Home Onderwerpen Zoek Doneer Banner Contact English version   English
 

Het SocioSite project

 
Sociologen en het internet
CyberSociologie
Collectieve inspanning
 

SocioSite is een online informatiesysteem voor sociale wetenschappers. Het is een in Nederland ontwikkelde gids welke een brede internationale erkenning heeft verworven. Het informatiesysteem fungeert als een ‘Gouden Gids’ voor sociale wetenschappen die dagelijks geraadpleegd wordt door vele studenten en docenten uit alle delen van de wereld. Sinds haar eerste verschijning is de SocioSite al bijna 200 miljoen keer aangeklikt door meer dan 20 miljoen mensen. Meer dan 100.000 mensen bezoeken per maand meer dan 500.000 keer een van de pagina’s van de SocioSite.

Index Sociale wetenschappers en het internet

Internet heeft de produktie, distributie en consumptie van kennis en informatie grondig en zeer snel veranderd. Steeds meer informatie wordt in elektronisch formaat en via diverse netwerk toepassingen digitaal toegankelijk gemaakt. De informatie op het internet breidt zich met een steeds grotere snelheid uit — sneller dan de vermenigvuldiging van plankton. Veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek vindt zijn weg naar het internet lang voordat het op papier gezet wordt. Greep krijgen op internet en zijn informatie bronnen is een noodzaak geworden voor alle sociale wetenschappers.

Voor de sociale wetenschapper biedt internet toegang tot een ongelofelijke hoeveelheid informatie, gegevens en interpretaties op een uiterst snelle, goedkope en aantrekkelijke manier. Bovendien kan de gebruiker zonder veel extra inspanning zelf een actieve bijdrage leveren aan het kennisbestand in de wereld. Je kunt een bijdrage leveren via de uitwisseling van elektronische post met collega's in andere plaatsen, landen en werelddelen, via bijdragen aan de nieuwsgroepen, en via thematisch discussiegroepen. Internet is inmiddels stevig ingebed in het dagelijkse leven van sociale wetenschappers. Het biedt vele mogelijkheden om actief te participeren in de accumulatie en verspreiding van een daadwerkelijk globaal bestand van professionele sociaal-wetenschappelijke kennis, expertise en opvattingen.

Internet is het moderne equivalent geworden voor de grote bibliotheekvan Alexandrië in het oude Egypte, waarvan alle manuscripten in een grote brand verloren gingen. Maar internet is veel robuuster dan zijn voorgangers: zij is niet brandbaar en is ook niet onderworpen aan de beperkende invloed van bepaalde overheden. Internet is een bevrijd gebied dat moeilijk te monopoliseren is. Het is eigenlijk een "non-gebied" omdat het nergens is: het is geen lokaliseerbare ruimte maar een onzichtbare cyberspace. Deze imaginaire ruimte kan betreden worden door iedereen die beschikt over een computer met een internet aansluiting. Het internet is een virtuele wereld waarin miljoenen mensen interacteren door het uitwisselen van de meest uiteenlopende gegevens via tekstuele en audio-visuele representaties. Ook de sociale wetenschappen ontwikkelen zich binnen deze nieuwe virtuele werkelijkheid.

Sociale wetenschappers kunnen op verschillende manieren profiteren van het internet. Internet maakt het mogelijk om beter, sneller en accurater te communiceren met collega’s en om op efficiënte en goedkope wijze informatie te verzamelen en te verspreiden (‘skywriting’). Het bevordert een hechtere samenwerking, betere omgang met informatie, directe kwaliteitscontrole (‘peerreview’) en lage drempels voor het publiceren van ontwerpen en verzoeken om commentaar. Het internet kan ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot grote publieke databestanden van diverse nationale en internationale informatiediensten. Gratis en supersnel kunnen recente tijdschriftartikelen opgezocht worden, ook over actuele geopolitieke gebeurtenissen. Met een muisklik opent zich een schat aan informatie die ligt opgeslagen in duizenden virtuele bibliotheken over de hele wereld.

