[ Labor & Organization | A'dam Sociology | Home | Suggestions? | About A'dam Sociology ]

Koos Koopal & Albert Benschop
University of Amsterdam

Bibliografie over
werkloosheid, arbeidsvoorzieningen,
sociale zekerheid en armoede
in Nederland


 1. Aalders, M.J.A.M., Gravesteijn-Ligthelm, J.H. en Olieman R., Waar ligt de grens?, Rotterdam, Nederlands Economisch Instituut, 1995.

 2. Aalst, M. van der, en Peters, M., De harde kern in de Bijstand, Den Haag, Ministerie van SZW, maart 1991.

 3. Aalst, M. van der, en Hermsen, H., Weer werk na lang zoeken; actief arbeidsmarktgedrag van ( zeer) langdurig werklozen en de kans op werk, Den Haag, Ministerie van SZW, 1994.

 4. Aalst, M. van der, Een jaar na de pilot Oost; vervolgonderzoek categorisering, Leiden, Research voor Beleid b.v., 1996.

 5. Aarts, L., de Jong, P., van der Veen, R. en Wagenaar, H. (red), Het bedrijf van de verzorgingsstaat; naar nieuwe verhoudingen tussen staat, markt en burger, Amsterdam/ Meppel, Uitgeverij Boom, 1995.

 6. Alessie, R., Fontein, P., en Kalwei, A., Bestedingsmogelijkheden van Lage inkomens 1980-1991, Tilburg, Tilburg, EIT, 195.

 7. Allaert, P.C. en de Voogd-Hamelink, A.M., Wie werkt zwart?, Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek OSA-voorstudie nr.V.30/ Sdu, 1989.

 8. Andries, F., Grundemann, R.W.M. en Nijboer, I.D., Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid; onderzoek naar de kans op werkhervatting na een half jaar na het einde van het ziektewetjaar en naar de kans van hervatters om aan het werk te komen bij de oude- of een nieuwe werkgever, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1993.

 9. Andries, F., Bloemhoff, A., de Gier, H.G., Hildebrandt, V.H., Nijboer, I.D., Urlings, I.J.M. en Wevers, C.W.J., Arbeidsmarktpositie chronisch zieken; overzichtstudie naar Nederlandse literatuur van de laatste 10 jaar, databestanden, en lopende arbeidsprojecten, Zoetermeer, Nederlandse Commissie Chronisch Zieken, 1993.

 10. Angenent, F.J.A., Bommeljé, Y.B. en Schep, G.J., Prikkels in de bijstand; het gebruik en effect van stimulerende maatregelen ter bevordering van arbeidsparticipatie voor cli‘nten in de ABW/ RWW, Den Haag, Vuga-uitgeverij, 1993.

 11. Angenent, F.J.A., Bommeljé, Y.B. en Schep, G.J. m.m.v. de Bakker, R.J. en Waser, J.C., Van bijstand naar baan; over de positie op de arbeidsmarkt en de uitstroom naar werk van cliënten in de ABW-sec/ RWW, Den Haag, Vuga-uitgeverij, 1994.

 12. Angenent, F.J.A., Bommeljé, Y.B., Schep, G.J. en van Vliet, C.M.T. m.m.v. de Bakker, R.J., van der Bel, P.B. en Waser, J.C., Bijstand op maat; over specifieke categorie‘n in de sociale voorzieningen, Den Haag, Vuga-uitgeverij, 1994.

 13. Angenent, F.J.A. en den Heeten, J. (samenstelling), Straf of Stimulans?; het toepassen van sancties als arbeidsmarktinstrument in de RWW, Den Haag, VUGA-uitgeverij b.v., 1995.

 14. De arme kant van Nederland en Economie, vrouwen en armoede, Manifest 'Armoede is onrecht"-gemaakt t.b.v. manifestatie "Deelnemen en meedelen" tegen verarming en verrijking op 1 juni, Leidschendam, AKN/ EVA, mei 1996.

 15. Baas, L.M., Ernste, D.E., van Schooten, P. en Wijnands, Y., Reïntegratieprojecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, Den Haag, Vuga-uitgeverij, 1995.

 16. Baayens, J., Rieken. J. en Vissers, A. (Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg), Werken met behoud van uitkering; verdringing van reguliere arbeid?, Den Haag, Ministerie van SZW, 1984.

 17. Becker, J.W., Reacties op werkloosheid, Rijswijk, Sociaal-cultureel planbureau-sociale en culturele studie-13, 1989.

 18. Bekkum, R. van, Tussen vraag en aanbod; op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningsorganisatie, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1996.

 19. Berkel, R. van/Brand, A., Sociale activering; vernieuwend denken over arbeid en participatie of gewoon workfare?, Utrecht, Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn jaargang 1995. nr.1., 1995.

 20. Berkel, R. van/Hendriks, T., Uitkeringsgerechtigden en vakbeweging; over de modernisering van het arbeidsbestel, Utrecht, Uitgeverij Jan van Arkel, 1991.

 21. Berkel, R. van/Brand, A./Maaskant, J., Uitgeschreven of afgeschreven?; werklozen door de tijd gevolgd, Utrecht, Uitgeverij Jan van Arkel, 1996.

 22. Berkholz, F., Hidding, D., Schouws, B. en Smit, G., Het Jongeren Service Team Stadsdeel Geuzenveld/ Slotermeer-tussenrapportage, Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, januari 1996.

 23. Berndsen, J.M., Driessen, M, Gooren, W.A.J., Kamerbeek, E., Serail, S, De GSD op weg naar 2000; hulpmiddelen voor maatwerk door GSD'en - verslag van een onderzoek naar ontwikkelingen rond en vernieuwingen in Gemeentelijke Sociale Diensten, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1992.

 24. Berndsen, J.M./Driessen, M./Gooren, W.A.J./Kamerbeek, E./Serail, S. Bijlagen bij onderzoeksverslag "De GSD op weg naar 2000; hulpmiddelen voor maatwerk door GSD'en - verslag van een onderzoek naar ontwikkelingen rond en vernieuwingen in Gemeentelijke Sociale Diensten", Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1992.

 25. Boekema, F./Bosvelt, D./van Eeden, J.M./Grave, H./Nagelkerke, A.G./Winkels, Th.M.C., Lokaal werk maken; het activeren van passief beleid, Den Haag, Stichting Maatschappij en Onderneming, 1995.

 26. Boer, A.H. de/Hessing-Wagner, J.C./Mootz, M./Schoemakers-Salnikoja, I.S., Informele zorg; een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994.

 27. Boer, E. de/Scholten, D., Lijdelijk of Tijdelijk; een verkenning van leefstijlen van alleenstaande moeders met een laag inkomen, Amsterdam, O+S; het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1996.

