshit' in Propria Cures 93 (1982/83)-31 (4 juni 1983) 2, met naschrift in nr. 32/33 (11 juni 1983) 3. Vgl. H. van Galen Last, 'Kritiek op Norbert Elias', in 'Uit de tijdschriften', NRC Handelsblad< 3 nov. 1982, met naschrift 24 nov. 1982

83c
Inleiding bij de tweede druk van Balans van de sociologie [74c]
[deels gebaseerd op toevoegingen in de Engelse editie 77d]
Utrecht / Antwerpen 1983-2e: Het Spectrum (= Aula-boeken #518) xxx pp

83d
Over falsificatie en methoden
Tirade (#287) 27 (1983) 498-503

83e
bespreking van: Meerten ter Borg, Nihilisme en de Franse sociologische traditie [1982]
Mens en Maatschappij 58-4 (1983) 416-418

84a
Die Erforschung von Zivilisationsprozessen
[bewerking van 82b, vertaald door Hes Godschalk-Hessenauer] 83-104 in 84d. Vgl. 87c
  Zie ook samenvatting 528-529 in: Friedrich Heckmann & Peter Winter (Hg.), 21. Deutscher Soziologentag 1982 (zu Bamberg): Beiträge der Sektions- und Ad-hoc-Gruppen. Opladen 1983: Westdeutscher Verlag

84b
Zum Hintergrund der Zivilisationstheorie von Norbert Elias: Das Verhältnis zu Huizinga, Weber und Freud
129-147 in 84d
  Nederlandse vertaling [door Nelleke van Maaren en de auteur] 42-60 in 87d: 'Intellectuele achtergronden: Huizinga, Weber, Freud'
  Herdrukt 81-96 in Vol. I: Eric Dunning and Stephen Mennell (red.), Norbert Elias. London 2003: Sage (= Sage Masters of Modern Social Thought)
  Zie ook samenvatting 768-772 in: Werner Schulte (Hg.), Soziologie in der Gesellschaft. Referate [...] beim 20. Deutschen Soziologentag, Bremen 1980. Bremen 1981: Universität Bremen (= Tagungs-berichte #3)

84c
Aufnahme und Kritik der Arbeiten von Norbert Elias. Kurze Ergänzung der Rezeptionsgeschichte
[aanvulling - ook bibliografisch - op 79b, vertaald door Hes Godschalk-Hessenauer; vgl. 87b]
305-322 in 84d

84d
(red. met Peter Gleichmann en Hermann Korte)
Macht und Zivilisation. Materialien zu Norbert Elias' Zivilisationstheorie 2.
Frankfurt am Main 1984: Suhrkamp (= stw 418) 322 pp [bevat o.a. 84a, b en c]
  + besprekingen:
  1. Hans Haferkamp (in kader van artikel over recente publicaties van Elias) Theory, Culture & Society 4-2/3 (juni 1987) 550-551
  2. Thomas Kleinspehn, Soziologische Revue 8-3 (1995) 256-258

84e
De civilisatietheorie in het geding. Repliek en commentaar op Beschaving en geweld
Sociologische Gids 31-2 (1984) 138-163
(betreft het themanummer 29-3/4 (1982) 193-344, ondertiteld 'Antropologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias', met de bijdragen aan de onder 82b genoemde conferentie van Anton Blok, René Jagers, H.U.E. Thoden van Velzen, Mayke de Jong en Benjo Maso, en een inleiding van de redacteuren Anton Blok en Lodewijk Brunt)
Met duplieken van de auteurs en naschrift van JG, ibid. 202-216
  Deels herdrukt 167-176 in 87d als: 'De civilisatietheorie in discussie 1. Naar aanleiding van een congres'

84f
Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als een beschavingsproces (1)
De Gids 147-4 (1984) 227-241 [verwerkt in 92b en c]
  + reactie: Dick Hillenius, 'De naakte brandstichter', NRC Handelsblad (24 nov. 1984) ZB 4
  Voor Engelse bewerking zie 87f

84g
Over ebbe en vloed der beschaving
De Gids ('Het pak van Sjaalman') 147-8/9/10 (1984) 733-736

85a
Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als een beschavingsproces (2):
De functies van vuurbeheersing in pre-agrarische samenlevingen

De Gids 148-1 (1985) 3-21 [verwerkt in 92b en c]
  + commentaar van Jeroen Staring: 'Notities bij de ideeën van Johan Goudsblom omtrent vuur en beschaving en de domesticatie van vuur als een beschavingsproces', Focaal - Tijdschrift voor antropologie (#9) 3 (1988) 56-67

85b
Levensbeschouwing en sociologie
Sociologisch Tijdschrift 12 (1985/86)-1 (mei 1985) 3-21
  Herdrukt 163-178 in 88a als 'Sociologie en levensbeschouwing'

85c
De Nederlandse en de Amerikaanse sociologie in de jaren vijftig: een blik van achter de doorkijkspiegel
Tirade (#300) 29 (1985) 631-640 [vertaling door de auteur van 86e]
  Herdrukt 69-79 in 88a als 'Vanachter de doorkijkspiegel: De Nederlandse en de Amerikaanse sociologie'

85d
Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als een beschavingsproces (3):
Vuurbeheersing en agrarisering

De Gids 148-9/10 (1985) 714-722 [verwerkt in 92b en c]
  + reacties:
  1. Dick Hillenius, 'Joop, KvhR, kangoeroes, paarden', Vrij Nederland 46-41 (12 okt. 1985) 20
  2. Idem, 'Visie of teamwork', NRC Handelsblad (23 nov. 1985) ZBB

85e
Inleiding
..-.. in: William McNeill, De pest in de geschiedenis, Amsterdam 1986: De Arbeiderspers (= Synopsis) [vertaling door Tinke Davids van Plagues and peoples 1976] (vgl. 81/2-4 en 96d)

85+
interview door Martijn de Rijk
'De brandende kwestie van prof. dr. Goudsbloem [sic]. De oerstrijd om het vuur'
NRC Handelsblad (17 jan. 1985) W&O 1

86a
Morele beesten. Notities over moraal
De Gids 149-3 (1986) 171-174

86b
Priesters en krijgers
(lezing in 'Paradiso', Amsterdam 9 maart 1986) Vrij Nederland 47-14 (5 april 1986) Kleurkatern 14-23, met tekeningen van Peter Vos
  Herdrukt [met toevoeging van noten] 104-131 in 88a. Voor bewerkte Engelse versie zie 89b en c, weer bewerkt in 96e; voor daarop gebaseerde Nederlandse versie zie 67-83 en 84-96 in 97c

86c
On High and Low in Society and in Sociology. A Semantic Approach to Social Stratification
[enigszins bewerkte versie van een paper, in 1970 gepresenteerd in de sectie Kennissociologie van het 7e Wereldcongres van de Sociologie te Varna]
Sociologisch Tijdschrift 13 (1986/87)-1 (mei 1986) 3-17
  Nederlandse vertaling [door de auteur, met herschreven slotparagraaf] als 'Hoog en laag in sociologie en samenleving' 91-103 in 88a

86d
Public Health and the Civilizing Process
[uitgebreide versie van 77g] The Milbank Quarterly 64-2 (1986) 161-188
  Herdrukt 141-162 in Vol. IV: Eric Dunning and Stephen Mennell (red.), Norbert Elias. London 2003: Sage (= Sage Masters of Modern Social Thought)
  Nederlandse vertaling [door Nelleke van Maaren, bewerkt door de auteur] 183-210 in 87d: 'Openbare gezondheidszorg en het civilisatieproces'
  Voor Franse en Hongaarse vertalingen zie 87g en 94j; ook een Italiaanse vertaling is gepubliceerd

86e
Dutch and American Sociology in the Fifties: A view from behind the one-way mirror
112-120 in: R. Kroes & M. van Rossem (red.), Anti-Americanism in Europe. Amsterdam 1986: Free University Press (= European Contributions to American Studies #11)
  Herdrukt / vertaald in Liber. Revue européenne des livres 1-1 (oktober 1989), gelijktijdig verschenen als supplement bij Le Monde, Times Literary Supplement Nr. 4514 (6 oktober 1989), Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, El País en La Repubblica. Voor Nederlandse vertaling zie 85c

86f
The Human Monopoly on the Use of Fire: Its Origins and Conditions
Human Evolution 1-6 (1986) 517-523

86g
Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als een beschavingsproces (4):
Vuurbeheersing in agrarische rijken

De Gids 149-8 (1986) 640-652 [verwerkt in 92b en c]

86h
Vuur in de wereld van het Oude Testament [Vuur en beschaving (5)],
De Gids 149-9/10 (1986) 784-802 [verwerkt in 92b en c]

87a
Dick Hillenius 1927-1987. Nieuwsgierig, belangeloos en genereus
NRC Handelsblad (5 mei 1987) 6
  Herdrukt als 'Veelzijdig, nieuwsgierig, genereus, in Hollands Maandblad (dubbelnummer #474/475 'Herinneringen aan D. Hillenius') 29 (1987-5/6) 28-29

87b
Weerklank en kritiek: reacties op het werk van Norbert Elias, 1923-1979 [= 1978]
[gecombineerde versie van 77a met aanvullingen in 79b en 84c, in vertaling / bewerking door de auteur in samenwerking met Willem Kranendonk]
(a) 'Een overzicht van de reacties tot 1978', 65-126 in 87d
(b) 'De betekenis van Elias' werk', 127-144 in 87d
(c) 'Geselecteerde bibliografie van Norbert Elias' [van 1935 tot in 1987], 233-239 in 87d
(d) 'Publikaties van voor 1978 waarin naar Elias wordt verwezen', 240-260 in 87d

87c
Het onderzoek van civilisatieprocessen
[wederom bewerkte versie van 82b/84a. Vgl. 95e en f] 147-166 in 87d