Al deze instrumenten stellen sociale wetenschappers in staat om actief te participeren in actuele sociale processen en discussies. Zij zijn een uitstekende aanvulling op de serie vaardigheden die de sociale wetenschappen als institutie te bieden hebben.

Er worden telkens weer nieuwe instrumenten aan deze elektronische gereedschapskist toegevoegd. Via het internet kunnen we direct met elkaar spreken en elkaar zien. Hierdoor kunnen studenten en docenten van het ene continent direct communiceren met collega's in een ander continent. In het onderwijs zelf wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van elektronische leeromgevingen waarin docenten en studenten hun werkzaamheden organiseren.

Index CyberSociologie

De SocioSite is ontworpen om toegang te krijgen tot informatie en bronnen die relevant zijn voor sociale wetenschappers en anderen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken. Zij is ontworpen vanuit een Nederlandse optiek, maar heeft een veel bredere horizon: zij biedt toegang tot de Europese en wereldwijde scene van academische sociologie. De intentie is om een omvattend overzicht te bieden van alle sociaal-wetenschappelijke bronnen op het internet. Op dit moment is de SocioSite nog verre van omvattend. Maar: “you can’t always get what you want.” De enorme omvang en de permanent veranderende aard van het internet maakt het onmogelijk om een definitief en omvattend overzicht te bieden. Daarom is er bij de SocioSite altijd ‘werk in uitvoering’.

SocioSite is ook een platform voor wetenschappelijke publicatie. De SocioSite biedt ruimte voor discussie en stimuleert de ontwikkeling van een Sociologie van het internet. Internetsociologie of cybersociologie is een nieuw wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met de bestudering van het sociale handelen van mensen diverse virutele omgevingen.

SocioSite is een gereedschapskist voor alle sociale wetenschappers in diverse onderzoeksgebieden. Dat is alleen maar mogelijk wanneer er krachten gebundeld worden. Aarzel dus niet om

Wij nodigen gebruikers uit om hun kennis van sociaal-wetenschappelijke bronnen met een hoge kwaliteit met ons te delen.

Veel ontwerpers van Web sites hebben al een hoge mate van verfijning bereikt. De opmaak van de sites is een neerslag van hun doeleinden en van hun beoogd publiek. Veel mediasites en sites die op de MTV generatie zijn gericht leggen een grote nadruk op de visuele aantrekkingskracht: fraaie grafische ontwerpen, schitterende bewegende beelden en overdonderende geluiden. Hun ontwerpers weten maar al te goed dat bezoekers zowel stijl als inhoud verwachten. De SocioSite dient een utilitair doel en heeft daarom een strakke, transparante en gebruiksvriendelijke vormgeving.

De SocioSite wordt door miljoenen mensen geraadpleegd. De plaats van de SocioSite in het sociaal-wetenschappelijke virtuele web wordt duidelijk als men kijkt naar de honderden verwijzingen die vanuit andere sites naar Sociosite gericht zijn (Reciprocal). Dit wordt ondersteund door de inhoudelijke waarderingen die vele mensen hebben geuit over de SocioSite (Credits).

Wanneer mensen situaties als werkelijk definiëren, worden zij in hun consequenties ook werkelijk. Een steeds groter deel van de sociale-wetenschapp ontwikkelt zich vandaag de dag ín de virtuele werkelijkheid. Hoe dit in zijn werk gaat is onder andere te lezen in de opstellenbundel over de Eigenaardigheden van Cyberspace. Daarin worden de sociaal-culturele processen en structuren van virtuele samenlevingsverbanden uitvoerig geanalyseerd.

Index Collectieve inspanning

De SocioSite biedt op dit moment al vele mogelijkheden, maar kent ook nog een aantal beperkingen. De interactieve mogelijkheden die de internet-technologie biedt zijn nog maar op zeer beperkte schaal benut. Een aantal onderwerpen zou nog veel verder moeten worden uitgewerkt. De directe gebruikswaarde voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten kan dus nog aanzienlijk worden vergroot.