 28. Bommeljé, Y.B. en Schep, G.J. m.m.v. de Bakker, R.J., van der Bel, P.B. en Waser, J.C., Een kwestie van geld; over de financiële positie van cliënten van de sociale dienst, Den Haag, Vuga-uitgeverij, 1994.

 29. Boorsma, S. en Renooy, P., Trajectbemiddeling en netwerkvorming; een onderzoek naar de implementatie van trajectbemiddeling en netwerkvorming in de 28 RBA-regio's, Den-Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/CBA-VUGA, 1993.

 30. Boorsma, S., van den Brande, B., Renooy, P., van der Veen, R., Een activerende bijstand?; een onderzoek naar besluitvorming over activering van cliënten door sociale diensten, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ VUGA, 1994.

 31. ter Borg, E., Gilsing, R., van der Pennen, A.W., Straathof, A. en van Til, R., Welzijn en sociale vernieuwing; een onderzoek naar de bijdrage van het lokale welzijns- en sociale vernieuwingsbeleid aan achterstandsbestrijding-interimrapportage, Rijswijk, Sociaal cultureel Planbureau 1996.

 32. Bosselaar, H., Kemperman, M. en Jehoel-Gijsbers, G., De sociale minima-Trendstudie 1980-1994, Den Haag, Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid/VUGA, 1995.

 33. Boucher, Ph.W. en Zijlstra, F.R.H., Evaluatie experiment werk en welzijn, Groningen, CAP adviseurs voor arbeid en organisatie, 1984.

 34. Bouwman, A.W., van Kooten, G. en van Voorden, W. (sectie sociaal-economisch beleid van de subfaculteit der sociaal-culturele wetenschappen van de Erasmusuniversiteit), Een analyse van de non-respons van enige categori‘en werklozen in Dordrecht, Rotterdam, Erasmusuniversiteit, 1987.

 35. Bouwman, W., van Doorne-Huiskes, J., Heijnsbroek, M.M. en Hofman, W.H.A. m.m.v. de Boom, J., De kans op werk gemeten; de ontwikkeling van een instrument ter bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden in de regio Rijnmond, Rotterdam, RISBO, 1995.

 36. Braam, S., De blinde vlek van Nederland; reportages over de onderkant van Nederland, Amsterdam, Van Gennep/ FNV-pers, 1995.

 37. Braams, M. en Neve, J., Krediet voor Vrouwenbedrijven - van experiment tot inzicht; een evaluatie van de "Experimentele Regeling Startfaciliteiten Vrouwenbedrijven", Den Haag, Ministerie van SZW, 1988.

 38. Brand, A., Dorr, D., Wentink, T. en van der Werf, C., Werkloos zijn in Rotterdam; eerste meting van een onderzoek naar de dynamiek in het bestaan van 840 ' minimum' huishoudens, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1992.

 39. Brand, A., Moors, F. en Spies, H., Een ervaring rijker; deelnemers, uitstromers en weigeraars/ uitvallers aan het woord over hun ervaringen met de JWG-Jongerenpool in Rotterdam, Rotterdam, Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheid, 1993.

 40. Breed Platform Verzekeringen/ Nationale Commissie Chronisch Zieken, AAW/ WAO-(her)keuring en (her)intreding; een klachteninventarisatie, Amsterdam, Stichting Pandora, 1994.

 41. Broertjes, P (red), Getto's in Nederland; visies op armoede en werkloosheid, Amsterdam, Van Gennep, 1989.

 42. Buijs, F, Aan de rand van de arbeidsmarkt, Leiden, COMT/ Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Leiden, 1990.

 43. Buitendam, A., Dumas, D.A.G. en Glebbeek, A.C. (redactie) (Faculteit der Economische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen), Het Zweedse model; geschikt voor import?, Assen/ Maastricht, Van Gorcum 1990.

 44. Bureau Maatwerk, Banenpool en JWG; cijfers derde kwartaal 1995, Amsterdam, Bureau Maatwerk-banenpool/ JWG, november 1995.

 45. Bureau Maatwerk, Maatwerk? Meer Maatwerk!; concept jaarplan 1996, Amsterdam, Bureau Maatwerk, januari 1996.

 46. Bureau Maatwerk, Kort jaarbericht 1995 Bureau Maatwerk, Amsterdam, Bureau Maatwerk, januari 1996.

 47. Bureau Maatwerk, Tijd voor Maatwerk; jaarbericht bureau Maatwerk, Amsterdam, Bureau Maatwerk, 1996.

 48. Bureau Maatwerk, Kwartaalbericht Banenpool en JWG 4/ '95, Amsterdam, Bureau Maatwerk, 1996.

 49. Bureau Maatwerk, Kort jaarbericht 1995 Bureau Maatwerk, Amsterdam, Bureau Maatwerk, januari 1996.

 50. Bureau Maatwerk, Projectvoorstel; uitstroom PLUS-project Bureau maatwerk Amsterdam, Bureau Maatwerk, februari 1996.

 51. Bureau Maatwerk, Banenpool op weg naar 2400; plan van aanpak, Amsterdam, Bureau Maatwerk, maart 1996.

 52. Bijker, H. en Veerman, T.J., Werkgelegenheidsprojecten onderwijs (WPO); verslag van een evaluatieonderzoek, Leiden, Werkgroep arbeidsvraagstukken en welzijn van de Rijksuniversiteit Leiden, 1986.

 53. Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening, Arbeidsvoorziening kiest voor de toekomst; ondernemingsplan van Arbeidsvoorziening Nederland, Rijswijk, CBA, 1995.

 54. Commissie Evaluatie Arbeidsvoorzieningswet, Arbeidsvoorziening in perspectief; evaluatie arbeidsvoorzieningswet 1991- 1994, Den Haag, VUGA-uitgeverij b.v./ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 55. Commissie Houben, In werk voorzien; contouren voor een versterking en verbreding van de werkvoorziening, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ VUGA, 1994.

 56. Commissie Laagste segment arbeidsmarkt, De onderste baan boven, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ VUGA, 1994.

 57. Crone, F.J.M., Lutz, C.H.M. en Sanders, B. e.a., evaluatie Experiment bevordering Deeltijdarbeid (=ERBDTA), Den Haag, Ministerie van SZW, 1982.

 58. D-66, P.v/d.A. en VVD, Motie betreffende het ontwikkelen van een hardheidsclausule door de Sociale Dienst Amsterdam, 7 februari 1996.

 59. Dahrendorf, R., Der moderne soziale Konflikt; Essay zur Politik der Freiheit, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1992.

 60. Dekkers, H., Esser, R. en Vissers, A., Samenwerking in beweging; een landelijke inventarisatie van de samenwerking tussen arbeidsvoorziening en de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, Rijswijk, Landelijk Bureau Arbeidsvoorzieningsector marketing services, 1995.