87d
De sociologie van Norbert Elias.
Met op omslag ondertitels 'Weerklank en kritiek', 'De civilisatietheorie'
Amsterdam 1987: Meulenhoff Informatief 271 pp
[bundeling b.g.v. Norbert Elias' negentigste verjaardag van eerdere publicaties of vertalingen daarvan, veelal met aangepaste titels, verder nauwelijks gewijzigd (op de bij 87b genoemde onderdelen na),
onder 1. 'Inleidingen':
  'Norbert Elias: socioloog' [73b]
  'De paradigmatische strekking van Het civilisatieproces [70c]
  '"Wat is sociologie?"' [71c]
  'Intellectuele achtergronden: Huizinga, Weber, Freud' [vertaling van 84b]
onder 2: 'Weerklank en kritiek (enz)': zie 87b
onder 3. 'De civilisatietheorie':
  'Het onderzoek van civilisatieprocessen' [zie 87c]
  'De civilisatietheorie in discussie' [84e (gedeeltelijk) en 72a]
  'Openbare gezondheidszorg en het civilisatieproces' [vertaling van 86d]]
  + besprekingen:
  1. Bart van Heerikhuizen, ' "Harder, ik hoor u niet" ', NRC Handelsblad (20 juni 1987) ZBB 4
  2. A.C. Zijderveld, 'Verzot op de werkelijkheid. De sociologie van Norbert Elias volgens Elias en Goudsblom', Vrij Nederland 48-33 (8 aug. 1987) Boekenbijlage 1, 4
  3. Han van Gessel, de Volkskrant (20 juni 1987) Het Vervolg 11
  4. Rudi Laermans, De Morgen (14 nov. 1987) Boekbedrijf
  5. Henk Flap, Mens en Maatschappij 64-1 (1989) 86-88
  6. C.L. Kruithof, Tijdschrift voor sociale wetenschappen 34-3 (1989) 261-262
  7. Marijke Gijswijt-Hofstra, 'De geschiedenis en de sociologie van Norbert Elias', Theoretische geschiedenis 18-2 (1991) 238-243
  + reactie:
  1. K.L. Poll: 'Onder de plak van het heden', NRC Handelsblad (10 juli 1987) CS 1
   gevolgd door ingezonden brieven onder het kopje 'hodiecentrisme' van
     a) J. Goudsblom en b) Conrad Bons in CS (17 juli) 6
     c) Ton Zwaan en d) Jeroen Staring in CS (24 juli)
     e) A.L. Hoeksema en f) J. Goudsblom (reactie op d) in CS (31 juli) 6
   met Polls reactie: 'Alleen op de wereld. De kritische functie van de universiteit' in CS (31 juli) 5
   Zie ook Tamar [column van Renate Rubinstein], Vrij Nederland 1, 15 en 22 aug. 1987

87e
The Sociology of Norbert Elias: Its Resonance and Significance
[herdruk, met geactualiseerde verwijzingen, van de slotparagraaf van 77a]
Theory, Culture & Society (Special issue on 'Norbert Elias and Figurational Sociology', ed. Mike Featherstone) 4-2/3 (juni 1987) 323-337

87f
The Domestication of Fire as a Civilizing Process
[bewerking van 84f]
Theory, Culture & Society (Special issue on 'Norbert Elias and Figurational Sociology') 4-2/3 (juni 1987) 457-476

87g
Les grandes épidémies et la civilisation des moeurs
[Franse vertaling door Francine Muel-Dreyfus van 86d]
Actes de la recherche en sciences sociales #68 (juni 1987) 3-14

87h
Voorwoord bij de vierde druk van Nihilisme en cultuur [60b]
met op omslag ondertitel 'Europese ideeëngeschiedenis in een sociologisch perspectief'. Amsterdam 1987: Meulenhoff Informatief xvii + 308 pp. 5e druk 2003 [verschenen 2004] (= aulapocket)
  + bespreking door A.J.J. van den Berg in boeklog, 27.2.2008

88a
Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische stukken.
Amsterdam 1988: Meulenhoff Informatief 208 pp
[bevat, deels met gewijzigde titels, herdrukken van eerdere publicaties, soms bewerkt of vertaald,
onder 1. 'Nederland en het Nederlands':
  'Het Algemeen Beschaafd Nederlands' [64b in 1970-versie]
  'De Nederlandse samenleving in een ontwikkelingsperspectief' [79a]
      'Naschrift: Een weinig gewelddadige enclave' [80a]
  'Vanachter de doorkijkspiegel:
      'De Nederlandse en de Amerikaanse sociologie' [85c]
      'De Engelse vertaling van Nihilisme en cultuur' [81c]
onder 2. 'Aspecten van hiërarchie':
  'Hoog en laag in sociologie en samenleving' [86c (vertaald en bewerkt)]
  'Priesters en krijgers' [86b]
  'Het probleem van de hiëarchie bij Menno ter Braak' [78a]
onder 3. 'Levensbeschouwing en ideologie':
  'Het begrip geluk sociologisch beschouwd' [72d]
  'Sociologie en levensbeschouwing' [85b]
  'Ideologieën en collectiviteiten' [64a]]
  + besprekingen:
  1. Ad van Iterson, 'Te zeer bekoord door een alomvattend perspectief. Goudsblom treedt niet genoeg uit Norbert Elias' slagschaduw', Vrij Nederland 49-19 (14 mei 1988) Boekenbijlage 5
  2. Gert-Jan Johannes, 'Goudsblom weet te veel', Het Parool (4 juni 1988) PS 27

88b
Vuur en beschaving. De domesticatie van vuur als een beschavingsproces (6/7):
Vuurbeheersing in de Grieks-Romeinse oudheid

De Gids 151-3 (1988) 171-187, en 151-12 (1988) 901-911 [verwerkt in 92b en c]

88c
Lange-termijnprocessen in de mensheidsgeschiedenis
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15 (1988/89)-1 (mei 1988) 5-25
  Zie 89a voor herziene Engelse versie, en 202-221 in 97c voor mede daarop gebaseerde nieuwe Nederlandse versie

88d
bespreking van: R. Bendix, Force, Fate, and Freedom. On Historical Sociology (1984)
Theoretische geschiedenis 15-3 (1988) 403-404

88e
Over de bijdrage van de geschiedenis aan de sociologie
Tijdschrift voor geschiedenis (themanummer 'De historiciteit van de wetenschap') 101-4 (1988) 589-599
  Herziene versie 'De geschiedenis in de sociologie', 179-190 in 97c

89a
Human History and Long-Term Social Processes: Towards a Synthesis of Chronology and 'Phaseology'
11-26 in 89d
  Herdrukt, met kleine wijzigingen, in The Netherlands' Journal of Social Sciences 26-1 (1990) 67-81, en 15-30 in 96e
  Voor Italiaanse vertaling zie 94e. Met de oorspronkelijke Nederlandse versie 88c bewerkt tot 'Lange-termijnprocessen in de mensheidgeschiedenis. Naar een synthese van chronologie en "faseologie" ', 202-221 in 97c

89b
Ecological Regimes and the Rise of Organised Religion
[bewerking van gedeelte van 86b] 63-78 in 89d
  Opnieuw bewerkt 31-47 in 96e. Hierop gebaseerde Nederlandse versie 'De opkomst van religieus-agrarische regimes', 67-83 in 97c

89c
The Formation of Military-Agrarian Regimes
[bewerking van gedeelte van 86b] 79-92 in 89d
  Opnieuw bewerkt 49-62 in 96e. Hierop gebaseerde Nederlandse versie 'De opkomst van militair-agrarische regimes', 84-96 in 97c

89d
met E.L. Jones & Stephen Mennell
Human History and Social Process.
Exeter 1989: University of Exeter Press (= Exeter Studies in History #26) 151 pp
[bevat o.a. 88c/89a, 89b en c; vgl. herziene editie 96e]
  + besprekingen:
  1. John A. Hall, The British Journal of Sociology 42-2 (1991) 302-303
  2. Ch. Lorenz, 'Lange termijn-geschiedenis', Tijdschrift voor geschiedenis 105-1 (1992) 62-64
  3. Ch. Lorenz, 'Andere geschiedenis. De Elias-school en de geschiedbeoefening', Theoretische geschiedenis 19-3 (1992) 292-312; voor repliek van JG en verdere discussie zie 93b

89e
The Domestication of Fire and the Origins of Language
159-172 in: Jan Wind et al. (eds.), Studies in Language Origins, Volume 1. Amsterdam / Philadelphia 1989: John Benjamins Publishing Co.

89f
Stijlen en beschavingen. Over het op zeer lange termijn groter en kleiner worden van stijlverschillen
De Gids 152-8/9 (1989) 720-722

89g
Koningen en hun rijken
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (boekaflevering 'Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving' onder red. van Kees Bruin & Kitty Verrips) 16 (1989/90)-2 (okt. 1989) 7-27 (= AST-thema [# 2] Groningen 1989: AST / Wolters-Noordhoff)
  Herdrukt 108-125 in 97c [met vertaling van de citaten, zonder het aanhangsel 23-24]

89h
Norbert Elias: Humana conditio
303-321 in: Erhard R. Wiehn (Hg.), Juden in der Soziologie. Konstanz 1989: Hartung-Gorre

89+
interview door Maria Sitniakowsky: 'Ook universiteit moet mee met "Europa 92" '
Het Parool (7 febr. 1989) 2

90a
Succes agenda - Elken dag een spreukje
en [onder pseudoniem Herbert Wittgans] Sssstilte ...
Propria Cures 100 (1989/90)-16/17/18 Eeuwnummer (21 jan. 1990) 39, met motto van Herbert Wittgans [vgl. 53/7]
  Herdrukt [zonder pseudoniem, met toevoeging van 1 notitie] als 'Uit niemandsland',
  en 'Sssstilte ...' als 'Schrapzucht', in De Gids 153-4 (1990) 289-293
  + bespreking: Margot Engelen in de rubriek 'Literaire Tijdschriften', NRC Handelsblad 8 mei 1990

90b
The Impact of the Domestication of Fire Upon the Balance of Power between Human Groups and Other Animals
Focaal. Tijdschrift voor Antropologie (themanummer 'Animal Kingdom and Human Empire' onder red. van Heidi Dahles & Hans Marks) (#13) 5 (1990) 55-65
 • Bewerkt 55-66 in 97c tot 'Vuurbeheersing en het overwicht van mensen op andere dieren'

90c
Introduction: Twenty Years of Figurational Sociology in the Netherlands
13-27 in: Willem H. Kranendonk (samst.), Society as Process. A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989): Sociogenetic and Psychogenetic Studies. Amsterdam 1990: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam
 • signalering: Maarten Prak, Tijdschrift voor sociale geschiedenis 18-1 (1992) 123

90d
De uniciteit van Europa
(bespreking van: E.L. Jones, The European Miracle: Environments, Economies and Geopolitics in the History of Europe and Asia [1981])
Tijdschrift voor geschiedenis 103-1 (1990) 66-67

90e
Inleiding: Varianten van vuurgebruik
9-20 in: J. Goudsblom (red.), Varianten van vuurgebruik. Amsterdam 1990: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam 131 pp
 • bespreking: Hans van Amersfoort, 'Gebruik van vuur typeert de maatschappij', de Volkskrant, 9.6.1990, Het Vervolg - Wetenschap 21

90f
The humanities and the social sciences
23-41 in: E. Zürcher & T. Langendorff (eds.), The Humanities in the Nineties. A View from the Netherlands. Amsterdam 1990: Swets & Zeitlinger

90g
Norbert Elias, 1897-1990
(toespraak bij de crematiebijeenkomst te Amsterdam op 4 aug. 1990)
Theory, Culture & Society 7-4 (nov. 1990) 169-174
  Voor Nederlandse vertaling zie 90i
90h
Geen chaos. Bij de dood van Norbert Elias
Vrij Nederland 51-33 (18 aug. 1990) 12
90i
In memoriam Norbert Elias
[vertaling van 90g] Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 17 (1990/91)-3 (dec. 1990) 3-7
90j
Epiloog (bij Balans van de sociologie)
147-154 in de derde druk van 74c [zonder 83c]. Nijmegen 1990: SUN 200 pp
 • signalering door Arjen van den Berg, boeklog, 17.6.2005
  Deze editie van de Balans is in 2008 gereproduceerd in De Basisbibliotheek van de DNBL: duizend sleutelteksten uit de cultuurgeschiedenis van de Lage Landen (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren)
91a
Het raadsel van de mannenmacht
(voordracht voor het congres 'Mannen/vrouwen: veranderingen in maatschappelijke verhoudingen', Vlaams-Nederlandse Sociaal-wetenschappelijke Studiedagen 19-20 april 1990) 19-27 in: Carolien Bouw e.a. (red.), Macht en onbehagen. Veranderingen in de verhoudingen tussen vrouwen en mannen. Amsterdam 1991: SUA in samw. met SISWO
  Herdrukt 97-107 in 97c
91b
Vuur en beschaving [8/9]: Vuurbeheersing in West-Europa vóór de Industriële Revolutie
De Gids 154-1 (1991) 3-17 en De Gids 154-7 (1991) 527-537 [verwerkt in 92b en c]