Het is niet moeilijk om een lijst op te stellen met wenselijkheden. Maar om deze wensen ook daadwerkelijk te realiseren is het nodig dat meer mensen hun schouders onder het SocioSite project zetten. Zowel het dagelijks onderhoud als de verdere ontwikkeling van de SocioSite vereisen een collectieve inspanning van veel mensen. Wie een bijdrage wil leveren aan de uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig sociologisch informatiesysteem is daarom van harte welkom.

Het is een hele klus geweest om de SocioSite te maken tot wat ze vandaag de dag is. En er zijn nog vele inspanningen nodig om deze site ook in de toekomst te laten zijn wat zij bedoeld was te zijn: een accurate en omvattende sociologische bronverzameling. We willen deze gids uitbreiden naar bronnen uit alle velden van de sociale wetenschappen en naar alle landen. Dat kan alleen gerealiseerd worden met de hulp van andere mensen die bereid zijn om hun kennis te delen.

We willen samen met anderen toewerken naar een omvattende en goed georganiseerde gids met de beste bronnen uit de hele wereld. Daarom nodigen we academici, bibliothecarissen en studenten uit de hele wereld uit om bij te dragen aan dit informatiesysteem.

We willen een netwerk van correspondenten creëren die regelmatig bronnen aan de SocioSite voorleggen en zodoende de dekking van het informatiesysteem verbeteren. Correspondenten kunnen zich naar eigen keuze richten op een bepaald gebied. Van de correspondenten wordt verwacht dat zij met enige regelmaat internetbronnen met een hoge kwaliteit selecteren die aan de SocioSite kunnen worden toegevoegd.

Ondanks alle positieve waardering die het SocioSite project tot nu toe uit binnen- en buitenland heeft ontvangen, is de ondersteuning vanuit de officiële instellingen van de Universiteit van Amsterdam uiterst minimaal: het is nog steeds een megalomaan eenmansbedrijf. Een op de toekomst gerichte universiteit kan het zich niet permitteren om het ontwikkelen van hoogwaardige informatiesystemen over te laten aan onbetaalde vrijwilligers, aan enkelingen die niet willen wachten tot bestuurders en hun commissies weten waar het digitale vliegtuig uiteindelijk zal moeten landen. Om de toekomst van de SocioSite te garanderen zullen zowel institutionele, personele als financiële voorwaarden van dit project aanzienlijk verbeterd moeten worden.

Er is nog een lange weg te gaan. Het is een weg waarvan niemand precies kan aangeven waar deze toe zal leiden. Het meest waarschijnlijk is dat we binnen niet al te lange tijd belanden in een digitale universiteit. Een universiteit die maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de moderne informatie- en telecomtechnologieën te bieden hebben. Dat vereist een niet geringe omschakeling van docenten en bestuurders. Dat vereist een overwinning van de weerstand van andigibeten die zich verschanst hebben in de loopgraaf van 'voor mij hoeft het niet meer' en 'het zal mijn tijd wel duren'. Wie niet bereid of in staat is om studenten daadwerkelijk voor te bereiden op loopbanen die in de 21e eeuw van start gaan, die zou zijn werk aan anderen moeten overdragen.

Studenten beseffen steeds meer dat zij nog steeds worden opgeleid met middelen en methoden die overwegend uit de 19e eeuw stammen. Iedereen weet - of zou moeten weten - dat klassikaal onderwijs in veel te grote groepen een van de minst effectieve vormen van kennisoverdracht is. Uit alle experimenten blijkt dat studenten via het internet beter leren dan degenen die klassikaal worden onderwezen: zij leren sneller, werken meer samen en begrijpen de stof beter. Kostenbewuste bestuurders zouden moeten beseffen dat met de opkomst van het inter- en intranet het traditionele klassikale onderwijs inmiddels ook een van de minst efficiënte vormen van kennisoverdracht is geworden. SocioSite is een instrument waarmee de weg naar de nieuwe, gedigitaliseerde universiteit wordt geopend.


Neem voor meer informatie contact op met de hoofdredactie: Albert Benschop

Index


Home Onderwerpen Zoek Doneer Banner Contact English version   English