 61. Denis, R., Esser, R. en Maas, J., Op weg naar werk? een landelijke inventarisatie van projecten voor reïntegratie in het arbeidsproces van mensen met psychiatrische problemen, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1992.

 62. Dercksen, W.J., den Hoed., P, en van Luijk, E.W., Werkloosheidsbestrijding in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, Den Haag, WRR-werkdocument nummer 50, 1990.

 63. Dercksen, W., De effectiviteit van herori‘nteringsgesprekken, Rotterdam, Economisch Statistische Berichten ( ESB), 76-ste jaargang 29 mei 1991 nr.3810.

 64. van Diepen, P. en Renooy, P.H. ( Regioplan b.v.), Een markt voor additionele banen; een eerste verkenning, Den Haag, Ministerie van SZW, 1991.

 65. Divosa, Categorisering; naar een nieuw perspectief op werk, Utrecht, Divosa, 1994.

 66. Stichting Doen, Doen; maandblad over werkgelegenheid en sociale vernieuwing, Amsterdam, Stichting Doen, 1994 t/m 1996.

 67. Donker van Heel, P.A. ( St.Research voor Beleid te Leiden), Nooit meer aan het werk - een onderzoek naar factoren die herintreding van langdurig werklozen bevorderen, Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (=OSA) werkdocument W-63, 1989.

 68. Donker van Heel, P., Gelderblom, A., de Koning. J., van Nes, P. en Zandvliet C.Th., Arbeidsvoorziening in perspectief; Evaluatie arbeidsvoorzieningswet 1991-1994; deelonderzoek B: resultaten en kosten; onderzoek in opdracht van de commissie evaluatie arbeidsvoorzieningswet, Den Haag, VUGA-uitgeverij b.v./ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maart 1995.

 69. Driehuis, W. en de Vrije, P., vooronderzoek experiment bevordering deeltijdarbeid ( =ERBDTA), Den Haag, Ministerie van SZW, 1981.

 70. Driehuis, W. e.a., evaluatie Experiment bevordering Deeltijdarbeid (= ERBDTA), Den Haag, Ministerie van SZW, 1982.

 71. Driessen en Kamerbeek, Bijstand in Limburg; een onderzoek naar de uitvoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet in Limburg, Eindhoven, Driessen en Kamerbeek (Onderzoek, organisatie en advies), 1996.

 72. Dronkers, J. en Ultee, W.C. ( red), Verschuivende ongelijkheid in Nederland; sociale gelaagdheid en mobiliteit, Assen, Van Gorcum, 1995.

 73. van Dugteren, F.A., Herwijer, L.J., van Praag, C.S., Tesser, P.T.M. en van der Wouden, H.C., Rapportage minderheden 1995; concentratie en segregatie, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1995.

 74. van der Dussen, J.W. en van den Heuvel, F.G., Sociale zekerheid anders gestuurd, Den Haag, VUGA-uitgeverij B.V., 1995.

 75. Dijkhuis-Potgieser, I.E., Kroft, H.P.A., Morits, B.J.M. en Wong, R.A., Evaluatie experimentele arbeidsprojecten voor jeugdige werklozenvooronderzoek, Den Haag, Ministerie van SZW, 1981.

 76. Dijkhuis-Potgieser, I.E., Maan-Faber, M.L. en Meester, A.C. (projectgroep jeugdwerkloosheid Rijksuniversiteit Leiden), Onbetaald werk.....mag dat? - een studie naar de knelpunten van de regeling " niet-betaalde werkzaamheden door mensen met een uitkering", Den Haag/ Zoetermeer, SocialeVerzekeringsraad (SVR), 1981.

 77. Dijkhuis-Potgieser, I.E., Kroft, H.P.A. en Wong, R.A., Evaluatie experimentele Arbeidsprojecten voor jeugdige werklozen; voorlopig eindrapport, Den Haag, Ministerie van SZW, 1984.

 78. Dijkman, T., Positie van vrouwen en minderheden in de sociale werkvoorziening, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 79. van Eekert, P. en Gelderloos, E., Vroeger was de wereld groter; reacties op langdurige werkloosheid bij Turken, Marokkanen en Surinamers, Utrecht, uitgeverij Jan van Arkel, 1990.

 80. van Egmond, G.L.M., Arbeidsvoorzieningsmaatregelen; van evaluatie naar ontwikkeling, Deventer, Kluwer/ Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.1985.nr.4.

 81. Eimers, T., Een vangnet van strohalmen, Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociologie, 1995.

 82. van Elderen, T.M.T., Maes, C.M.J.G., Simon, J.G. en van den Toorn, S.L.M., Chronisch zieken (on)beperkt aan het werk, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 83. Elfring, T. en Kloosterman, R., Werken in Nederland, Schoonhoven, Academic Service, 1991.

 84. Engbersen, G., Kroft, H.P.A., Schuyt, C.J.M. en van Waarden, F., Een tijd zonder werk; een onderzoek naar de levenswereld van langdurig werklozen, Leiden, Stenfert Kroese b.v., 1989.

 85. Engbersen, G en van der Veen, R., Moderne Armoede; overleven op een sociaal minimum, Leiden/ Antwerpen, Stenfert/ Kroese b.v., 1987.

 86. Engbersen, G., Publieke bijstandsgeheimen; het ontstaan van een onderklasse in Nederland, Leiden, Stenfert Kroese b.v., 1990.

 87. Engbersen, G., Schuyt, K., Timmer, J. en van Waarden, F., Cultures of unemployment; a comparative look at Longterm Unemployment and Urban Poverty, Boulder/ San Francisco en Oxford, Westview Press, 1993.

 88. Enquetecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen, Parlementaire enquete; uitvoeringsorganen sociale verzekeringen-eindrapport, Den Haag Sdu, 1993.

 89. Entzinger, H.B. en van der Zwan, A., Beleidsopvolging Minderhedendebat; advies in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Den Haag, mei 1994.

 90. Ester, P. en Halman, L. (red), De cultuur van de verzorgingsstaat; een sociologisch onderzoek naar waardenori‘ntaties in Nederland, Tilburg, Tilburg University Press, 1994.

 91. Everhardus, J., de Jong, G., Piepers, H. en Pos, R., De arbeidsmarkt belicht; deel II: wegen naar werk; een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van (langdurig) werklozen in de stad Groningen, Groningen, Bureau Onderzoek van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Groningen, 1995.

 92. van Eijk, W., Stichting Nova Holland; inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 93. Feddema, R. en Hulsbergen, E.D., Grootstedelijke werkloosheid; ideologie en realiteit - een ( multivariate) analyse op hoofdlijnen, eerste meting longitudinaal werkloosheidsonderzoek in Rotterdam, Delft, Publicatieburo Bouwkunde, 1991.