91c
Vuur en beschaving [10]: Vuur in het industriële tijdperk
De Gids 154-12 (1991) 943-957 [verwerkt in 92b en c]
 • commentaar van Jeroen Staring (alias Swami Anurag Pravesh), m.n. 23-27 in: 'Academische verwatenheid? Een pamflet naar aanleiding van Johan Goudsbloms "Vuur en beschaving" ', brochure Nijmegen 1991: Integraal (Werkgroep Integrerende Wetenschapsbeoefening) 36 pp; bewerkt opgenomen 129-177 in zijn Alexander & Elias I, 2e geheel herz. en uitgebr. druk, Nijmegen 1992: Integraal; voor weer bewerkte herdruk zie 92c+8

91d
Il processo di civilizzazione e l'addomesticamento del fuoco
Rassegna Italiana di Sociologia (serie 3) 32-4 (1991) 427-442 (in speciaalnummer 'Studi su Norbert Elias' 399-518) [vertaling van 92a]

92a
The Civilizing Process and the Domestication of Fire
(herziene tekst van de eerste Norbert Elias Memorial Lecture, uitgesproken aan de Universiteit van Leicester op 5 maart 1991) Journal of World History 3-1 (1992)
 • Sedert 2004 opgenomen (onder Teacher Resources, als Reading 3 van Unit 4) in de cursus Bridging World History van Learner.org (Annenberg Media) +V
  Voor vertalingen zie 91d (Italiaans) en 03b (Portugees)

92b
Fire and Civilization.
(= Fire and Civilisation) London / New York etc. 1992: Allen Lane / The Penguin Press viii + 248 pp
 • Bevat o.m. bewerkingen van 84f/87f, 85a en d, 86g en h, 88b, 91b en c]
 • besprekingen:
  1. History Today 42 (okt. 1992) 60
  2. Kirkus Reviews 61 (1 jan. 1993) 38
  3. Roger Just, in 'Fiery feats', The Times Literary Supplement #4684 (8 jan. 1993) 4-5
  4. Publishers Weekly 240 (11 jan. 1993) 48
  5. Atlantic 271 (maart 1993) 130
  6. a) Booklist 89 (1 april 1993) 1392 en b) ibid. 1418
  7. Ronald Blythe, The Tablet
  8. Mark Archer, Financial Times
  9. The Times Educational Supplement (11 nov. 1994) 14
  10. Laina Farhat, Journal of World History 7-2 (1996) 300
  11. Eric Dunning, Theory, Culture & Society 13-4 (1996) 139-146
   [herdrukt 57-64 in Vol. II: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)]
 • Meerdere malen herdrukt in diverse edities in 1992 t/m 1995. Voor vertalingen zie 92c (Nederlands, en van daaruit in het Hongaars 02i), 95j (Duits), 95k (Spaans), 96f (Italiaans), 99d (Japans) en 06b (Chinees)
92c
Vuur en beschaving.
Amsterdam 1992: Meulenhoff (= Meulenhoff Editie #1146) 296 pp. Tweede druk 1997, derde druk Ooievaar/Prometheus 2001 [vertaling door de auteur van 92b]
 • besprekingen:
  1. Lucas Reijnders, ‘Heilzaam en verwoestend vuur’, Vrij Nederland 53-6 (8 febr. 1992) De Republiek der Letteren 65-66
  2. Bastiaan Bommeljé, 'De civiliserende werking van een wegwerpaansteker', NRC Handelsblad (15 febr. 1992) ZBB (met ingezonden reactie van Peter Schröder, aldaar 7 maart 1992)
  3. Frans W. Saris, 'Vuur', NRC Handelsblad (20 febr. 1992) W&O 2
  4. J.A.A. van Doorn, 'Een teleurstellend boek. J. Goudsblom over vuur en beschaving', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19 (1992/93)-1 (mei 1992) 140-158; voor repliek van JG zie 92e
  5. Ton Zwaan, 'Rook', Intermediair 28-29 (17 juli 1992) 49-51
  6. Loes Helwig, 'Gebruik en beheersing van vuur geeft mate beschaving mens aan', Brand en brandweer. Maandblad voor brandpreventie, brandbestrijding, hulpverlening en rampenbestrijding 17-2 (1993) 56-57
  7. C.A. Davids, 'Elias en Prometheus', Tijdschrift voor geschiedenis 106-2 (1993) 236-237
  8. Jeroen Staring, 'Over de Fischeriaanse (zelf)domesticatie-theorie in Johan Goudsbloms Vuur en beschaving-theorie', Tijdschrift voor sociale wetenschappen 40-1 (1995) 53-70
  9. Ben de Pater, ’ "Een vlak land, een vlak karakter". Beleeft het geografisch determinisme een revival?', Geografie (nov. 2002) 7-13
  10. [bij de tweede druk] Hans Achterhuis, De klok maakt van stiptheid een deugd én een obsessie, Trouw 4.4.1997
 • signaleringen:
  1. Oussama Cherribi, Liber. Revue européenne des livres juni 1993 (= bijlage bij Actes de la recherche en sciences sociales #98 [juni 1993] 31)
  2. Arjen van den Berg, boeklog 13 april 2006 +>
 • Voor vertaling in het Hongaars zie 02i
 • Enkele bladzijden uit de inleiding (15, 23, 24) licht bewerkt tot bijdrage 260-262 in: Jos Dohmen (samst.), Professoren UvA A/Z. Over onderwijs & onderzoek in 1991. Amsterdam 1992: Amsterdam University Press 819 pp [ook in Engelse editie verschenen]
 • interviews n.a.v. verschijning van het boek:
  1. Han van Gessel, 'Vuur schonk mens zijn overwicht', de Volkskrant (15 feb. 1992) Folio 1, 7 [= 25, 31]
  2. Ton Crijnen, 'Het temmen van het vuur', Trouw (21 feb. 1992) Letter en Geest 19
  3. Koos Neuvel, 'J. Goudsblom: "Een goede theorie prikkelt de nieuwsgierigheid" ', Vrij Nederland 53-10 (7 maart 1992) De Republiek der Letteren 79-80
  4. Anil Ramdas, 'Vuur. "Maar beschaving is niet hetzelfde als vooruitgang" ', De Groene Amsterdammer 116-24 (10 juni 1992) 8-9
  5. Loes Helwig, 'Vuur als leidraad sociologische studie', Brand en brandweer (zie bespreking +6) 54-56
     Zie ook 96+1 en +2

92d
Het civilisatieproces in Europa.
(Derde Bonger-lezing, Aula Universiteit van Amsterdam 14 mei 1992) Amsterdam 1992: Stichting W.A. Bonger-lezingen, brochure 19 pp
  Bewerkt tot 'Het civilisatieproces vijftig jaar later', 129-143 in 97c
92e
Water en vuur
(repliek op 92c+4) Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19 (1992/93)-1 (mei 1992) 159-162
met 163-165 Van Doorns dupliek: 'Een teleurstellende repliek'

92f
In memoriam Renate Rubinstein
(toespraak bij de begrafenis 28 nov. 1990) 37-40 in: Joop Goudsblom, Maria Goudsblom, Laurens van Krevelen en Tilly Hermans (samst.), Renate: herinneringen van vrienden. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam 1992: Meulenhoff 144 pp. Zie ook 03e

92g
Voorwoord bij: Renate Rubinstein, Wat vliegt de tijd! [bundeling van colums door RR en Tilly Hermans] Amsterdam 1992: Meulenhoff (= Meulenhoff editie #1270)

92+
interview door Warna Oosterbaan: 'Sociologie: Zoeken naar synthese'
NRC Handelsblad (30 jan. 1992) W&O 9
  Herdrukt 105-112 in: Redactie wetenschappen NRC Handelsblad (samst.), De mond vol tanden. Dertig vraagstukken over wat de wetenschap niet weet. Amsterdam 1992: Prometheus 215 pp

93a
Zogenaamde schoolvorming
Naar aanleiding van Chris Lorenz' kritiek op Human History and Social Process (repliek op 89d+3),
Theoretische geschiedenis 20-1 (1993) 122-124, met Lorenz' dupliek: 'De man en de bal. Een antwoord aan professor Goudsblom', ibid. 20-2 (1993) 253-256, en naschrift van JG ibid. 20-3 (1993) 384

93b
bespreking van: Norbert Elias, The Society of Individuals [1991] en The Symbol Theory [1991].
Contemporary Sociology 22-2 (1993) 281-283; zie ook 'erratum' ibid. 22-4: iv

93c
Kennismaking [met Norbert Elias]
29-33 in: Han Israëls, Mieke Komen, Abram de Swaan (red.), over Elias. Herinneringen en anekdotes. Amsterdam 1993: Het Spinhuis
 • besprekingen:
  1. Han van Gessel, ' "Een symbool van vitaliteit, volharding en taaiheid in moeilijke tijden" [M. Brands]', de Volkskrant 5 maart 1994
  2. Warna Oosterbaan, De laatste der Zonnebloemen, NRC Handelsblad Boeken 26.3.1994
<
93d
Terughoudendheid als teken van distinctie
(onder vlag 'De socioloog J. Goudsblom over de milieucrisis als beschavingsvraagstuk')
Natuur en Milieu 17-1 (1993) 10-13 [korte weergave van 93e]

93e
De milieuproblematiek als een beschavingsprobleem
(voordracht gehouden voor het jubileumsymposium 'Windkracht 9' van de Stichting Natuur en Milieu op 6 nov. 1992 te Utrecht) Jeugd en samenleving 23-12 (1993) 628-636 [vgl. 93f]

93f
De verleiding van het teveel: de milieuproblematiek als beschavingsprobleem
Amsterdam 1993: Amsterdam University Press 21 pp [lichte bewerking van 93e]
[verschenen als Nieuwjaarsgeschenk van de AUP in een genummerde oplage van 500 exemplaren]
 • Herdrukt 39-51 in 97c [met 'als een beschavingsprobleem' in de ondertitel]
94a
Fuoco
219-226 in: Enciclopedia delle Scienze Sociali Vol. IV
Roma 1994: Istituto dell' Enciclopedia Italiana Fondata di Giovanni Treccani

94b
The Temptation of the Sacred
89-94 in: Carlo Mongardini & Marieli Ruini (red.), Religio. Ruolo del sacro, coesione sociale e nuove forme di solidarietà nella società contemporanea. Rome 1994: Bulzoni Editore (= Incontri europei di Amalfi #5: bijdragen Amalfi-conferentie 27-29 mei 1992, georganiseerd door de Italiaanse Sociologische Vereniging)