 94. Fleurke, F., Hulst, R. en de Vries, P.J., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Maatwerk en rechtsgelijkheid in de bijzondere bijstandsverlening; een studie naar de effecten van decentralisatie, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1995.

 95. FNV., 'Van Onderen'!; FNV notitie over de onderkant van de arbeidsmarkt, Amsterdam, FNV-publicatie AL-95-021, 1995.

 96. FNV, Decentralisatie; "maatwerk of lapwerk", Amsterdam, FNV-secretariaat uitkeringsgerechtigden en ouderen, 1995.

 97. FNV, discussienota "Tijd voor nieuwe zekerheid; stappen ter vernieuwing van de sociale zekerheid, Amsterdam, Stichting FNV-pers, december 1995.

 98. Galbraith, J.K., The Culture of Contentment, Boston/ New York/ London, Houghton Mifflin Company, 1992.

 99. Geers, D.M., Verslag symposium bestaansonzekerheid, Rotterdam, Erasmusuniversiteit; wetenschapswinkel, 1988.

 100. Geleijnse, L., Muffels, R.J.A. en Vrooman, J.C., Tussen ministelsel en participatiemodel; een verkennende studie naar stelselvarianten in de sociale zekerheid, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1993.

 101. Geleijnse, L., Publieke en private sociale zekerheid; theorie (en illustratie ervan) aan de hand van recent sociale zekerheidsbeleid, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 102. Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam, Concept notitie GSD Amsterdam "Specificaties bij RBA-categorisering", Amsterdam, Gemeentelijke Sociale Dienst, oktober 1993.

 103. Gemeente Amsterdam, Diverse commentaren op de ontwerp Toeslagenverordening NABW, Amsterdam, Diverse organisaties/ instellingen, 1995.

 104. Gemeente Amsterdam, Preadvies op het plan Schaefer; 'Het werk ligt op straat'; naar een aktieplan Werk, Amsterdam, Gemeente Amsterdam, september 1994.

 105. Gemeente Amsterdam, Naar een actieplan werk; het preadvies op het plan-Schafer, " Het Werk ligt op straat" in het kort, Amsterdam, Hoofdafdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen van de gemeente Amsterdam, 1994.

 106. Gemeente Amsterdam, afdeling Sociale Zekerheid/ Werkloosheidsbestrijding Bureau Scholingsinkoop (BSI), Verslag van de werkconferentie TOELEIDING NAAR DE ARBEIDSMARKT pré-ITB-projecten in Amsterdam, Amsterdam, 17 februari 1994.

 107. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Beleidsplan Sociale zekerheid 1996, Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam bijlage B-1, 1996.

 108. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Nota Werkplan herintreding 1996-1998, Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam bijlage B-2, 1996.

 109. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Werken aan uitstroom en activering; het premiebeleid in Amsterdam 1996, Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam bijlage B-3, 1996.

 110. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Nota Actief met bijstand, Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam bijlage B-4, 1996.

 111. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Bijzondere Bijstand op de rails, Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam bijlage B-5, 1996.

 112. Gemeenteblad gemeente Amsterdam, Verordening op het verstrekken van premies ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening en sociale activering, Amsterdam, Gemeenteblad gemeente Amsterdam, 14 februari 1996.

 113. Gemeentelijke Sociale Dienst Rotterdam, Minima zonder marge, Rotterdam, Gemeentelijke Sociale Dienst, 1984.

 114. Gemeente Rotterdam, Een hernieuwde aanval op de armoede in Rotterdam, Rotterdam, Gemeente Rotterdam, juli 1996.

 115. Geurtsen, T., Nachtmerries op een duivels oorkussen - opkomst, ontwikkeling en mogelijke ondergang van het Westerse arbeidsethos, Amsterdam/ Breda, Baalproducties/ Papieren Tijger, 1996.

 116. Glebbeek, A.C., Perspectieven op loopbanen, Assen, Van Gorcum, 1993.

 117. Glebbeek, A.C., van den Heuvel, N., Huijgen, F., Kunnen, R., Salverda, W. en Siegers, J. (red), Naar volwaardge werkgelegenheid?,Amsterdam, SISWO/ Instituut voor Maatschappijwetenschappen, 1996.

 118. de Goede, M.P.M., de Klaver, P.M., van Ophem, J.A.C., Verhaar, C.H.A. en de Vries, A. (eds), Youth: Unemployment, identity and Policy, Aldershot, Avebury, 1996.

 119. de Goede, M.P.M., de Klaver, P.M., van Ophem, J.A.C., Verhaar, C.H.A. en de Vries, A. (eds), On the challenges of unemployment in a Regional Europe, Aldershot, Avebury, 1996.

 120. van Gorp, J., Het Werkgelegenheids Instituut Gooi en Vechtstreek, inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 121. de Graaf, N.D. en Wielers, R. (red), Theorie en praktijk; verklarende modellen in de arbeidsmarktsociologie, Amsterdam, SISWO/ Instituut voor Maatschappijwetenschappen, 1995.

 122. Groen, J., Hoolt, J. en Muller, G., Categorisering en dienstverlening; evaluatie Pilot-Oost, Amsterdam, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995.

 123. Groen, H., Perspectieven RWW-ers, Utrecht, LAVAS, 1995.

 124. van Groesen, C.J.M. e.a., Evaluatierapport van het terugploegexperiment in de bouw, Den Haag, Ministerie van SZW, 1985.

 125. de Groot, S.C. en Scholten, H. ( red), Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid; beleid in beweging - verslag SISWO " Nederlandse Arbeidsmarktdag", Delft, uitgeverij Eburon, 1994.

 126. Groot-Antink, W.M.J.M., Riegen, M.R. en Veraart, I.J.P., Toekomstige concurrentiepositie van de industri‘le werkverbanden der S.W.-bedrijven; marktbewerkingsstrategie, Den Haag, Ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, 1987.

 127. te Grotenhuis, H., Bijstandskinderen; opgroeien aan de rand van de verzorgingsstaat, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1993.

 128. Harmonisatieraad Welzijnsbeleid; adviescollege voor sociaal- en cultureel beleid, Wegen naar werk; onderzoek naar de schoolbaarheid van langdurig werklozen, Den Haag, HRWB, 1989.

 129. van der Helm, B. en Meijers, M., Minima in Zaanstad, Zaanstad, Rijksuniversiteit Leiden/ Gemeente Zaanstad, 1996.

 130. van Heijningen, A., van Oorschot, W. en Swerts, E., Het andere Tilburg; een beschrijving van armoede en een aanzet voor aanpak van armoedebestrijding in Tilburg, Tilburg, Welzijnsdienst gemeente Tilburg/ Vakgroep Sociale Zekerheidswetenschappen Katholieke Universiteit Brabant, 1996.

 131. van Hoof, J., De arbeidsmarkt als arena; arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief, Amsterdam, SUA, 1987.

 132. van Hoof, J.J. (red.) ( Stichting Universitair Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek), Arbeidsmarkt en onderzoek in de jaren 90, Amsterdam, SISWO, 1991.

 133. Hoolt, J., Ouderen in Amsterdam 1995, Amsterdam, O+S; het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1995.

 134. Houtman, D., Werkloosheid en sociale rechtvaardigheid, Meppel, uitgeverij Boom, 1994.

 135. Hulst, Hans / Hulst, Auke m.m.v. Thomas Cool, Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt, Thesis Publishers 1998, ISBN-90-5179-447-X. De aankondiging is online beschikbaar, ook hier,

 136. Stichting Ipso Facto, Deeltijdarbeid in de Sociale Werkvoorziening- evaluatie van een experiment, Den Haag, Ministerie van SZW, 1984.

 137. Jahoda, M., Lazarsfeld, P.F. en Zeisel. H., Die arbeitslosen von Marienthal, Frankfurt am Main, 1975 (1933).

 138. Janssen, R., Dansen en ontspringen; in twijfelpas met zorg, arbeid en natuur, Utrecht Commissie ori‘nteringsdagen, 1995.

 139. Jehoel-Gijsbers, G en ten Have, K ( Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg), Werkloze jongeren; een verloren generatie?, Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt- onderzoek (OSA) - voorstudie V-8, novemer 1985.

 140. Jehoel-Gijsbers, G.J.M., Kolkhuis-Tanke, P.R. en Schoormans, J., 'De inkomens vergeleken", In : Jehoel-Gijsbers, G.J.M. (red), Leven met een uitkering, Een onderzoek naar de positie, beleving en reacties van uitkeringsontvangenden, Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant en IVA, Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant, 1989.

 141. Jehoel-Gijsbers, G., Scholten, H. en Vissers, A. m.m.v. van den Heuvel, K., Sociale zekerheid en arbeidsparticipatie; inventarisatie en evaluatie van Nederlands empirisch onderzoek, Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA)-werkdocument W-126, 1995.

 142. de Jong, G., Pos, R. en Piepers, H., Het oordeel van de klant; onderzoek naar de dienstverlening van de Stichting Weerwerk aan deelnemers aan de banenpoolregeling en de Jeugdwerkgarantiewet, Groningen, Bureau Onderzoek - Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, 1996.

 143. Jongerius, M.F.M., Bureau voor projectontwikkeling en projectleider sociale activering van de gemeente Rotterdam, inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 144. Kelder, A., Prikkelend of Stekend; een onderzoek naar de effektiviteit van de verlaging van uitkeringen onder langdurig werklozen, Amsterdam, doctoraalscriptie politicologie, 1995.

 145. de Kemp, A.A.M., Ouderen tussen pensioen en bijstand, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1992.

 146. Kersten, A., Oververtegenwoordiging van alleenstaanden in de sociale zekerheid; samenvatting, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 147. Kloosterman, R.C. (Economisch-Geografisch Instituut Universiteit van Amsterdam), Achteraan in de rij- een onderzoek naar de factoren die ( her)intreding van langdurig werklozen belemmeren, Den Haag, Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) werkdocument W-38 ,1987.

 148. Kloosterman, R. en Knaack, R. (red), Het Nederlandse model; kansen en bedreigingen van de verzorgingsstaat, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1992.

 149. Komitee Amsterdam tegen Verarming, Afgeschreven?; resultaten van de campagne "Schrijf het van je af" - het minimabeleid van de gemeente Amsterdam kritisch bekeken, Amsterdam, Komitee Amsterdam tegen verarming, 1995.

 150. de Koning, J., Evaluatie en Arbeidsvoorziening; The State of the Art, Rijswijk, OnderzoekArbeidsvoorzieningrapport 91-04,

 151. Koopal, J.A. en Schuyt, C.J.M., Onderzoeksvoorstel " Tweedeling op de arbeidsmarkt; succes- en faalfactoren van individuen uit " doelgroepen" bij het komen tot duurzame vormen van (her)intreden op de arbeidsmarkt, Amsterdam, Vakgroep Sociologie, 1992.

 152. Koopal, J.A., Profijt van de arbeidsmarkt?; een beschrijving op kernpunten van het in de periode 1981-1992 publiekelijk verschenen evaluatieonderzoek van arbeidsmarktbeleid, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1993.

 153. Koopal, J.A., Maatwerkbeleving; een onderzoek naar de ervaringen van werknemers in de Amsterdamse banenpool; onderzoek in samenwerking met Ondernemingsraad banenpool Amsterdam, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam/ vakgroep sociologie, 1994.

 154. Koopal, J.A., Arbeidsmarkt(onderzoek) en individu, Amsterdam, Vakgroep Sociologie, 1995.

 155. Koopal, J.A., Werk met behoud van problemen, Amsterdam, Zeggenschap 6-de jaargang nummer 3/ 4, 1995.

 156. Koopal. J.A., Categorisering/ stroomlijning; een nieuwe mode?, Amsterdam, Vakgroep Sociologie, 1995.

 157. Koopal, J.A. en van Lieshout, P.J.H.M, onderzoeksvoorstel "De overstap, schoolverlaters met en zonder garantie op werk", Amsterdam, Vakgroep Sociologie U.v.A./ Amsterdams Centrum Buitenlanders, 1995.

 158. Koopal, J.A., Het loket of een proces; een onderzoek naar de zoektocht naar werk van de individuele langdurig werkloze, Amsterdam, Vakgroep Sociologie, te verschijnen begin 1996.

 159. Koopmans, C.C., Informele arbeid; vraag, aanbod, participanten en prijzen, Amsterdam, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1989.

 160. Kouwenberg, P.J., Wel aan het werk, niet uit de zorgen!; een onderzoek naar de financiéle positie van de banenpoolwerknemers van Nieuwe Banen Rotterdam Werkt (NBRW), Rotterdam, Wetenschapswinkel EUR-rapportnr.155, 1995.

 161. Kraayvanger, G. en van Onna, B., Scholing en werk voor langdurig werklozen: Op weg naar een meer integrale benadering!?, Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociologie, 1990.

 162. Krom, J. en Sikking, E., Op het spoor van nieuwe arbeid; marktscan verborgen arbeid binnen de marktsector in Amsterdam, Amsterdam, Raadgevend Strategisch Onderzoekbureau rapport-reeksnr.: 75, 1995.

 163. Kronjee, G., Risico op armoede en stedelijke omgeving; aanzet tot een kansarmoedeatlas van Nederland, Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 1994.

 164. Kronjee, G. en Tenhaeff, C., Risico op armoede; aanzet tot een kansarmoedeatlas van Nederland, Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 1995.

 165. Kroon, L. m.m.v. Berger, H., De werkelijkheid is anders - 1994, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid - sociaal wetenschappelijke afdeling, 1994.