94c
met Wilma Aarts
The Trickle Down Effect and the Environment Problem
Change. Research and Policy Newsletter on Global Change from the Netherlands #18 (febr. 1994) 12-13

94d
discussiebijdrage
in: 'De mate van wildheid en beschaving in het westen. Verslag van een geanimeerd debat',
116-120 in Etnofoor 7-1 (1994) 108-126
(betreft debat met Jojada Verrips en Anton Blok, JG en Nico Wilterdink als forumleden n.a.v. 'Op weg naar een antropologie van het wilde westen' door Jojada Verrips, ibid. 6-2 [1993] 5-19, en diens tweede artikel plus discussie met Wilterdink aldaar; vgl. bespreking door Niek Miedema, Vrij Nederland 55-16 [23 april 1994] Republiek der Letteren 91)

94e
La storia umana e i processi sociali di lunga durata. Verso una sintesi di 'cronologia' e 'faseologia'
Democrazia Diretta 8-1/2 (1994) 13-24 [vertaling van 89a]

94f
The Norbert Elias Foundation
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #1 (juni 1994) 2

94g
Een ethnomethodoloog avant la lettre: In memoriam Zvi Namenwirth
Facta - Sociaal-wetenschappelijk magazine 2-5 (sept. 1994) 7

94h
Rudolf Knijff 1956-1994
(Engelse vertaling van toespraak bij de begrafenis op 28 sept. 1994)
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #2 (nov. 1994) 6

94i
Keerpunten?
Skript - historisch tijdschrift (themanummer 'Keerpunten in de geschiedenis') 16-4 (1994) 242-243

94j
A nagy járványok és a civilizáció folyamat [vertaling van 86d]
11-30 in: Pal Léderer (red.), Az Aids-Gondolkodas. Budapest 1994: T-Twins Kiadó

94+
interview door Judith Spruit
'Een beetje geobsedeerd. De vijfentwintig mooie jaren van socioloog Joop Goudsblom'
Folia 47-21 (21 jan. 1994) 7-8

95a
(red. met Bart van Heerikhuizen en Johan Heilbron)
Hoofdstukken uit de sociologie. [herziene en uitgebreide editie van 77i]
Met inleiding en korte introducties bij de 17 gekozen teksten. Amsterdam 1995: Amsterdam University Press 223 pp

95b
Beschaving en godsdienst. Over de plaats van de religie in Norbert Elias' civilisatietheorie
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (deels over thema 'Geloof en beschaving') 21 (1994/95)-4 (maart 1995) 90-101
  Herdrukt 144-155 in 97c
  Voor Engelse bewerkte versies zie 03a (met Portugese vertaling 03h) en 04b

95c
De functies van schaamte
(bewerkte tekst van lezing voor het Trouw-symposium 'Schuld en schaamte' in de Amstelkerk te Amsterdam op 19 november 1994) De Gids 158-5 (1995) 333-339
  Weer bewerkt tot 'Schaamte als sociale pijn', 11-19 in 97c
  Voor verder bewerkte Engelse versie zie 07f en voor Spaanse vertaling 08

95d
De worm en de klok. Over de wording van een mondiaal tijdregime
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22 (1995/96)-1 (juni 1995) 142-161 = in boekuitgave: Johan Heilbron & Nico Wilterdink (red.), Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving. Groningen 1995: AST / Wolters-Noordhoff (= AST-thema [#6])
  Licht bewerkte versie 20-38 in 97c. Zie voor Duitse vertaling 97h, en voor Engelse versie 01m
95e
Das Unbehagen an der Theorie vom Prozess der Zivilisation
Angewandte Sozialforschung. Zeitschrift für Mitteleuropa 19-2 (1995) 189-200 (Schwerpunkheft zur Soziologie von Norbert Elias: ‘Verfeinerte Unmenschlichkeit — Fortschritte der Zivilisation’)
 • vertaling van ‘The Theory of the Civilizing Process and its Discontents' (= Papers in Progress, Amsterdam School of Social Science Research), gepresenteerd in de sessie Figuratiesociologie van het 13th International Sociological Association Congress te Bielefeld, 18-23 juli 1994]
 • Zie voor een Nederlandse versie 95f, en voor andere vertalingen 95l (Italiaans) en 98h (Spaans)
95f
De civilisatietheorie: kritiek en perspectief
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (themanummer ‘De civilisatietheorie herzien’) 22 (1995/96)-2 (okt. 1995) 262-282
  Met enige retouches herdrukt 156-175 in 97c

95g
Elias and Cassirer, Sociology and Philosophy
Theory, Culture & Society 12-3 (1995) 121-126 (reactie op: Benjo Maso, 'Elias and the Neo-Kantians: Intellectual Backgrounds of The Civilizing Process', ibid. 43-79), gevolgd door Maso's antwoord: 'The Different Theoretical Layers of The Civilizing Process: A Response to Goudsblom and Kilminster & Wouters', ibid. 127-145

95h
De beheersing van vuur is van het eerste uur, dat van het water komt pas later
(lezing in het kader van de Studium Generale-cyclus 'Water & Vuur', Technische Universiteit Delft)
Delta (weekblad TUD) 27-30 (5.10.1995)

95i
met Wilma Aarts, Cees Schmidt en Fred Spier
Toward a Morality of Moderation.
Report for the Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change.
Amsterdam 1995: Amsterdam School for Social Science Research 150 pp
[Met name 1-3 'Introduction' en 140-150 'Conclusion: Policy Recommendations and Suggestions for Future Research' mede door JG]

95j
Feuer und Zivilisation. Der Zivilisationsprozess und die Kontrolle des Feuers in der Entwicklungsgeschichte der Kulturen.
Frankfurt am Main 1995: Suhrkamp 303 pp [vertaling door Heike Hammer en Elke Korte van 92b]
 • Zie voor herdruk onder andere titel 00n

95k
Fuego y civilizacion.
1995 Buenos Aires: Mexico D.F./ Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello [vertaling van 92b]

95l
La teoria della civilizzazione e i suoi critici [vertaling van 95e (Engelse versie?)]
Democrazia Diretta 9-2 (1995) ..-.. (in themanummer 'La società del rischio')

95+1
interview door René van Eden: "Sociologen besteden slechts plichtmatig aandacht aan het verleden"
IdéfiXe (Kleio-periodiek, tijdschrift voor geschiedenisstudenten aan de Univ. van Amsterdam) [5-]1 (januari 1995) 16-18

95+2
interview door Aukje Holtrop
'De ideale universiteit van Joop Goudsblom. Het aureool verdwenen'
(op omslag: 'De ideale universiteit is weerbarstig') Vrij Nederland 56-24 (17 juni 1995) 30-31

96a
Rationele en andere keuzes. Kanttekeningen bij het rationele-keuze model
(in debat met Abram de Swaan en Siegwart Lindenberg) Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 22 (1995/96)-4 (maart 1996) 620-630, met 631-635 nawoord van De Swaan [zie ook 98b+]
[vgl. Hendrik Spiering, 'Afkammen of bijleggen. Twee scholen strijden in Nederland om de sociologische waarheid', NRC Handelsblad (8 aug. 1996) W&O 1]
  Licht bewerkte versie 191-201 in 97c. Voor Engelse vertaling zie 96b

96b
Rational and Other Choices: Comments on the Rational Choice Model
Netherlands' Journal of Social Sciences 32-1 (1996) 16-25 [vertaling van 96a]
 • Vgl. de samenvatting ‘Figurational sociology and rational choice theory - a recent debate’
  in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #7 (juni 1997) 5

96c
met G. van Benthem van den Bergh
Inleiding
7-9 in: William H. McNeill, De excentriciteit van het wiel — en andere wereldhistorische essays
(door de inleiders samengesteld i.v.m. de verlening van de Erasmusprijs aan de auteur; vertaald uit het Engels door Tinke Davids) Amsterdam 1996: Bert Bakker 281 pp

96d
Inleiding
7-10 in: William H. McNeill, Mensen en hun plagen. Epidemieën en de loop van de geschiedenis. Amsterdam 1996: Bert Bakker [heruitgave van 85e onder andere titel]

96e
met Eric Jones en Stephen Mennell
The Course of Human History: Economic Growth, Social Process, and Civilization.
Met 'Foreword' door Kevin Reilly [grondig bewerkte en geactualiseerde versie van 89d]
Armonk, N.Y./ London 1996: M.E. Sharpe (= Sources and Studies in World History) viii + 156 pp
 • besprekingen:
  1. Ronald Dore, The Economic History Review 50-3 (1997) 613-614
  2. V. Zamagni, The Journal of Economic History 57-3 (1997) 770-771
  3. John A. Mears, Journal of World History 10-1 (1999) 211-213

96f
Fuoco e civiltà. Dalla preistoria a oggi.
Roma 1996: Donzelli editore 232 pp met 24 pp kleurillustraties [vertaling door Annalisa Merlino van 92b]
(Zie ook 96+2)
 • bespreking: Claudia Gualdana, 'Scintilla della civiltà', Il Sole 24 ORE (15 december 1996) 26

96+1
interview door Jan Vaessen en Ad de Jong
'Vuur en beschaving. Een interview met professor Goudsblom'
30-70 in: J.A.M.F. Vaessen e.a. (red.), Jaarboek 1996. Nederlands Openluchtmuseum. Nijmegen 1996: SUN / NOM

96+2
interview [n.a.v. komende 96f] door Andrea Pitasi: 'Fuoco e civilizzazione'
Sociologia Urbana e Rurale (#49) 18 (1996) 117-128

97a
Penser avec Elias
302-310 in: Alain Garrigou & Bernard Lacroix (red.), Norbert Elias. La politique et l'histoire. Parijs 1997: Editions La Découverte (= Armillaire) (bijdragen conferentie 'Norbert Elias et l'analyse politique', Parijs april 1994)
  Voor Portugese vertaling zie 01l

97b
People, Fire, and Environment
17-28 in: Jan E. van Hinte (ed.), One Million Years of Anthropogenic Global Environmental Change. Proceedings of the ARA symposium at he Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences on November 1, 1995. Amsterdam 1997: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (= Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, Eerste sectie #47)