 166. Kroon, L., Minimabelangen gemeentelijk gewogen; regionale inkomens- en effectenrapportage 1995, Amsterdam/ Rotterdam, FNV-secretariaat uitkeringsgerechtigden en ouderen/ Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 167. Krijnen, H. (red), Het zekere voor het onzekere; de noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen, Amsterdam, Wetenschappelijk Bureau Groen-Links, 1995.

 168. Kuperus, H.M., Onderzoek naar het bereik van arbeidsvoorzieningsmaatregelen in de provincie Zeeland, Middelburg, Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, 1983.

 169. Landelijke Vereniging voor Vrijwilligerscentrales (= LVV), Regionale Toetsingscommissies; werkwijze en resultaten, Utrecht, Landelijke Vereniging van Vrijwilligerscentrales, 1988.

 170. Landelijke Vereniging Banenpool/ JWG-Nederland, Verbouwen met inzicht; kanttekeningen bij een nieuwe structuur voor gesubsidieerd werk, Groningen, Landelijke Vereniging Banenpool/ JWG-Nederland, 1995.

 171. de Lange, P.J., Onderzoeksprogrammering bestaansonzekerheid; deel I-Bestaansonzekerheid; armoede in het perspectief van maatschappelijke ongelijkheid-invalshoeken, oorzaken, oplossingen en hiaten, Rotterdam, Erasmusuniversiteit; wetenschapswinkel, 1988.

 172. de Lange, P.J. m.m.v. Portegies, P., Onderzoeksprogrammering bestaansonzekerheid; deel II-Bestaansonzekerheid; Nederlands empirisch onderzoek naar de positie van lagere inkomensgroepen en hun beoordeling en beleving daarvan, Rotterdam, Erasmusuniversiteit; wetenschapswinkel, 1988.

 173. de Lange, P.J., Onderzoeksprogrammering bestaansonzekerheid; deel III-Bestaansonzekerheid en arbeidsmarktposities; Nederlands empirisch onderzoek naar categorieen mensen met een slechte arbeidsmarktpositie en hun beoordeling en beleving daarvan, Rotterdam, Erasmusuniversiteit; wetenschapswinkel, 1988.

 174. de Lange, P.J., Onderzoek naar bestaansonzekerheid in Nederland; stand van zaken in 1990 en witte vlekken-onderzoeksprogrammering bestaansonzekerheid deel V, Rotterdam, RISBO/Wetenschapswinkel, 1990.

 175. de Lange, P.J., In de wetenschap van de bestaansonzekerheid; een pluralistische kijk op theorie en praktijk, Delft, Eburon, 1993.

 176. Lemmen, P., inleiding "Onbemiddelbaren, een te activeren categorie werklozen" gehouden op Imco-congres "Hoezo onbemiddelbaar 29 juni 1995, Puremerend, IMCO, 1995.

 177. Libregts, I. en Moors, F., Rond of rood? eerste meting in het kader van een panelonderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een ABW/RWW-uitkering in Rotterdam, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Sociaal Wetenschappelijke Afdeling, 1993.

 178. Libregts, I., Poolshoogte; een onderzoek naar de ervaringen van banenpoolmedewerkers, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Sociaal-Wetenschappelijke Afdeling, 1992.

 179. Libregts, I. en Moors, F., Rond of Rood?-'94; tweede meting in het kader van een panelonderzoek naar de financi‘le positie van huishoudens met een bijstandsuitkering in Rotterdam, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Sociaal Wetenschappelijke Afdeling, 1995.

 180. Lutz, C.H.M., van Paridon, W.C.G.M.. en v/d.Vegt, C., De toepassing van arbeidsvoorzieningsmaatregelen op de grootstedelijke arbeidsmarkt, Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek (= SEO), 1983.

 181. Maarse, J.A.M., " Arbeidsmarktbeleid; enkele trends en effecten", Meppel, uitgeverij Boom/ de Sociologische Gids jaargang XXXI nummer 1, januari/februari 1984.

 182. Maarse, J.A.M., Uitvoering en effecten van arbeidsmarktbeleid- een bestuurskundig onderzoek naar het Aanvullende Werkgelegenheidsbeleid. Enschede, proefschrift Technische Universiteit Twente, 1984.

 183. Mackenbach, J.P., Ongezonde verschillen; over sociale stratificatie en gezondheid in Nederland, Assen, Van Gorcum, 1994.

 184. van der Meer, C., Signaalering en analyse van probleemcumulatie, Amsterdam, Academisch proefschrift, 1996.

 185. Meesters, M., Evaluatie Premieregeling Aanvaarding Lager Loon (= Pall), Den Haag, Ministerie van SZW, 1990.

 186. Mevissen, J.W.M., proefschrift " Interactie met beleid?- een verkenning van het arbeidsmarktgedrag van overheid en ondernemingen, Amsterdam/ Lisse, Swets & Zeitlinger b.v., 1992.

 187. Michon, H. en van Weeghel, J., De Schalm werkt; evaluatie van een arbeidsmarktrehabilitatieprogramma voor mensen met psycho-sociale en psychiatrische problemen, Utrecht, Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid, 1993.

 188. Miedema, F., Inleiding "Onbemiddelbaar!.. Hoezo"; inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 189. Miedema, S., Omgaan met langdurige werkloosheid; Een levensstijlbenadering naar de relatie werkloosheid en criminaliteit onder jongvolwassen mannen, Groningen, Onderzoekscentrum voor Criminologie en jeugdcriminologie, 1993.

 190. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verslag werkconferentie effectiviteit en efficiency van arbeidsmarktbeleid, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1992.

 191. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Stroomlijning van gesubsidieerde arbeid; naar een brede inschakeling van werkzoekenden, Den Haag, Ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 192. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sociale nota 1996, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 193. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Flexibiliteit en Zekerheid, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 194. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De andere kant van Nederland; over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995.

 195. Ministerie van SZW, Tussen sociale wil en werkelijkheid; geschiedenis Ministerie van SZW, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 196. Minkman, M. en Slot, J., Inkomens- en budgetonderzoek; een onderzoek naar de inkomenspositie van de Amsterdamse huishoudens en de invloed van gemeentelijke heffingen en tarieven daarop, Amsterdam, O+S, het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek, 1990.

 197. de Mon, T., Onbemiddelbaar? - Exact bemiddelbaar!, inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 198. Moor, L.G. en Terpstra, J., Normvervaging en sociale zekerheid, Den Haag, VUGA-uitgeverij b.v., 1994.

 199. MUG, Maandblad Uitkeringsgerechtigden Amsterdam, Amsterdam, Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden (BBU), 1994 t/m 1996.

 200. van Niekerk, M., Kansarmoede van allochtonen op achterstand, Amsterdam, Het Spinhuis, 1993.

 201. Nyfer, Uitkeringen voor werk; werk voor gemeenten, Breukelen/ Den Haag, Nyfer/ Sdu-uitgeverij, 1995.

 202. Ondernemingsraad Amsterdamse banenpoolers, Minimaatje-OR-blad van de Amsterdamse banenpoolers, Amsterdam, Ondernemingsraad Maatwerk-banenpool, 1994 t/m 1996.

 203. Onderzoekscommissie toepassing ABW, Het recht op bijstand; naar een beheerst proces bij de toekenning van bijstand, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ VUGA, september 1993.

 204. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Arbeidsmarktperspectievenrapport 1988, Den Haag, OSA, 1989.

 205. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Ruimte aan werk; arbeidsparticipatie en opneemvermogen van de arbeidsmarkt, Den Haag, OSA-rapport nr.20, 1995

 206. Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek, Algemeen OSA-programma 1996-1999; concept, Den Haag, OSA, 1996.

 207. O+S; het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek, Amsterdam in cijfers-1995, Amsterdam, O+S-sector Statistiek, 1995.

 208. Oude Engbering, G., Minima zonder marge; de balans drie jaar later, Rotterdam, Gemeentelijke Sociale Dienst Rotterdam, 1987.

 209. Oude Engbering, G. en Post, B., Grenzen aan de armoede; risico's en risicogroepen op het sociaal minimum, Rotterdam, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ sociaal wetenschappelijke afdeling; in opdracht van Divosa, 1994.

 210. Pels, D. en van der Veen, R.J. (red), Het basisinkomen; sluitstuk van de verzorgingsstaat, Amsterdam, Van Gennep, 1995.

 211. Petersen, C., Snijders, P.F.I.M. en Zantinge, A., Evaluatieonderzoek sociale zekerheid; inventarisatie, analyse en lacunes, EnschedŽ, Centrum voor Bestuurskundig onderzoek-Universiteit Twente, 1990.

 212. Pommer, E. en Ruitenberg, L., Inkomensgevolgen van het Regeeraccoord 1994-1998, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau-rapport 122, 1995.

 213. Portegies, P. m.m.v. de Lange, P.J., Onderzoeksprogrammering bestaansonzekerheid; deel IV-Bestaansonzekerheid en politieke hulpbronnen; opzet voor een studie naar het gebrek aan politieke invloed van uitkeringsgerechtigden, Rotterdam, Erasmus Universiteit; wetenschapswinkel, 1988.

 214. Profes-onderzoeksgroep v/h Sociologisch Instituut v/d Katholieke Universiteit Nijmegen, Naar een nieuw informatiesysteem in de Sociale Werkvoorziening; een studie van alternatieven voor een beleids- en beheersinformatiesysteem; deel I:eindrapport, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1987.

 215. Profes-onderzoeksgroep v/h Sociologisch Instituut v/d Katholieke Universiteit Nijmegen, Informatiecahier WSW; een overzicht van de informatie binnen de Sociale Werkvoorziening; deel.II.:de inhoud naar drager, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1987.

 216. Project Evaluatie van het herziene Stelsel van Sociale Zekerheid (PES), Straf of stimulans?; het toepassen van sancties als arbeidsmarktinstrument in de RWW, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 217. Regering Kok, Hoofdpunten van het regeringsbeleid waarin op

  genomen de beleidsvoornemens van het kabinet voor 1994, Den Haag, Sdu Uitgeverij, 1994.

 218. Regiegroep Samenwerking Werk en Inkomen, Startdocument Samenwerking Werk en Inkomen, Den Haag, Projectbureau Samenwerking Werk en Inkomen, 1996.

 219. Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening Amsterdam/ Zaanstreek en Waterland, beleidsnotitie van het RBA Amsterdam/ Zaanstreek en Waterland " Categorisering van het arbeidsaanbod", Amsterdam, RBA Amsterdam/ Zaanstreek en Waterland, maart 1994.

 220. Renooy, P.H. en van Straten, E., Vrijwilligers verdrongen - een onderzoek naar de effecten van de wetgeving ten aanzien van arbeid door uitkeringsgerechtigden op het vrijwilligerswerk, Amsterdam, Regioplan b.v., 1989.

 221. Renooy, P., Melkert-banen in de kinderopvang: kans of bedreiging?, Amsterdam, Tijdschrift voor de sociale sector, maart 1996, nummer 3.

 222. Roelandt, Th. en Veenman, J. (red), Onzeker bestaan; de maatschappelijke positie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen in Nederland, Amsterdam, Boom/ ISEO, 1994.

 223. Roode, A, Met de JWG de markt op: een onderzoek naar de toepassing van de JWG in de marktsector; onderzoek in opdracht van de Wetenschapswinkel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam/ Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO), 1995.

 224. Sansone, L., Schitteren in de schaduw; overlevingsstrategieën, subcultuur en etniciteit van Creoolse jongeren uit de lagere klasse in Amsterdam 1981-1990, Amsterdam, uitgeverij Het Spinhuis, 1992.

 225. Schell, J.L.M., De algemene bijstandswet, Tilburg, Tilburg University Press, 1995.

 226. Schuyt, C.J.M. (1976), "Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat" in: Beleid en Maatschappij juli/ augustus; opgenomen bundel "Tussen macht en moraal; over de plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie", Samson, Alphen aan de Rijn/ Brussel. 1983.

 227. Schuyt, C.J.M., Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, Leiden/ Antwerpen, Stenfert Kroese Uitgevers, 1991.

 228. Schuyt, K., De Zittende Klasse, uitgeverij Balans, Amsterdam, 1992.

 229. Schuyt, K., De idee‘nkliniek, uitgeverij Balans, Amsterdam, 1995.

 230. Schuyt, C.J.M., Tegendraadse werkingen; sociologische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzekering, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1995.

 231. Schuyt, C.J.M., Kwetsbare jongeren en hun toekomst; beleidsadvies gebaseerd op literatuurverkenning, Rijswijk, Ministerie van VWS-afdeling publieksvoorlichting, 1995.

 232. SISWO, Naar volwaardige werkgelegenheid?;een congresbundel, Instituut voor Maatschappijwetenschappen/ SISWO, Amsterdam, 1995.

 233. Smit, F.J.H.C., Passende arbeid als recht van de mens; rcht op arbeid en op werkloosheidsuitkering in internationaal en Nederlands recht, Deventer. Kluwer, 1994.

 234. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1990, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1990.

 235. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale en culturele verkenningen 1992, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1992.

 236. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1994, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1994.

 237. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale en culturele verkenningen 1994, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1994.

 238. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale en culturele verkenningen 1995, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1995.

 239. Sociaal Cultureel Planbureau, Inkomensgevolgen van het regeeraccoord 1994-1998, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1995.