97c
Het regime van de tijd.
Amsterdam 1997, 2e druk 2000: Meulenhoff 255 pp (= Meulenhoff Editie #1572). 3e druk 2006: Amsterdam University Press [bevat herdrukken en meer of minder bewerkte versies van eerdere publicaties]
1. 'Sociale en psychische regimes'
  'Schaamte als sociale pijn' [vgl. 95c]
  'De worm en de klok' [vgl. 95d]
  'De verleiding van het teveel' [93f]
2. 'Mensenmacht en mannenmacht'
  'Vuurbeheersing en het overwicht van mensen op andere dieren' [vgl. 90b]
  'De opkomst van religieus-agrarische regimes' [vgl. 86b / 89b en c]
  'Het raadsel van de mannenmacht' [91a]
  'Koningen en hun rijken' [89g]
3. 'Civilisatie: proces en theorie'
  'Het civilisatieproces vijftig jaar later' [vgl. 92d]
  'Beschaving en godsdienst' [95b]
  'De civilisatietheorie: kritiek en perspectief' [95f]
4. 'Sociologie en geschiedenis'
  'De geschiedenis in de sociologie' [vgl. 88e]
  'Rationele en andere keuzes' [vgl. 96a]
  'Lange-termijnprocessen in de mensheidgeschiedenis. Naar een synthese van chronologie en "faseologie" ' [vgl. 88c / 89a in 96e-versie]
  + besprekingen:
  1. Hans Achterhuis, De klok maakt van stiptheid een deugd én een obsesssie, Trouw 4.4.1997
  2. Caroline Hanken, 'De glazen kamer van Goudsblom', Vrij Nederland 58-19 (10 mei 1997) 79
  3. Henk te Velde, 'De wereld verklaard', NRC Handelsblad (13-6-1997) Boeken 7
  4. P. de Rooy in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000) 76-77
  5. A.J.J. van den Berg in 05h

97d
Het Tegenik
  Propria Cures 107 (1996/97)-16 (18 januari 1997) 3
97e
'Stof waar honger uit ontstond'
(NWO / OKW-voorjaarslezing [Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek / K.L. Poll-Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap] Amsterdam 16 april 1997) Den Haag, april 1997: NWO, brochure 32 pp
  Verkorte versie (met vlag 'Hoe komen levende organismen aan de kennis die ze nodig hebben om te blijven leven?') in NRC Handelsblad (19 april 1997) Z 6
  Licht bewerkte versie 9-30 in 01j

97f
met Stephen J. Mennell
Civilizing Processes: Myth or Reality?
(Besprekingsartikel [oorspr. 1995] van: Hans Peter Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsprozeß [na verschijning van 3 (van de 5) delen 1988, 1990, 1993])
Comparative Studies in Society and History 39-4 (1997) 727-731
Vgl. signalering door SJM in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #11 (juni 1999) 8-9
  Herdrukt 253-257 in Vol. IV: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)

97g
In Memoriam Abraham van Stolk
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation # 7 (juni 1997) 1

97h
Der Wurm und die Uhr. Über die Entstehung eines weltweiten Zeitregimes
[vertaling door H.G. Godschalk-Hessenauer van licht bewerkte 95d]
125-146 in: Eva Barlösius, Elçin Kürşat-Ahlers, Hans-Peter Waldhoff (Hg.), Distanzierte Verstrickungen: die ambivalente Bindung soziologisch Forschender an ihren Gegenstand. Festschrift für Peter Gleichmann zum 65. Geburtstag. Berlin 1997: Edition Sigma

97i
Het belang van sociologie
(licht bewerkte tekst van afscheidscollege als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, 10 oktober 1997)
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 24-3/4 (1997) 302-319
Ook brochure 21 pp Groningen 1997: Wolters-Noordhoff
 • Herdrukt 148-167 in 01j
 • signalering: Nico Wilterdink, 'Johan Goudsblom emeritus', Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #9 (mei 1998) 4-5
97+1
interview door Luc Panhuysen: De vertevéling
(onder vlag 'prof. Goudsblom en de terreur van de agenda')
De Groene Amsterdammer 120(?)-19 (7 mei 1997)

97+2
deels interview (met o.a. JG) door Annejet van der Zijl: 'De wonderjaren van PC'
HP/De Tijd (3 oktober 1997) 64-70

97+3
besprekingsartikel door Wout Ultee: 'Goudsbloms ontwikkelingsgang'
Facta - Sociaal-wetenschappelijk magazine 5-6 (oktober 1997) 8-11

interviews n.a.v. emeritaat

97+4
René Gabriëls: 'De studie van sociale processen. Prof. dr. Johan Goudsblom met emeritaat'
Facta - Sociaal-wetenschappelijk magazine 5-6 (oktober 1997) 2-7
97+5
Hans van Maanen: 'In de mode is het niet, de grote lijnen'
Het Parool (9 oktober 1997) PS Wetenschap 4-5
97+6
Geke van der Wal: 'Leraar voor tovenaarsleerlingen' (met vlag op voorpagina 'Natuurlijk was Joop Goudsblom verliefd op Renate Rubinstein'), de Volkskrant (18 oktober 1997) Vervolg 3
97+7
Hendrik Spiering: 'Een ideale hutspot. Socioloog Johan Goudsblom over figuraties en de zin van het leven'
NRC Handelsblad (25 okt. 1997) W&O 49
97+8
Bastiaan Franken: 'Goudsblom en de milieuproblematiek'
Sociologisch Mokum / SoMo, Tijdschrift voor Sociologiestudenten [aan de UvA] 1-1 (nov./dec. 1997)

97+9
Nico Wilterdink, Johan Heilbron & Abram de Swaan (red.)
Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom.
[Liber amicorum] Amsterdam 1997: Meulenhoff 390 pp
 • besprekingen:
  1. Hendrik Spiering, Sociologie als wapen, NRC, 28.11.1997
  2. Ton Zwaan, Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #9 (mei 1998) 7-8
  3. P. de Rooy, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 115 (2000) 76-77
 • signalering: Joris Abeling en Jeroen van der Kris, 'Nuis en Meulenhoff', NRC Handelsblad (13 februari
          1998) Boeken 2
 • Bijdrage van B. van Heerikhuizen, Ter voorkoming van misverstand. Goudsblom als collegedocent

97 e.v.
(red. met Nico Wilterdink & Johan Heilbron)
Elias Editie - reeks van de belangrijkste werken van Norbert Elias in Nederlandse vertaling, met steun van de Norbert Elias Stichting (her)uitgegeven door uitgeverij Boom te Amsterdam
 1. De hofsamenleving. Een sociologische studie van koningschap en hofaristocratie. Vertaald door Bart Jonker. 1997, herdruk 2001
  + besprekingen:
  1. Godfried van Benthem van den Bergh, 'Een absolute huisvader', de Volkskrant (2 januari 1998)
  2. Willem Bouwman, Nederlands Dagblad (10 januari 1998)
  3. Samuel de Lange, 'Het mechaniek van de macht', NRC Handelsblad (20 maart 1998) Boeken 6 [ook over Le Roy Ladurie]
 2. Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Vertaald door Willem Kranendonk, Han Israëls e.a. Bijgewerkt naar de kritische Duitse editie van 1997 en de Engelse van 2000. 2001 geb., 2002 ingen.
 3. Studies over de Duitsers. Machtsstrijd en habitusontwikkeling (red. Michael Schröter). Vertaald door Bart Jonker. 2003
  + bespreking [van de drie verschenen delen] door Jan Blokker, 'Een oude geleerde man', de Volkskrant
    (6 febr. 2004) Cicero 19
 4. Gevestigden en buitenstaanders (met John L. Scotson). Vertaald door Cas Wouters en Bram van Stolk [vgl. 66]. Tekst uitgebreid met een nieuw deel III (1990), onder red. v. Michael Schröter, bewerkt en vertaald door Cas Wouters: 'Een nadere uitwerking van de theorie van gevestigden-buitenstaanders relaties: het Maycomb model'. Met [niet altijd] op omslag de nieuwe ondertitel: Groepscharisma, stigmatisering en zelfwaardering. 2005
98a
(red. met P. de Rooy & J. Wieten)
"In de Zevende": de eerste lichting hoogleraren aan de Politiek-Sociale Faculteit in Amsterdam.
[eindred.: Anne Gevers] Amsterdam 1998: Het Spinhuis 186 pp
 • bespreking door Frans Bieckmann, NRC Handelsblad (17 januari 1998) W&O 4
98b
met Stephen Mennell
Introduction (1-45) in
(en redactie van)
Norbert Elias on Civilization, Power, and Knowledge. Selected Writings.
Chicago, Ill./ London [1997?] 1998: University of Chicago Press (= The Heritage of Sociology Series) ix + 302 pp
 • besprekingen:
  1. [met 98c] door Jeffrey K. Olick, Contemporary Sociology 28-1 (January 1999) 112-115
  2. [met 98c] door Monica Greco, The British Journal of Sociology 50-2 (1999) 354-356
 • discussie over Introduction: Axel van den Berg, 'A Note on Rational Choice Theory, Historical Sociology and the Ceteris Paribus Assumption', The Netherlands' Journal of Social Sciences 35-2 (1999) 165-173
 • Voor Chinese vertaling zie 05i

98c
met Stephen Mennell
Introductions (passim) in
(en redactie van)
The Norbert Elias Reader. A biographical Selection.
Oxford-Cambridge, Mass. [1997?] 1998: Blackwell (= Blackwell Readers) x + 295 pp
[bevat o.m. 'Idea and Individual' [1924] en 'On Primitive Art' [1928], uit het Duits vertaald door de redacteuren, en 70b]
 • besprekingen:
  1. door Dennis Smith, The Sociological Review 46-3 (August 1998) 585-587
  2. zie 98b+1
  3. zie 98b+2
  4. door Michael Morgan, Sociology 32-4 (1998) 887
 • Voor Italiaanse vertaling zie 01k

98d
Reserves waarin opgenomen Pasmunt [76a].
Amsterdam 1998: Meulenhoff (= Meulenhoff editie # 1729) 124 pp
 • besprekingen:
  1. Rob Schouten, 'De aforistische twijfels van J. Goudsblom' (met vlag: "Het troebele trekt aandacht, helderheid is te doorzichtig"), Trouw Boeken (20.11.1998) 16
  2. Gerrit Komrij in rubriek 'Kost en inwoning' [met weergave van 'Blokzijl' en 'Mijn beter ik en ik'], NRC (21.2.2002)
   Herdrukt onder de titel 'Blokzijl', 33-36 in: Gerrit Komrij, Kost en inwoning. De Nederlandse poëzie in enige nagekomen gedichten. Amsterdam 2005: Bert Bakker
  3. A.J.J. van den Berg, boeklog 4.3.2008

98e
Harmonieuze ongelijkheid
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25-1 (1998) 72-74 = in boekuitgave: Kees Bruin e.a. (red.), Mensen kijken. Fotografische beschouwingen. 25 jaar AST.
Groningen 1998: Wolters-Noordhoff (= AST thema [#8])

98f
De paradox van de pacificatie
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 25-3 (1998) 395-406
[vertaalde en herziene versie van de inleiding tot het congres: 'Organized Violence: The Formation and Breakdown of Monopolies of Force - Conditions and Consequences' (Norbert Elias Centenary Conference, georganiseerd door SISWO en de Norbert Elias Stichting), Amsterdam 18-20 december 1997]
 • Enkele passages hieruit zijn verwerkt in 01i
 • Engelstalige versies (nog niet in druk verschenen) werden als 'The Paradox of Pacification' gepresenteerd op de conferentie 'Sommes-nous civilisés? - Bilan du XXe siècle' (georganiseerd voor de Société des gens de lettres door Alain Garrigou) Parijs 10 april 1998 en op het Internationale Symposium 'Norbert Elias and the Social Sciences at the End of the Twentieth Century', Bucamaranga, Colombia 24-26 juni 1998]
 • Zie voor vertalingen in het Spaans 98g en in het Duits 00l
98g
La paradoja de la pacificación
[Spaanse vertaling door Jaime Cortés van (Engelse versie van) 98f]
101-115 in: Vera Weiler (inl. en samst.), Figuraciones en proceso. Santa Fé de Bogotá 1998: Utópica Ediciones, met steun van de Fundación Social
(Bundeling van in het Spaans vertaalde bijdragen op het Internationale Symposium 'Norbert Elias and the Social Sciences at the End of the Twentieth Century', georganiseerd door Universidad Industrial de Santander en Universidad Nacional de Colombia, Bucamaranga, Colombia 24-26 juni 1998)