 240. Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale en culturele verkenningen 1996, Rijswijk, Sociaal Cultureel Planbureau, 1996.

 241. Sociale Dienst Amsterdam, de Bijstaander; personeelsblad van de Sociale Dienst Amsterdam; diverse nummers uit 1995, Amsterdam, Sociale Dienst Amsterdam, 1995.

 242. Sociale Dienst Amsterdam, nAbw-informatie voor intermediaire kaders, Amsterdam, Sociale Dienst Amsterdam, 1995/ 1996.

 243. Sociale Dienst Amsterdam, Hoofdlijnen voor een nieuwe organisatiestructuur (concept), Amsterdam, Sociale Dienst Amsterdam, 1996.

 244. Sociale Dienst Amsterdam, Jaarverslag sociale dienst amsterdam 1995, Amsterdam, Sociale Dienst Amsterdam/ Afdeling Communicatie, 1996.

 245. Spies, H. m.m.v. van Dun, M en Dekker A, Geen ervaring rijker; over jongeren die niet in de JWG komen, Rotterdam, afdeling onderzoek van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mei 1994.

 246. Spies, H., Workfare; emancipation or marginalisation, Ameland, paper CURE-conference, oktober 1994.

 247. Spies, H., Ze zijn er toch om werk voor je te zoeken; schooluitvallers, werkloze jongeren en voorzieningen in de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk: naar een sluitende aanpak, Rotterdam, Sociaal-wetenschappelijke afdeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1996.

 248. Stekelenburg, J., Om het behoud van volwaardige werkgelegenheid, Amsterdam, Zeggenschap 6-de jaargang nummer 3/ 4, 1995.

 249. Stichting Maatwerk Amsterdam, Herziene begroting 1996, Amsterdam, Stichting Maatwerk, 1996.

 250. Stichting Sjakuus, Aanpak 96; actieprogramma ter verbetering van de positie van minima-werkschrift ten behoeve van regionale bijeenkomsten over armoedebestrijding, Utrecht, Stichting Sjakuus, september 1996.

 251. Stuurgroep allochtonen, Mensen : gelijke kansen; beschouwingen over en voorstellen voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van allochtonen, Den Haag, Ministerie van SZW/ VUGA, 1996.

 252. Timmermans, J.M. m.m.v. Schoemakers-Salnikoja, I.K. Merens, J.G.F. en de Wit, J.S.J., Rapportage Gehandicapten, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994.

 253. Tinga, K.R. (red), Deelnemen en meedelen; sociale zekerheid van uitsluiting naar participatie, Amersfoort, Raad van kerken in Nederland, 1995.

 254. Tijdelijk Instituut voor Cošrdinatie en afstemming, Gezamenlijke veranderingsopdracht en aanpak, Tica, CBA, VNG, Amsterdam, Tica, 1995.

 255. Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn, Supported Employment; betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke handicap - bezien vanuit de deelnemers, instellingen en overheden, Utrecht, Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn, jaargang 1996 nummer 3/4.

 256. Tonkens, E., Succesvolle Werkgelegenheidsprojecten voor moeilijk bemiddelbare werklozen, Bunnik, NCSB, 1994.

 257. Tweede Kamer-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verslag van de vergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nota "De andere kant van Nederland; over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting" ongecorrigeerd stenogram, Den Haag, Tweede Kamer-commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 25 maart 1996/ 1 april 1996.

 258. Veen, R.J. van der, De sociale grenzen van beleid; een onderzoek naar de uitvoering en de effecten van het stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Stenfert Kroese bv, 1991.

 259. Veenman, J., Onbekend maakt onbemind; over selectie van allochtonen op de arbeidsmarkt, Assen, Van Gorcum, 1995.

 260. Veldkamp marktonderzoek b.v., Evaluatie arbeidsvoorzieningsmaatregelen- verslag van een onderzoek onder werkzoekenden, bedrijven en bemiddelaars van het GAB verricht in opdracht van het Bureau voor Economisch Onderzoek van de gemeente Amsterdam, Amsterdam, Veldkamp marktonderzoek b.v., 1982.

 261. Verhaar, C.H.A., "Dutch Youth Training in relation to local-regional culture. Results of a first exploration in the district of Achtkarspelen" in "The functioning of economy and labour-market in a peripheral region - the case of Friesland" Verhaar, C.H.A. and de Klaver, P.M. (eds), Ljouwert, Fryske Akademy, 1994.

 262. Vorstermans, S., Werktrajekt B.V. te Zaandam; Het sneeuwbalproject; een methode, een samenwerkingsmodel, inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 263. de Vries, H.H., De éne bijstandsgebruiker is de andere niet; een verkennend onderzoek naar typen van bijstandsgebruikers, Den Haag, SWOKA-Instituut voor consumentenonderzoek-onderzoeksrapport 152, 1993.

 264. Vrijlandt, W.A., De Batjan, Amsterdam; Een "Structurele positie en financiering" voor de Batjan, als scharnier tussen onderwijs en werk, inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 265. St.Weerwerk, De reserves van de B.V.Nederland; 10 jaar actief werkgelegenheidsbeleid, Nijmegen/ Sittard, Stichting Weerwerk/ Stichting Baalproducties, 1989.

 266. Werf, C. van der, Evaluatie van het experiment additionele arbeid, Den Haag, Ministerie van SZW, 1991.

 267. Werkgroep arbeidsvraagstukken en welzijn van de Rijksuniversiteit Leiden, Evaluatie Sociaal-cultureel beleid en werkloosheid; voorrang voor jongeren, Rijswijk, Ministerie van WVC, 1986.

 268. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Activerend Arbeidsmarktbeleid, Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidrapport 33, 1987.

 269. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Een werkend perspectief; Arbeidsparticipatie in de jaren '90, Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid-rapport 38, 1990.

 270. Wiggers, J.A. ( RISBO, afdeling Emancipatieonderzoek/ Vrouwenstudies - onderdeel van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam), Ouderen en arbeidsmarkt- een onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van ouderen, Rijswijk, Ministerie van WVC, 1990.

 271. Wilson, W.J., The Truly Disadvantaged; the Inner City, the underclass, and Public Policy, Chicago/ Lonon, The University of Chicago Press, 1987.

 272. Winkels, D., Project Lokaal Werk Maken; inleiding gehouden op IMCO-conferentie "Hoezo onbemiddelbaar!, Purmerend, IMCO, 29 juni 1995.

 273. Woerden, F.J. van, De nieuwe algemene bijstandswet; tekst en commentaar op hoofdlijnen, Den Haag, VUGA-uitgeverij b.v., 1995.

 274. Wouden, H. van der, De beklemde stad, Rijswijk, Sociaal- en cultureel Planbureau, 1996.

Plaatje
top Created and maintained by:
Albert Benschop
Sociology Department
University of Amsterdam