98h
La teoría de la civilización: crítica y perspectiva
[Spaanse vertaling door Vera Weiler van de Engelse versie van
95e]
45-74 in: Vera Weiler (inl. en samst.), Figuraciones en proceso: zie 98g
98i
discussiebijdrage
in: William H. McNeill, The Disruption of Traditional Forms of Nature: Essay and Discussion. Amsterdam 1998: Het Spinhuis
(bevat geredigeerde weergave van de discussie in het Luxembourg Institute for European and International Studies, 12-13 juli 1996, n.a.v. het door McNeill gepresenteerde essay)
  Vgl. signalering door SJM[ennell] in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #11 (juni 1999) 12-14
98j
Wereldgeschiedenis - hyperbool of reële mogelijkheid?
312-325 in: Herman Beliën e.a. (red.), Leven met Duitsland. Opstellen over geschiedenis en politiek, aangeboden aan Maarten Brands.
Amsterdam 1998: G.A. van Oorschot
  Enige passages hieruit zijn verwerkt in 01e

98k
History in Flames
bespreking van: Stephen J. Pyne, Vestal Fire. An Environmental History, Told through Fire, of Europe and Europe's Encounter with the World [1997]
Science #5374 vol. 281 (10 July 1998) 180

98l
bespreking
van: Jan van der Heyden & Jan van der Heyden jr., A Description of Fire Engines with Water Hoses and the Method of Fighting Fires Now Used in Amsterdam [Sagamore Beach 1996: Watson], uit het Nederlands [(1690 1e druk) 1735 2e druk] vertaald en ingeleid door Lettie Stibbe Multhauf
Isis: An International Review Devoted to the History of Science and Its Cultural Influences 89-3 (1998) 545-546

99a
Goudsblom 1999-2000 The Persistence of Egocentrism and Ethnocentrism in Ideology and Sociology
[gepresenteerd in Amalfi 28 mei 1999, zie 99b] 169-176 in: Carlo Mongardini (red.), Le condizioni ideologiche del nostro tempo, Roma 1999: Bulzoni Editore

99b
The 1999 Norbert Elias Amalfi Prize-giving speech
[toespraak op de Incontri Europei di Amalfi XI, 27-30 mei 1999 te Amalfi]
onder het kopje 'David Lepoutre wins the first Norbert Elias Amalfi Prize' in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #12 (nov. 1999) 1-2

99c
Hayakawa
Amsterdamse Boekengids #20 (december 1999) 35-36
99d
x . . . . x (Hi to bunmeika).
[Japanse vertaling door Akira Ohira van 92b (Fire and Civilisation)] Tokio 1999: Hosei Daigaku Shuppankyoku
99e
On the scope of the theory of the civilizing process. A comment
(reactie op Jack Goody's paper 'Norbert Elias and civilizing process: a critique', beide gepresenteerd op een colloquium t.g.v. het honderdste geboortejaar van Norbert Elias, georganiseerd in mei 1997 te Parijs door Bernard Lacroix en Alain Garrigou)
Polis. Revue camerounaise de Science Politique / The Cameroonian Political Science Review Volume 7 (1999/2000) numéro spécial

99f
Inleiding
7-17 in: Sigmund Freud, Beschouwingen over cultuur. Amsterdam 1999/2000: Boom (= Kleine Sigmund Freud Bibliotheek)
  Herdrukt [licht aangepast] als 'Sigmund Freud en de sociale wetenschap' 125-134 in 01j
00a
met Eric Dunning & Stephen Mennell
Editors’ Note to the Revised Translation [of The Civilizing Process]
ii[?]-xviii in 00b (Vgl. samenvatting: 'New English edition of The Civilising Process', in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #13 (juni 2000) 3-4)
00b
(red. met Eric Dunning & Stephen Mennell)
The Civilizing Process — Sociogenetic and Psychogenetic Investigations door Norbert Elias,
vertaald door Edmund Jephcott. Herziene editie (mede naar de kritische Duitse heruitgave van 1997)
Oxford 2000: Blackwell xviii + 567 pp

00c
Norbert Elias and American Sociology
Sociologia Internationalis 38-2 (2000) 173-180
(eerdere versie gepresenteerd op de 'Norbert Elias (1897-1990) - Centenary Session' van de American Sociological Association, Toronto 12 aug. 1997)
  Herdrukt 97-104 in Vol. I: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)

00d
Non-Fiction as a Literary Genre
Publishing Research Quarterly 16-1 (Spring 2000) 5-12

00e
Verandering genereert verandering. Van biologische evolutie naar sociaal-culturele ontwikkeling
(lezing in Paradiso te Amsterdam op bijeenkomst georganiseerd door NWO en OKW [Ned. Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek / K.L. Poll-Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap] op 26 maart 2000)
16-31 in 00g
  Licht bewerkte versie 45-59 in 01j
  Voor Duitse vertaling zie 03d

00f
met Nico Wilterdink
Inleiding: Het evolutieperspectief in de sociale wetenschappen
7-15 in 00g

00g
(red. met Nico Wilterdink)
Sociale evolutie. Het evolutieperspectief in de sociologie.
Groningen 2000: Wolters Noordhoff 229 pp (= AST-thema [#9]) / boekaflevering Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27-1/2 (mei 2000) 1-229
 • besprekingen:
  1. Hendrik Spiering, 'Marx was Darwin', NRC, 30.12.2000
  2. René Gabriëls (in rubriek 'Gesignaleerd') Facta — sociaal-wetenschappelijk magazine [8-]7 (2000)
00h
Het narcisme voorbij
23-27 in: Henk Driessen & Huub de Jonge (red.), Miniature etnografiche. Nijmegen: SUN 2000
00i
Overleving en overlevingseenheden in de mensheidgeschiedenis
Groepstherapie 34-3 (sept. 2000) 110-123
[vertaling van 'Survival and Survival Units in Human History', keynote speech voor het 13th International Congress of Group Psychotherapy, Londen 22 aug. 1998]
00j
bespreking
van: Randall Collins, The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change (1998)
in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #13 (juni 2000) 7 [vgl. 01h]
00k
Régimes de santé et régimes écologiques dans l'histoire humaine
[vertaling van ..?] 287-299 in: Alain Garrigou (red.), La santé dans tous ses états. Biarritz 2000: Atlantica

00l
Das Paradox der Pazifizierung
[vertaling van 98f of Engelse versie?] 25-40 in: Gabriele Klein & Annette Treibel (red.), Skepsis und Engagement. Festschrift für Hermann Korte. Münster enz. 2000: Lit Verlag

00m
titel?
[Italiaanse vertaling van een artikel "over de theorie van Elias" 97a?]
..-... in: Marcello Strazzeri (red. en inleiding), La sintesi possibile. Saggi su Norbert Elias.
Lecce 2000: Pensa Multimedia

00n
Die Entdeckung des Feuers. (Von der Steinzeit bis ins Industriezeitalter.)
[Herdruk van 95j onder gewijzigde (niet geautoriseerde) titel]
Frankfurt am Main und Leipzig 2000: Insel Verlag (= Insel Taschenbuch #2613) 303 pp

01a
Fire - Human Uses and Consequences
5672-5676 in: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences Vol. XX Amsterdam 2001: Elsevier

01b
met Johan Heilbron
Sociology, History of -
14574-14580 in: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences Vol. XXI Amsterdam 2001: Elsevier

01c
Welbegrepen groepsbelang
45-54 in: Christien Brinkgreve, René Gude & Sijbolt Noorda (red.), De morele staat van Nederland. Amsterdam 2001: Amsterdam University Press - Salomé (i.s.m. het Nederlands Gesprek Centrum = publicatie #85) 65 pp
 • Herdrukt 115-124 in 01j. Voor Hongaarse vertaling zie 02k
 • signalering
  1. [van de oorspronkelijke NGC-bijeenkomst] door Gerbert van Loenen, 'Met onze kennis van goed en kwaad is niets mis', Trouw Religie en Filosofie, 21 februari 2000
  2. in rubriek 'Pas verschenen', NRC Handelsblad (26 januari 2001) 30
  3. door Beatrijs Ritsema in Blinden zijn nog barmhartig, NRC, 162.2.2001
 • bespreking door J.P. de Vries, 'De morele staat van Nederland', Nederlands Dagblad, 9.3.2001

01d
bespreking
van: Jan-Willem Gerritsen, The Control of Fuddle and Flash: A Sociological History of the Regulation of Alcohol and Opiates [vertaald uit het Nederlands (oorspr. 1994) door Beverley Jackson. Leiden 2000: Brill], in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #15 (juli 2001) 8-9 +V
  Herdrukt 203-204 in Vol. IV: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)

01e
Geschiedenis in het klein en in het groot
De Gids 164-9 (sept. 2001) 688-697 (vgl. 98j)
  Herdrukt 31-44 in 01j

01f
In de greep van de groei. Economische groei als een sociaal proces
De Gids 164-10 (okt. 2001) 786-798
  Herdrukt 76-93 in 01j
01g
De antroposfeer
Tirade 45-4 (okt. 2001) 327-340
  Herdrukt 63-75 in 01j. Zie voor bewerkte Engelse versie 05c

01h
Een sociologie van de filosofie
besprekingsartikel n.a.v.:
Randall Collins, The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change (1998)
in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 28-3 (2001) 377-390 [vgl. 00j en 02h]
  Herdrukt 135-147 in 01j

01i
De monopolisering van georganiseerd geweld
Sociologische Gids 48-4 (2001) 343-359 (vgl. 98f)
  Herdrukt 94-111 in 01j

01j
Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen
Amsterdam 2001: Meulenhoff (= Meulenhoff Editie #1925) 192 pp
  [bundeling van, soms licht bewerkte, eerder verschenen teksten:
  1. Evolutie, ontwikkeling en geschiedenis:
    'Stof waar honger uit ontstond'] (97e),
    'Geschiedenis in het klein en in het groot' (01e),
    'Verandering genereert verandering. Van biologische evolutie naar sociaal-culturele ontwikkeling.' (00e)
  2. Groei: extensief en intensief:
    'De antroposfeer' (01g),
    'In de greep van de groei. Economische groei als een sociaal proces' (01f),
    'De monopolisering van georganiseerd geweld' (01i)
  3. Communicatie en consideratie:
    'Welbegrepen groepsbelang' (01c),
    'Sigmund Freud en de sociale wetenschap' (99f),
    'Een sociologie van de filosofie' (01h),
    'Het belang van sociologie' (97i)]
   + besprekingen:
   1. Arjen Fortuin, Elegant in de grote lijnen, NRC, 22.3.2002 +>
   2. Nico Wilterdink, in Figurations. Newsletter of the N. Elias Foundation #17 (juni 2002) 9-10
   + signalering door Arjen van den Berg, boeklog dinsdag 22 februari 2005 +>

01k
(red. met Stephen Mennell)
Norbert Elias. Tappe di una ricerca
[Italiaanse vertaling van 98c door Valeria Comparesi, Rossella Martini, Giuseppina Panzieri, Paolo Pepe en Emanuel Scoppola] Bologna 2001: Il Mulino (= Collezione di Testi e di Studi) 384 pp

01l
Pensar com Elias
[Portugese vertaling van 97a] 241-247 in: Alain Garrigou & Bernard Lacroix (red.), Norbert Elias. A Politica e a Historia. Sao Paulo 2001: Editora Perspectiva

01m
The Worm and the Clock: On the Genesis of a Global Time Regime
[Engelse versie van 95d] 19-36 in: Willem van Schendel & Henk Schulte Nordholt (red.), Time Matters. Global and Local Time in Asian Societies. Amsterdam 2001: VU University Press (= Special issue of Comparative Asian Studies) [Vgl. 'Books in Summary', History and Theory 41-1 (2002) 88-91]
  Herdrukt 317-334 in Vol. I: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)

01n
Das Feuer in der Menschheitsgeschichte, gepresenteerd op 26 oktober 2000 voor 'Feuer': Internationaler Kongreß in der Reihe 'Elemente', in Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 26-29 oktober 2000 (mgl. ook in eerdere versie voorgedragen op IFF-conferentie Wenen 1999)]
94-104 in: Bernd Busch (red.), Feuer. Bonn 2001: Wienand

01+
interview door Aart Brouwer: Brandgevaar
(met vlag “Socioloog J. Goudsblom: «De mens heeft zich door de omgang met vuur ook een bepaalde zorgzaamheid eigen gemaakt.»”) De Groene Amsterdammer, 27.1.2001, pp. 9-11

02a
Mappae Mundi: kaarten van een veranderende wereld
17-30 in: M.C. van Veen e.a. Symposium ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum [van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Voordrachten gehouden op 25 mei 2002 in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem]. Haarlem 2002: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (= Haarlemse Voordrachten #62)

02b
met Bert de Vries
Introduction: Towards a Historical View of Humanity and the Biosphere
(ch. 1) pp ...-... in 02f

02c
Introductory Overview: the Expanding Anthroposphere
(ch. 2) 21-46 in 02f

02d
The Past Two Hundred and Fifty Years: Industrialization and Globalization
(ch. 10) pp ...- ... in 02f

02e
met Bert de Vries
Conclusions: Retrospect and Prospects
(ch. 12) pp ...-... in 02f

02f
(red. met Bert [H.J.M.] de Vries)
Mappae Mundi: Humans and their Habitats in a Long-Term Socio-Ecological Perspective
— Myths, Maps and Models
.
Amsterdam 2002 (geb.): Amsterdam University Press; distributie in USA door de University of Chicago Press 448 pp, 103 ills
  + besprekingen
  1. Stephen Quilley, 'Reflections on Mappae Mundi',
    Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #18 (december 2002)
  2. A.J.J. van den Berg, boeklog, 27.9.2007
 • Voor geactualiseerde en uitgebreide editie zie 03i?
02g
The Last Man in Europe
NIAS Newsletter 28 (Spring 2002) 8-10

02h
deelname aan Facta-debat 'Individu of netwerk', n.a.v. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change (1998) [vgl. 01h] door Randall Collins, met filosoof Herman Philipse en de auteur zelf, onder voorzitterschap van Jaap van Heerden op 7 oktober 2002 in de Agnietenkapel te Amsterdam
  Zie verslagen en commentaren:
  1. Samuel de Lange, 'Denken tussen netwerk en markt', Trouw 9 oktober 2002
  2. Hendrik Spiering, 'Denken doe je met z’n allen: Randall Collins ziet het sociale netwerk als de motor van de filosofie', NRC Handelsblad 12-13 oktober 2002
  3. Femke Molenaar, 'De filosoof onder vuur' [in inhoudsopgave als 'Randall Collins en het toevallige genie'] Folia, Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam 56-8 (18 oktober 2002) 15 [met foto]
  4. [aangekondigd met foto's in Facta enz. 10-7 (november 2002) 16-18] 'Een sprankelend debat', door redactie, Facta - sociaal-wetenschappelijk magazine 10-8 (december 2002) 22-23
  5. Pieter Pekelharing, 'Hoe vestig je een reputatie en welke invloed heeft dat op je werk?', ibid. 23-25

02i
met Hermann Korte en Stephen Mennell
Obituary - Siegfried Unseld, 28 September 1924 - 26 October 2002
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #18 (december 2002) 9 +V

02j
Tüz és civilizació.
[Hongaarse vertaling door Miklós Fenyves van 92c] Boedapest 2002: Osiris Kiadó
 • signalering door Csaba Pléh in rubriek Ex Libris, Élet és Irodalom 46-47 (22.11.2002)
02k
Hollandia morális állapota. Jól felfogott csoportérdek
[Hongaarse vertaling door Miklós Fenyves van 01c]
Magyar Lettre Internationale - Európai Kulturális Folyóirat # 46 (december 2002) 48-50 +> [in inhoudsoverzicht vermeld als: 'Hollandia erkölcsi állapota' enz.]
02l
Terug naar Nederland
De Gids 165-12 (december 2002) 989-1002

02+
beschouwing
door Peter Wesly: 'Goudsblom, meer dan socioloog'
Ons Erfdeel. Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift [46-]1 (2002) 77-85
Ook vertaald: 'Johan Goudsblom: More than a Sociologist', The Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook #10 (2002) 257-262
 • bespreking door S.J. Mennell in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #17 (juni 2002) 11-12
03a
Christian Religion and the European Civilising Process: The views of Norbert Elias and Max Weber compared in the context of the Augustinian and Lucretian traditions [bewerking van 95b]
Iris Socheolaíochta na hÉireann / Irish Journal of Sociology 12-1 (2003) 24-38
  + commentaar door Arpád Szakolczai : 'Religion and the Civilising Process: Comments on Goudsblom' ibid. 39-44
  Herdrukt 377-391 in Vol. III: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.), Norbert Elias. London 2003: Sage Publications Ltd (= SAGE Masters of Modern Social Thought)
  [of is daar herdrukt de herziene versie 04d?]
  Voor Portugese vertaling zie 03h [of is die van 04d?]

03b
O Processo Civilizador e a Domesticacao do Fogo
[Portugese vertaling door ?? van
92a]
Fragmentos de Cultura 13-1 (2003) 179-191

03c
x . . . x (Inleiding)
iii-vi in: Akira Ohira (red.), x . . . x (Noruberuto eriasu to nijuisseiki) [Norbert Elias and the Twenty-First Century]. Tokio 2003: Seibundo Shinkosha

03d
Veränderung erzeugt Veränderung. Von Biologischer Evolution zu soziokultureller Entwicklung
[Vertaling van 00e] 180-197 in: Tamás Meleghy en Heinz-Jürgen Niedenzu (red.), Soziale Evolution. Die Evolutionstheorie und die Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2003: Westdeutscher Verlag

03e
De zaak Goudsblom. Wie weet waar Weinreb Woont
Propria Cures 113[?]-13 (3 febr. 2003) .. +>

03f
Obituary - Rob du Mée [1935-2003]
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #19 (juli 2003) 16

03g
x . . . x (Japanse transcriptie?)[Fire in Human History].
Tokio 2003: Yumi Press 54 pp
[is dit vertaling van slechts 10 pp tellende 01n?]

03h
A Religião Cristã e o Processo Civilizador Europeu
[Portugese vertaling door Cristina Paixão Lopes van 03a [of 04d]
Impulso. Revista de Ciéncias Sociais e Humanas / Journal of Social Sciences and Humanities (UNIMEP, Piracicaba, Brasil) (#34) 14 (2003) 27-39 ref 95b

03i
(red. met Bert [H.J.M.] de Vries)
Mappae Mundi: Humans and their Habitats in a Long-Term Socio-Ecological Perspective
— Myths, Maps and Models
.
[geactualiseerde en uitgebreide paperbackeditie van 02f] Amsterdam 2003: Amsterdam University Press; distributie in USA door de University of Chicago Press 470 pp, 103 ills
 • bespreking door Edmund Burke, III in Environmental History 10-4 (oktober 2005) 804
03+x
herdrukken
in: Eric Dunning and Stephen Mennell (eds.)
Norbert Elias. Four Volume Set (= SAGE Masters of Modern Social Thought)
London 2003: Sage Publications Ltd. 1592pp
(in band I:) 84b, 00c, 01m
(in band III:) 03a [of 04d versie?]
(in band IV:) 86d, 01d, 97f
  Vgl. bespreking door Tom Inglis in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #21 (juni 2004) 7-8

03+1
interview door Rob Hartgers: 'Altijd op zoek naar verbanden'
Folia, Weekblad voor de Universiteit van Amsterdam 56-23 (14 febr. 2003) 14-15
(op omslag titel als 'Ik wil wetenschappen verbinden', met portret van JG en vlag: 'Nietzsche had gelijk: Europa staat een drama te wachten')

04a
Hoezo wetenschap?
De Gids 167-4 (2004) 272-276

04b
Fire: A Socioecological and Historical Survey
669-681 in: Encyclopedia of Energy Vol. ? [van 6 volumes], New York 2004: Elsevier

04c
Le processus de civilisation et l'histoire humaine
[Franse vertaling van xx?] hfdst.9 ...-... in: Sophie Chevalier & Jean-Marie Privat (red.), Norbert Elias et l'anthropologie: 'Nous sommes tous si étranges ...', Paris 2004: CNRS Editions
(bijdragen congres 'Norbert Elias and Anthropology / Norbert Elias et l'ethnologie. Colloque du Société d'ethnologie française', Universiteit van Metz 21-23 september 2000 [zie Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #14 (nov 2000) 12-13]. Vgl. 05g

04d
Christian Religion and the European Civilizing Process: The views of Norbert Elias and Max Weber compared in the context of the Augustinian and Lucretian traditions
[herziene versie van 03a] 265-280 in: Steven Loyal & Stephen Quilley (eds.), The Sociology of Norbert Elias, Cambridge 2004: Cambridge University Press
  + vgl. bespreking door Ruud Stokvis, Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #22 (november 2004) 12-13
04e
Obituary: Bryan Wilson, 25 June 1926 — 9 October 2004
Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #22 (nov. 2004) 19-20 +V

04+1
interview
door Kees Bruin en Arend Jan Heerma van Voss
'Gesprek met Joop Goudsblom. Van lokaal naar kosmisch'
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 31-4 (2004) 498-526

04+2
met Louise Fresco en Beat Sitter-Liver in academisch debat
over 'Images of Science - New Interactions between Science and Society'
op gelijknamige internationale conferentie georganiseerd door het Rathenau Instituut, de Sociaal Wetenschappelijke Raad [Social Sciences Council] en de All European Academies of Science (ALLEA) in hotel 'The Grand' te Amsterdam op 6 en 7 december 2004

05a
Weg met ons. Wat de wereld kan leren van de ondergang van beschavingen
bespreking van: Jared Diamond, Collapse - How societies choose to fail or succeed (London 2005: Allen Lane), NRC Handelsblad / Boeken (21 januari 2005) 25

05b
Fire
745-750 in: Berkshire Encyclopedia of World History. Great Barrington, MA 2005: Berkshire Publishing Group

05c
Anthroposphere
[welke relatie met 01g?]
94-98 in: Berkshire Encyclopedia of World History. Great Barrington, MA 2005: Berkshire Publishing Group

05d
Food and Eating Habits in the Expanding Anthroposphere
Petits Propos Culinaires [uitg. Prospect Books, Blackawton, Totnes, Devon] #78 (april 2005) 32-38

05e
bijdrage
als gastspreker op 'De grote Avond van de Beschaving' (samenwerkingsproject van de VPRO en De Balie - Centrum voor Cultuur en Politiek te Amsterdam), thema-programma van VPRO Televisie op Ned. 3, zondag 24 april 2005 van 21:00u tot 24:00u
  Online te zien in deel 1 van de video-opnamen (van min. 0:22:00 tot 0:27:15 en 01:45:50 tot 01:49:35) via www.vpro.nl

05f
To the Editors [van de New York Review of Books]
(ingezonden [maar niet opgenomen] brief van 24 september 2004 n.a.v. een brief van Isaiah Berlin in de NYRB van 23 september 2004)
onder het kopje 'Isaiah Berlin on Human Nature, Goudsblom on the Inadequacy of Philosophy' in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #23 (juni 2005) 4 +V

05g
For the record
(Twee persoonlijke opmerkingen bij de redactie van de bundel Norbert Elias et l'Anthropologie, zie 04c). Onder 'Letters to the editor' in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #23 (juni 2005) 19
05h
Idörezsimek
[Hongaarse vertaling door Miklós Fenyves van 97c]
Budapest 2005: Typotex Kiadó (= Test és lélek sorozat [reeks Lichaam en geest])
  + bespreking door Tamás Tófalvy, 'Idözavarban', Élet és irodalom [Leven en literatuur] 50-7
  (17 februari 2006) +>

05i
met Stephen Mennell, inleiding (en red.)
x . . . x (Lun wen ming quan li yu zhi shi - Nuobeite Ailiyasi wen xuan)
[Chinese vertaling door Jialin Liu van bundel 98b] Nanjing Shi 2005: Nanjing da xue chu ban she

05+1
interviews in Brazilië door Ademir Gebara
a) 'Entrevista com Johan e Maria Goudsblom em Cananéia, Brasil, Novembro 2000'
b) 'Entrevista com Eric Dunning, Johan Goudsblom e Stephen Mennel [sic] em Assis, Brasil, novembro 2001'
83-116 en 117-156 in:
Ademir Gebara (red. en inl.), Conversas sobre Norbert Elias. Depoimentos para uma história do pensamento sociológico. Piracicaba (São Paulo, Brasil) 2e ed. 2005 [= 2006]: Biscalchin Editor (= Coleção Norbert Elias [#1]) [= 81-115 en 117-161 in 1e ed. 2005 die "moet worden vernietigd", AG]
Met een voorwoord door Eric Dunning.
Vertaald uit het Engels door Raquel Scarpa Gebara Garcia de Lima en Ademir Gebara

05+2
besprekingsartikel
Tecnologia e História: Johan Goudsblom e Norbert Elias
Mesa redonda art. 11 in: Anais do IX Simpósio Internacional Processo Civilizador: 'Tecnologia e Civilização'. Campus Ponta Grossa, Paraná, Brazilië 24-26 nov. 2005. Digitale uitgave op CD ISBN 85-7014-030-4, Curitiba 2005: Editora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
  Herdrukt als gezamenlijke publicatie van Eloiza Aparecida Silva Ávila de Matos en Ademir Gebara in Revista Gestão Industrial 3-3 (2007) 186-196

06a
Civilization: The Career of a Controversial Concept
Besprekingsartikel n.a.v. Civilization and Its Contents door Bruce Mazlish. History and Theory 45-2 (mei 2006) 288-297
  Herdrukt als hfdst. 20 in band I: The Origins and Meaning of Civilization van de vierdelige uitgave, geredigeerd door Brett Bowden, Civilization: Critical Concepts in Political Science, London 2009: Routledge (= Routledge Major Works) 1779pp

06b
x. . . x [Chinese vertaling van 92b Fire and Civilization]
Guangzhou: Flower City Publishing House

07a
Episodes uit twee levens, of Hoe G en De S collega'swerden
15-23 in: Annet Mooij, David Bos en Sonja van 't Hof (red.), Grenzeloos nieuwsgierig. Opstellen voor en over Abram de Swaan. Amsterdam 2007: Bert Bakker

07b
Vuur en energie
Sociologisch Mokum / SoMo, Tijdschrift voor Sociologiestudenten [aan de Universiteit van Amsterdam] [10-3] (themanummer Energie, jan. 2007) 6-10
07c
Hillenius, Dirk (1927-1987)
online publicatie door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
  Licht gewijzigd afgedrukt in deel 6: 203-205 van het Biografisch Woordenboek van Nederland (= Rijks Geschiedkundige Publicatiën). 's-Gravenhage 2008: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

07d
Das Feuer in Geschichte und Gesellschaft
20-29 in: Feuer und Erde. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2007 in Waidhofen an der Ybbs und St. Peter an der Au, Schallaburg 2007

07e
Tolerantie en macht
43-53 in: J.W. Duyvendak e.a. (red.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam 2007: Amsterdam University Press

07f
Shame as social pain
[Engelse versie van in 97c opgenomen bewerking van 95c]
(voordracht ter opening van het X Simpósio Internacional Processo Civilizador: 'Sociabilidades e Emoçoes'. Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, 2-4 april 2007, Campinas, São Paulo, Brazilië; vgl. bij 08c)
[Sentiments.] Newsletter of the Sociology of Emotions Section of the American Sociological Association 21-1 (spring/summer 2007) 6, 10-15
  Voor Spaanse vertaling zie 08c
07g
De ontdekking van brandstof
De Gids CLXX-7 (oktober 2007) 977-990

07h
Wat is historische sociologie?
Sociologie. Tijdschrift voor maatschappelijke vraagstukken 3-4 (2007) 485-491
 • gesignaleerd door Marjolein 't Hart in 'Debat over historische sociologie', Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #29 (June 2008) 19

07i
Vuur, brand en brandweer: een sociologisch-historisch overzicht
25-46 in: I. Helsloot, E.R. Muller en J.D. Berghuijs (red.), Brandweer. Studies over organisatie, functioneren en omgeving. Deventer (2007): Kluwer

08a
De seizoenen keren terug. Sociologische beschouwingen over tijd
lezing voor studenten, Amsterdam (Oost-Indisch Huis, Universiteit van Amsterdam) 6 maart 2008 [vgl. 09a]
08b
Elias the Misattributed
onder 'Letters to the Editors' in Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #29 (June 2008) 3

08c
La vergüenza como dolor social
[Spaanse vertaling van 07f] in: Carina Viviana Kaplan (red.), La civilización en cuestión. Escritos inspirados en la obra de Norbert Elias, Buenos Aires 2008: Miño y Dávila Editores (= Colección 'Educación, crítica y debate') [keuze van 10 bijdragen aan het Symposium in Campinas april 2007, zie bij 07f]

08+1
interview door Jannetje Koelewijn
‘Elk antwoord ontlokt een nieuw waarom’. Socioloog Joop Goudsblom over enig kind zijn, theorievorming, socratische onwetendheid en de naderende dood
NRC Handelsblad (9 aug. 2008) Zaterdag &tcetera 6-7

09a
De seizoenen komen terug. Sociologische beschouwingen over tijd
lezing voor de Kring van Amsterdamse Sociologen, Amsterdam (Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam) 6 februari 2009 [vgl. 08a]
  + signalering in Spui #29 (2009 nr 1) 17

09+1
door Elke en Hermann Korte, Barbara en Stephen Mennell
Obituary: Maria Goudsblom-Oestreicher (1936-2009)
in: Figurations. Newsletter of the Norbert Elias Foundation #31 (June 2009) 15-16

Index Aanhangsel

Selectie van voordrachten en gepresenteerde papers, (nog) niet in druk verschenen
1997
'Evolutie en sociaal-cultureleontwikkeling'
Vossius Gymnasium, Amsterdam 13 november 1997
1998a
'Relativering in de sociologie'
[voordracht op - of thema van -?] Studiedag SISWO + Vakgroep Sociologie UvA : 'Sociologen over postmodernisme en postmoderniteit. Met slotdebat tussen prof. JG en prof. Zygmunt Bauman, en discussie met prof. George Ritzer. Amsterdam 12 februari 1998 SISWO
1998b
'Werktuigen, wapens, woningen. Dingen in de samenleving en in de sociale wetenschappen'
T.U. Twente, 14 maart 1998
1998c
'Bezettingen'
Sociologische studiedagen NSAV, 16 april 1998
1998d
'Biologie, psychologie, sociologie'
Studiedag Van der Gaag Stichting, 21 april 1998
1998e
'Survival and Survival Units in Human History'
keynote speech, 13th International Congress of Group Psychotherapy, Londen 22 augustus 1998 [vgl. de nederlandse vertaling 01i]
1998f
'Theorie in de criminologie'
Amsterdam, SISWO 9 oktober 1998
1998g
'Time Regimes'
Workshop 'Time Matters', Universiteit van Amsterdam 6 november 1998
1998h
'People, Fire, and Environment' [vgl. 01n]
gepresenteerd op de IFF Social Ecology Conference 99: 'Nature, Society and History: Long-term Dynamics of Social Metabolism', 30. Sept. - 2. Oct. 1999 in de Wiener Kursalon in het Stadtpark te Wenen, Oostenrijk (IFF = Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung van de Alpen-Adria-Universität te Klagenfurt met afdeling in Wenen)
1999a
'A Common Perspective for the Human Sciences?'
lezing voor de Amsterdam School of Social Research, Amsterdam
1999b
'Tijd als mensenwerk'
voordracht i.h.k.v. de Wetenschap en Techniekweek
a) in de cyclus 'Kwesties van tijd', georganiseerd door het Studium Generale van de Universiteit Twente, 13 oktober 1999 en b) voor het Studium Generale van RUG te Groningen, 14 oktober 1999
2008
'Toward a developmental theory of violence: Combining Elias and Collins'
paper gepresenteerd voor de Working Group on Civilising and Decivilising Processes (Research Committee 20 of Comparative Sociology) op het First Forum on Sociology (congres van de International Sociological Association) te Barcelona, 5-8 september 2008
wordt voortgezet / to be continued...

IndexSocioSite Logo
Editor dr. Albert Benschop
Social & Behavioral Studies
University of Amsterdam
Created May, 2003
Last modified 01st February, 2017